beleidsplan 2008

Beleidsprioriteiten 2008 - 2012

 

Per 1 januari 2006 zijn er wijzigingen opgetreden in de financieringsstructuur van de regionale omroep. De Mediawet is daarvoor gewijzigd en zeer duidelijk is in de gewijzigde wet vastgelegd welke verantwoordelijkheden de provincies op zich hebben gekregen c.q. genomen ten opzichte van de regionale omroep. Die verantwoordelijkheid is –samengevat- dat provincies verplicht zijn om jaarlijks een vastgestelde hoeveelheid middelen aan de regionale omroep te verstrekken en om deze middelen jaarlijks te indexeren. Met die hoeveelheid middelen zouden de regionale omroepen dan in staat moeten zijn om hun activiteiten die zij in het jaar 2004 deden te continueren. Niet meer en niet minder.

 

De Minister van OCW legt de wet echter anders uit. In zijn brede mediabrief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat de provincies over de algemene financiering van de regionale omroep gaan om vervolgens de regionale publieke omroep, op wat algemeenheden na, links te laten liggen. Hij schuift daarmee de discussie voor zich uit naar de evaluatie van de wijzigingen van de Mediawet die in het najaar van 2008 zal plaatsvinden.

 

Omdat de effecten van de wet zich in dit verband nu al duidelijk voordoen is dat jammer. Want ondanks het belang van een sterke multimediale regionale omroep wordt diezelfde regionale omroep ook het komende jaar niet de mogelijkheid geboden zich daartoe verder ontwikkelen. De Minister heeft een algemene beleidsverantwoordelijkheid ten aanzien van de regionale omroep. Hij dient daarom niet alleen de –wettelijke- voorwaarden voor de regionale omroep te scheppen om zijn taak naar behoren te kunnen uitvoeren en om zich multi- en crossmediaal te kunnen ontwikkelen, maar dient daarvoor ook de benodigde financiering te organiseren. ROOS, en ongetwijfeld ook het Interprovinciaal Overleg, zijn gaarne bereid daar samen met de Minister plannen voor te maken.

 

De beleidsprioriteiten 2008-2012 van ROOS zijn vastgesteld door het ROOS bestuur op 22 november 2007 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 30 november 2007.

 

 

 Beleidsprioriteiten 2008-2012
mobiele versie