Beleidsplan 2011-2015

Het jaar 2009 eindigde met een notaoverleg over de regionale omroep waarin het belang en de positie van de regionale omroep werd onderstreept. Verschillende onderwerpen uit de brief van Minister Plasterk en de initiatiefnota Stemmen uit de Regio van het CDA werden geagendeerd om in 2010 verder uit te werken en een motie voor een onderzoek naar de vraag hoe ook kleine regionale omroepen volwaardig uitvoering kunnen geven aan hun mediawettelijke taak werd Kamerbreed aangenomen. In februari 2010 viel het Kabinet, in juni ging Nederland naar de stembus en pas eind oktober trad een nieuw Kabinet aan. Een aantal belangrijke zaken heeft daardoor niet de aandacht gehad die zij verdiende. De vindbaarheid van de regionale omroep in de digitale pakketten is nog steeds een groot probleem. En op zijn vroegst zal eind 2010 bekend zijn wat de oorzaak is van de problematiek bij de kleine omroepen; het dan vinden van een oplossing zal vervolgens niet eenvoudig zijn. Ook heeft een nader onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking tussen publieke en private mediapartijen helaas nog steeds niet plaatsgevonden terwijl de urgentie hiertoe, zeker in de regio, door de Tweede Kamer is aangegeven. Wel stelden de toegezegde eenmalige subsidies de regionale omroepen in 2010 in staat om investeringen te doen in de crossmediale werkwijze, om een project te starten voor een gezamenlijk CMS en om samen met Beeld en Geluid onderzoek te starten naar duurzame archiveringsmogelijkheden.

Halverwege 2010 deed het Interprovinciaal Overleg (IPO) het verzoek aan de Ministers van OCW en Binnenlandse Zaken om de Mediawet te wijzigen. Provincies willen, in tegenstelling tot wat de Mediawet voorstaat, ten aanzien van de regionale omroep zelf beleidsmatige en financiŽle keuzes maken om daarmee met de regionale omroep aansluiting te zoeken bij de regionale behoefte en het regionaal beleid. Provincies hebben de Minister van OCW ook gevraagd om bij te maken beleidskeuzes voor de publieke omroep ook de regionale omroep te betrekken. Interessant hierbij is dat het nieuwe Kabinet VVD-CDA in het regeerakkoord provincies de kerntaken ruimte, economie en natuur toebedeelt en daarmee de vraag opwerpt wat dit betekent voor de bestuurlijke structuur rond de regionale omroep.

Het nieuwe Kabinet wil dat de samenwerking met de landelijke omroep wordt geÔntensiveerd en dat besparingen van dergelijke samenwerking ten goede komen aan de regionale omroep. In het regeerakkoord staat dat regionale vensters op een landelijk net daar een voorbeeld van zijn. Het Kabinet onderstreept daarmee het belang van de regionale omroep en biedt mogelijkheden aan de regionale omroep om zich verder te ontwikkelen. De regionale omroep gaat de gesprekken hierover graag aan met de Minister van OCW, de Tweede Kamer, het IPO en met de landelijke omroep om de taakstelling die de regionale omroep vanuit de Mediawet heeft meegekregen zo goed mogelijk uit te voeren. Die uitvoering, zo constateerde de eerder genoemde initiatiefnota en ook het rapport Kracht in de Regio, kan nog zeker verbeteren.

Duidelijk is dat de regionale omroep in de toekomst voldoende uitdagingen blijft behouden om uitvoering te geven aan zijn mediawettelijke taakstelling. De wijze waarop de burger van vandaag een kwalitatief hoogwaardig regionaal aanbod van publieke mediadiensten kan worden geboden is een vraag waar alleen al door het veranderende mediagebruik nooit een eenduidig en definitief antwoord op te geven is. Maar ook de bestuurlijke en financiŽle situatie van de regionale omroep is sterk bepalend voor het functioneren van de regionale omroep. Overleg en samenwerking tussen de regionale omroepen onderling en met andere spelers in het medialandschap moet mede het hoofd bieden aan al deze uitdagingen en daarmee bijdragen aan een sterke regionale omroep.

 Beleidsprioriteiten 2011-2015
mobiele versie