jaarverslag 2006

ROOS kan met genoegen terugkijken op 2006. Het was het eerste jaar waarin de nieuwe financieringsstructuur voor regionale omroepen van kracht was en waar in de praktijk bezien moest worden wat de effecten nu precies zouden zijn. Na intensieve besprekingen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) konden afspraken gemaakt worden over de jaarlijkse indexering van de middelen. Voorts zijn er tussen het Commissariaat, IPO en ROOS nadere afspraken gemaakt over toezicht en verantwoording.

Als een rode draad door 2006 liep ook de overgang van de analoge naar de digitale etherzenders voor televisie. De Ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken enerzijds en ROOS anderzijds konden het maar niet eens worden over de voorwaarden waaronder de omschakeling zou kunnen gebeuren. Een nieuw Kabinet was nodig om de zaak vlot te trekken. Met Minister Van der Hoeven, die in de zomer van 2006 de portefeuille mediazaken overnam van Staatssecretaris Van der Laan, konden ROOS, provincies en KPN wel vrij snel afspraken maken over de omschakeling. Voor ROOS was belangrijk dat de uitzendingen ook plaats konden vinden via de satelliet zodat ook de circa 700.000 satelliethuishoudens in Nederland op eenvoudige wijze de regionale omroep konden ontvangen.

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Ondanks de grote populariteit van de regionale omroep bij zijn kijkers en luisteraars staat de programmering bij de omroepen onder druk. De concurrentie is moordend, de middelen om programmatisch te ontwikkelen zijn er niet of nauwelijks en het internet begint eveneens een grote bedreiging te vormen, mede omdat omroepen ook daar nauwelijks investeringsruimte voor hebben. In zijn studie naar de Toekomst van de Regionale Publieke Omroep wijst Paul Rutten op de sterktes en zwaktes van de omroepen. De sterkte is de nabijheid tot de kijker en luisteraar waardoor de regionale omroep de publieke taak effectief kan uitvoeren. De zwakte zal de positie van de regionale omroepen in het veranderende medialandschap worden als niet geanticipeerd kan worden op de ontwikkelingen. Met name regionale televisie en internet worden kwetsbaar genoemd mede doordat de middelen voor doorontwikkeling van deze media ontbreken

De muisjes die in het jaarverslag staan geven aan dat er op de website van ROOS meer informatie te vinden is.

Een overzichtelijke lijst van alle muisjes die doorverwijzen naar rapporten, brieven, nota’s of ander documenten die van de site te downloaden zijn, is hier te vinden.

 Jaarverslag 2006
mobiele versie