jaarverslag 2008

De regionale omroep mag zich in 2008 verheugen in de nodige landelijke politieke aandacht. Die aandacht is zeer welkom en nodig. Sinds de gewijzigde financieringsstructuur, waardoor de regionale omroep zijn financiële middelen via het provinciefonds en provincies tot zich krijgt, nam de aandacht voor de regionale omroep in Den Haag flink af. In eerste instantie was dit ook logisch. De uitvoering voor de financiering van het niveau 2004 was een taak van provincies geworden. Het Commissariaat voor de Media, Provincies en IPO, regionale omroepen en ROOS gaven in verschillende samenstellingen nadere uitwerking aan de nieuwe wetsartikelen, de toelichting op de wet en aan bestuurlijke afspraken. Dat resulteerde de eerste drie jaar in een stabiele –financiële- omgeving waarin de regionale omroep invulling kon geven aan zijn mediawettelijke taak. De neergaande spiraal bij de regionale omroep door sneller stijgende kosten dan stijgende publieke inkomsten is daarmee tot stoppen gekomen. Het evaluatierapport van het Commissariaat voor de Media dat eind 2008 uitkwam straalt over het algemeen tevredenheid uit, tevredenheid die ROOS ook ervaart. 

Maar waar niemand rekening mee kon houden toen in 2004 de basis werd gelegd voor de gewijzigde financieringsstructuur, waren de grote wijzigingen die het medialandschap de jaren daarna in snel tempo zou ondervinden. De digitalisering versnelde ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en het aantal digitale kabelaansluitingen nam fors toe. De vraag van ROOS aan de Minister van OCW om de regionale omroep in staat te stellen zich ook op deze terreinen te kunnen ontwikkelen werd slechts beantwoord met een verwijzing naar de nieuwe Mediawet waarin nieuwe media als hoofdtaak voor de publieke omroep is opgenomen en naar de provincies voor de benodigde financiering.  De noodzaak tot ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media door de regionale omroep werd onderstreept door de commissie Kwalitatief Hoogwaardige Programmering die op verzoek van IPO en ROOS nadere invulling had gegeven aan het begrip Kwalitatief Hoogwaardige Programmering zoals dat in de wet is opgenomen. Een algemene constatering van de commissie was dat de regionale omroep ten gevolge van de hoogte van de financiering slechts een sobere uitvoering kon geven aan zijn taakstelling. Het rapport dat voor de zomer naar de Minister werd gestuurd werd in 2008 niet beantwoord.  

Maar net als in 2007 ging het Mediabegrotingsdebat in 2008 weer veel over de regionale omroep. Het CDA presenteerde de initiatiefnota ‘Stemmen uit de Regio’ met het doel de regionale omroep te versterken. Een amendement en een aantal moties over de regionale omroep zijn sinds vorig jaar in de Tweede Kamer aangenomen. En, de Minister gaf in het voorjaar 2009 in de Kamer aan dat hij de regionale omroep een warm hart toedraagt en dat de regionale omroep een belangrijke bijdrage levert aan het mediastelstel. 

De financiering van de regionale omroep moet verbeteren en de wettelijke en beleidsmatige kaders behoeven aanpassingen zodat de regionale omroep in het huidige en toekomstig medialandschap zijn publieke taak kan blijven uitvoeren. Daarom is het goed dat de regionale omroep zich mag verheugen in politieke aandacht.

 

 Jaarverslag 2008
mobiele versie