Jaarverslag 2014

In juni 2014 mocht ik de voorzittershamer van het ROOS bestuur overnemen van mijn voorganger Cees van der Knaap. Onder zijn leiding is er effectief voor gezorgd dat een oorspronkelijk plan om de regionale omroep bij de NPO onder te brengen van tafel is gegaan. Op dat moment ligt er in de discussie over de toekomst van de regionale omroep een duidelijk advies van de Raad voor Cultuur om de regionale omroep onafhankelijk van de landelijke omroep te houden. Bovendien heeft dan ook de Tweede Kamer via meerdere moties duidelijk aangegeven, dat de functie van de regionale omroep te belangrijk is om onder bestaand landelijk bestuur te schuiven. Een effectieve lobby dus, die van harte door de provincies en regionale omroepen zelf wordt ondersteund. In oktober wordt, in de visiebrief van de staatssecretaris van OCW, aan ROOS gevraagd om zelf met een voorstel te komen voor een slagvaardige en efficiënte sector dat voldoet aan de randvoorwaarden die vanuit de politiek zijn meegegeven. Deze handschoen hebben we voortvarend opgepakt. Het nodige voorwerk was al gedaan vanaf de presentatie van het Regeerakkoord en de eerste discussie hierover. Zo had de regionale omroep in het Toekomstvenster zijn plaats en bijdrage al bepaald in het Nederlandse mediabestel. In een verdeling van vijf clusters was door de omroepen al onderzocht hoe de taakstelling van € 17 miljoen door efficiency kan worden opgebracht. Met de NOS intussen werd de inhoudelijke samenwerking verder uitgebouwd, al was het maar om te laten zien dat daar geen bestuurlijke integratie voor nodig is.

Over de aanvullende vragen van de staatssecretaris, vooral bestuurlijk en financieel van aard, was de discussie in het ROOS-bestuur intensief en diepgaand. Verschillende visies, inzichten en belangen leidden tot stevige maar altijd ook constructieve gesprekken over de regionale omroep van de toekomst. Deze intensiteit hoort bij een proces waar 25 jaar regionale omroepgeschiedenis herschreven wordt. De uitgebreide besprekingen en de input van deskundigen hebben geleid tot een door alle dertien regionale omroepen unaniem gedragen voorstel aan de staatssecretaris voor een zelfstandige, slagvaardige én (nog) efficiëntere sector. Dertien regionale omroepen kiezen voor een regionale omroep waar de programmatisch-journalistieke ambities de hoogste prioriteit hebben en het een collectieve verantwoordelijkheid is om ook in de dunbevolkte gebieden de fijnmazige journalistiek overeind te houden. Die ambities willen we nu waar gaan maken met de oproep aan de staatssecretaris en de Kamer om het voorstel onverkort over te nemen en via wetgeving te faciliteren.

Jack de Vries, voorzitter bestuur

 ROOS Jaarverslag 2014
mobiele versie