Beleidsplan 2015

Samenwerken om slagkracht te vergroten en om het mediaaanbod te versterken, daarop stoelt in grote lijnen het beleid van Staatssecretaris Dekker voor de regionale omroep zoals dat opgetekend is in zijn mediabrief van oktober 2014 aan de Tweede Kamer. De genoemde brief bevat voor de publieke omroep de laatste stap van de uitvoering van het Regeerakkoord Rutte-Asscher van eind 2012. Het is de stap waarin ‘de publieke omroep wordt klaargemaakt voor de toekomst en waarin de regionale omroepen versterkt moeten worden’. Om de regionale mediavoorziening te kunnen versterken werd per 2014 de bekostiging van de regionale omroep al verlegd van de provincies naar het Rijk. Met de mediabrief is meer duidelijkheid verschaft over hoe het Kabinetsbeleid voor de regionale omroep er uit ziet. Het beleid is gebaseerd op drie pijlers. De eerste betreft samenwerking binnen en met de regio om de journalistiek te versterken. Samenwerking tussen de regionale omroepen onderling, als tweede pijler, moet leiden tot een meer slagvaardige en efficiëntere regionale omroep. De derde pijler tot slot behelst meer samenwerking met de landelijke omroep.

De brief geeft ook duidelijkheid over de bestuurlijke positie van de regionale omroep. Het Kabinet volgt het advies van de Raad voor Cultuur op dat een zelfstandige en onafhankelijke positie van de regionale omroep noodzakelijk is om vanuit de eigen identiteit maximaal invulling te kunnen geven aan de publieke media-opdracht in de regio. De discussie over een bestuurlijke integratie met de landelijk omroep is daarmee weliswaar van tafel maar noodzaakt de regionale omroepen zich te organiseren tot een slagvaardige en efficiënt georganiseerde sector. De staatssecretaris vindt dat nodig om als collectief de toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. ROOS is gevraagd om voor eind april 2015 een plan uit te werken om het regionale omroepbestel slagvaardiger en efficiënter te organiseren. De eigen identiteit van de verschillende regio’s moet daarbij altijd tot uiting blijven komen in de programma’s.

ROOS heeft de koers van het kabinet toegejuicht. Het voldoet aan de eerder gestelde uitgangspunten dat de legitimatie en uitvoering van de regionale mediaopdracht volledig bij het collectief van de regionale omroepen blijft liggen en dat bij samenwerking met de landelijke omroep het inhoudelijke aspect voorop gesteld wordt. ROOS heeft ook nogmaals de opdracht van de staatssecretaris onderschreven om nog doelmatiger met publieke middelen om te gaan zodat het beschikbare budget primair ten goede komt aan de journalistiek en het programma-aanbod. Ook dat past in de eerder uitgesproken ambitie om de efficiencytaakstelling het programma-aanbod niet te laten raken.

Het laatste decennium is de positie van de regionale omroep in het publieke mediabestel een veel besproken onderwerp geweest. De wijziging van duale financiering naar provinciale financiering en nu weer naar rijksfinanciering leidde tot steeds wisselende verhoudingen tussen financier en de regionale omroep. Ook de komende tijd zullen die verhoudingen wijzigen als de sector via één aanspreekpunt aangesproken zal worden en er één begrotings- en verantwoordingscyclus wordt ingevoerd. ROOS begrijpt de (politieke) noodzaak van de komende wijzigingen in het regionale medialandschap maar merkt tegelijk op dat de continue veranderingen veel tijd, energie en ook kosten met zich meebrengen en dus ook afleiden van de primaire taak van de regionale omroep: het bedienen van het publiek. De regionale omroep zal zich evenwel in lijn met het Kabinetsbeleid doorontwikkelen maar is daarna gebaat bij bestendiging van zijn plek in het mediabestel zodat alle maatregelen ook hun vruchten kunnen afwerpen. In dat kader wordt nog opgemerkt dat de nu gekozen koers op termijn niet alsnog moet leiden tot de wens van bestuurlijk integratie van de landelijke en regionale omroep.

2015 zal in het teken staan van planvorming maar ook van uitvoering. Veel voorbereidend werk is door ROOS en de regionale omroepen sinds het verschijnen van het Regeerakkoord al verzet. Met de brief van het Kabinet moeten nu de plannen voor de uitvoering definitief worden gemaakt. Na de laatste stap van het Kabinet zal dan ook de regionale omroep in dit kader zijn laatste stap zetten naar de toekomst. Die stap is een forse en vraagt veel visie, inzet en flexibiliteit van de besturen en medewerkers van ROOS en de regionale omroepen.

 

 Beleidprioriteiten 2015
mobiele versie