Kracht in de Regio

10 september 2008  -  Kracht in de Regio

In opdracht van het IPO en ROOS heeft een externe commissie advies uitgebracht over kwalitatief hoogwaardige programmering bij de regionale publieke omroepen. Een driekoppige commissie, bestaande uit hoogleraar digitale mediastudies prof. dr. Paul Rutten, voormalig voorzitter van het Commissariaat voor de Media drs. Helmer Koetje en voormalig IPO directeur Cultuur Hans Olde Monnikhof, komt tot de conclusie dat er meer impulsen nodig zijn voor de regionale omroep.

Aanleiding voor het rapport is de zorgplicht die provincies sinds 2006 heeft voor de regionale omroepen. De colleges van Provinciale Staten dragen zorg voor de bekostiging van de regionale omroepen op een zodanige wijze dat een kwalitatief hoogwaardige programmering mogelijk is maar tegelijk gaat de verplichting niet verder dan het niveau van de activiteiten zoals regionale omroepen dat in 2004 uitvoerden en waarvoor aan provincies financiering is verstrekt. Omdat de wet niet aangeeft wat een kwalitatief hoogwaardige programmering nu precies inhoudt hebben het IPO en ROOS dat nu laten onderzoeken.

De commissie stelt vast dat de middelen in het Provinciefonds voor de regionale omroepen slechts een sobere uitvoering van de taakopdracht, zoals die in de Mediawet is vastgelegd, mogelijk maken. Ook zijn de middelen voor een cross- en multimediale aanpak niet toereikend: voor een volwaardig gebruik van de mogelijkheden van internet, zijn extra middelen nodig. De commissie spreekt daarop de rijksoverheid aan omdat een dergelijke vernieuwing moet plaatsvinden binnen het gehele omroepbestel (en niet specifiek alleen bij de regionale omroep). Tegelijk verwerpt de commissie de neiging die ze bespeurt bij de landelijk overheid om de publieke regionale omroep de bestuurlijke rug toe te keren nu de financiering van de basisvoorziening via de provincies geregeld is.

Binnen het hele bestel van publieke omroep heeft de regionale omroep ten opzichte van de landelijke omroep een complementaire rol. Het is de kerntaak van de regionale omroep zich te richten op het verzorgen van regionale nieuwsprogramma’s en het belichten van de achtergronden bij dat nieuws. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken en om een belangrijke positie in het medialandschap te kunnen behouden en uitbouwen, moet de regionale omroep zich van een crossmediale aanpak bedienen.

Een tweede centrale eis die de commissie stelt aan de programmering van de regionale omroep is dat deze moet voldoen aan de behoefte aan brede culturele programma’s die in de regio leven. Het gaat dan om programma’s waarin uitingen van kunst, populaire cultuur, volkscultuur en verstrooiing zijn opgenomen. Gezien de diversiteit van de provincies kan het minimum scenario per regionale omroep verschillen.

Andere aanbevelingen van de commissie zijn dat:
- landelijke fondsen voor cultuur en media (zoals het Stimuleringsfonds) meer opengesteld worden voor regionale publieke omroepen;
- de onderlinge samenwerking tussen regionale omroepen en de samenwerking met de landelijke omroep wordt geďntensiveerd;
- er een uitbreiding komt van de mogelijkheden van archivering voor de regionale omroepen bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid;
- de regionale omroepen de verankering in de samenleving versterken door middel van de invoering van een een systematiek van verantwoording van de middelen die de overheden in regionale omroepen investeren.

Het rapport is aangeboden aan de Minister van OCW en aan de Tweede Kamer.

 Download Kracht in de Regio
mobiele versie