Jaarverslag 2012

 
Al jaren achtereen heeft de regionale omroep te maken met wijzigend overheidsbeleid. Na betrekkelijke rust vanaf 2006, het jaar waarin de financieringsstructuur van de regionale omroep werd herzien, stelde het collectief van provincies in 2009 het nieuwe wettelijk kader ter discussie en werd de Rijksoverheid hier een brief over gestuurd. Provincies wilden meer bestuurlijke zeggenschap over de regionale omroep, en de geldkraan naar eigen inzichten bedienen. Een antwoord bleef uit doordat het kabinet in 2010 aftrad. De verkiezingen leidden tot een kabinet dat een nauwe samenwerking tussen de landelijke en regionale omroep voorstond en de voordelen daarvan ten gunste van de regionale omroep wilde laten komen ter versterking van de regionale journalistiek en programmering. De uitwerking kostte de nodige tijd. Te veel tijd naar de mening van menig provinciale overheid en verschillende provincies besloten tot bezuinigingen op de regionale omroep; eerder relevant geachte wetswijzigingen werden niet afgewacht. Het leidde tot Kamervragen, veel debat en discussie en zelfs tot rechtszaken. Het leidde dus tot grote verschillen van mening tussen het Rijk, provincies en omroepen. De toezichthouder, het Commissariaat voor de Media, bleef op zijn handen zitten en verroerde zich niet.
 
Het kabinet dat voorstond de efficiency bij samenwerking tussen de landelijke en regionale omroep ten gunste van de regionale omroep te laten komen is na de zomer 2012 opgevolgd door het (huidige) kabinet dat meent dat de efficiency bij zo’n samenwerking zeker € 25 miljoen zal bedragen. Per 2016 moet de taakstelling gerealiseerd zijn. Of en hoe het bedrag opgebracht kan worden is onderdeel van (weer) een toekomstverkenning naar het publieke bestel. Het paard is daarmee achter de wagen gespannen. En zeer ongewis is of dit kabinet wel komt tot uitwerking van al zijn voornemens.
 
De aanname dat € 25 miljoen euro aan efficiency opgebracht kan worden door taken van de landelijke en regionale omroep meer te integreren (de exacte tekst van het Regeerakkoord) is natuurlijk niet opportuun. Van de exercitie met het vorige kabinet weten we dat de lage opbrengsten snel weer teniet worden gedaan door hogere kosten. Maar de regionale omroep sluit zijn ogen niet voor de opdracht die het Regeerakkoord in zich heeft. De regionale omroep zal serieus op zoek gaan naar mogelijkheden om financiële middelen te besparen. In die zoektocht zal in het licht van het Regeerakkoord ook gekeken worden naar de financiële middelen die de landelijke omroep kan bijdragen aan de taakstelling. Als uitgangspunt wordt door de regionale omroep gehanteerd de programmering als laatste te willen raken. Een terecht uitgangspunt overigens. Niet alleen de regionale omroep zelf, maar ook de overheid, waaronder alle kabinetten van de laatste jaren, maken zich zorgen over de kwaliteit van de regionale journalistiek. Het gaat daar al jaren, de geschreven pers voorop, steeds minder goed mee.
 
Een belangrijke informatievoorziening en pijler onder de democratie in Nederland kalft steeds verder af. Nog meer bezuinigingen (want ook de regionale omroep heeft al veel kortingen en minder inkomsten moeten verwerken in zijn organisatie en ambities) leidt ook tot forse aantasting van de regionale nieuwsvoorziening in het publieke domein. Alhoewel het preken voor eigen parochie lijkt, is het natuurlijk vooral heel vanzelfsprekend dat alles op alles gezet moet worden om de regionale informatievoorziening op het huidige niveau te handhaven. De verkenning naar het toekomstige bestel kan daarbij helpen door met elkaar een kerntakendiscussie te voeren over de te dienen toekomstige doelen van de publieke omroep in zijn totaliteit. Er zullen duidelijke keuzes gemaakt moeten worden over de gewenste taken en het uitvoeringsniveau van de publieke omroep. Nieuws, informatie en achtergronden en brede cultuur zou daarbij de eerste en belangrijkste pijler moeten zijn van de publieke omroep. In dat kader past op voorhand ook een brede discussie over de kwaliteit van de regionale journalistiek en de rol die de verschillende spelers daarin spelen.
 
 
 ROOS jaarverslag 2012
mobiele versie