jaarverslag 2004

Waar 2003 eindigde met de aanhouding van het wetsvoorstel moest 2004 beginnen met de reparatie van de schade. Dat Staatssecretaris Van der Laan van OCW zó makkelijk het voorliggende wetsvoorstel in de Tweede Kamer liet liggen nam het Interprovinciaal Overleg (IPO) haar zeer kwalijk; ROOS was zeer ontstemt over het wéér voor onbepaalde periode voortduren van de duale financieringssystematiek. De aanhouding stelde ROOS wel in de gelegenheid de situatie nog eens te overpeinzen en de mening op enkele punten aan te passen. Dit gebeurde in februari 2004 onder de bezielende leiding van oud-ROOS-voorzitter Muus Groot.

Met de resultaten kon de ROOS-delegatie de gesprekken aangaan met het Ministerie van OCW en IPO, hetgeen uiteindelijk leidde tot een naar tevredenheid aangepast wetsvoorstel van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer. Net nu de financiering van de huidige activiteiten van de regionale omroepen gestalte kreeg ontspon zich een nieuwe discussie die de regionale omroepen zeer aangaat. De Staatssecretaris van OCW kondigde aan met een brede visie te komen op de publieke omroep.

Regionale omroepen hebben teleurgesteld gereageerd op het feit dat de Staatssecretaris zich in haar visie heeft beperkt tot de landelijke publieke omroep. Het kabinet gaat voorbij aan het belang van de regionale omroepen als autonome publieke organisaties die een grote maatschappelijke inbedding hebben in hun regio en belangrijke functies voor de regionale democratie, cultuur, gemeenschap en maatschappij vervullen. Een visie op de rol, de functie en het kwalitatieve niveau van de regionale publieke omroep was dus zeker op zijn plaats geweest. Te meer omdat we over het niveau van de regionale omroepen in Nederland nog niet tevreden kunnen zijn. Ondanks dat regionale radio de meest beluisterde zender is gaat bij vele omroepen ’s avonds en in de weekenden de deur vroeg in het slot en wordt de muziek-computer aangezet. Dit niet omdat er niet interessante programma’s gebracht kunnen worden maar omdat de financiële middelen ontoereikend zijn.

Zo moet ook de kwaliteit van de programmering van televisie en internet meer en meer gaan voorzien in de behoefte van de burger aan betrouwbare, complete en snelle informatie over de eigen - regionale - leefomgeving. Die behoefte kan slechts blijvend goed worden ingevuld door een regionaal georganiseerde publieke omroep die letterlijk midden in de eigen regio staat en die voldoende middelen heeft om zijn werk op een professionele manier te doen.
 
 Jaarverslag 2004
mobiele versie