Digitale radio actueel


13 maart 2008 - Nieuw Kamerdebat na consultatie digitale radio

De uitkomst van het Algemeen Overleg tussen staatssecretaris Heemskerk en de Tweede Kamer is dat de Tweede Kamer na de huidige consultatie omtrent de TDAB vergunningen verder wil praten met Heemskerk. De staatssecretaris en de Tweede Kamer waren het oneens met elkaar over de uitvoering van twee moties die op 20 december 2007 Kamerbreed waren aangenomen.

De staatssecretaris vindt dat hij voldoende uitvoering heeft gegeven aan de moties en wilde geen verdere toezeggingen doen. De Kamer aan de andere kant wil unaniem meer ruimte voor radio op de TDAB frequenties voor alle partijen en wil dat KPN uitgesloten wordt voor alle drie TDAB kavels die geveild moeten worden.

De gehele radiobranche had de Kamer gevraagd om meer ruimte zodat alle bestaande maar ook nieuwe partijen kunnen gaan uitzenden. Alleen dan zou TDAB zich kunnen ontwikkelen. De Kamer wil ook met Heemskerk verder praten over het uitgifteproces om te waarborgen dat er voldoende diversiteit komt.

ROOS had namens de regionale omroepen gevraagd om de omroepen vanaf de start van uitzendingen capaciteit op TDAB te bieden. Heemskerk had in zijn brief van 8 februari nog aangegeven dat er voor de regionale publieke omroepen pas in 2011 capaciteit zou zijn.

De consultatie van de wijziging van het Nationaal Frequentie Plan 2005 eindigt 20 maart 2007. Niet duidelijk is hoe snel Heemskerk de Kamer een nieuwe brief zal sturen.


7 maart 2008 - Regionale omroep wil direct digitale radio

ROOS heeft namens de dertien regionale publieke omroepen Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken er nogmaals opgewezen dat de regionale omroep vanaf het eerste begin van digitale radio uitgezonden moet worden. Uit de brief van 8 februari aan de Tweede Kamer en uit de ontwerpvergunningen voor de TDAB frequenties blijkt dat voor de regionale omroep pas in 2011 capaciteit beschikbaar komt voor een radiokanaal terwijl dit jaar al voor de commerciele omroep frequenties worden geveild. De landelijke publieke omroep heeft al enige jaren geleden frequenties verworven.

In de brief aan Heemskerk wijst ROOS op de motie Atsma/Kortenhorst, die stelt dat in de verdere uitwerking van de voorgenomen uitgifte van TDAB frequentieruimte nadukkelijk rekening moet worden gehouden met wensen van regionale omroepen. ROOS stelt vast dat met de nu voorliggende brief en vergunningen daar in ieder geval geen sprake van is.

Wat ROOS betreft moeten de regionale omroepen nu capaciteit krijgen in de momenteel te vergunnen frequenties en kan in 2011 nog worden bezien of dat moet veranderen. Ook moeten de regionale omroepen capaciteit toegewezen krijgen voor twee radiozenders om beter invulling te kunnen geven aan hun publieke taakstelling.

Donderdag 13 maart vindt er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats met Staatssecretaris Heemskerk. 


 


8 februari 2008 - Vergunninguitgifte TDAB

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken de voorwaarden aangegeven waaronder de vergunningen voor digitale omroep zullen worden geveild. Ook gaat de Staatssecretaris in op de moties die eind 2007 in de Tweede Kamer zijn aangenomen.

Voor de regionale publieke omroep zal in 2011 extra frequentieruimte vrijgemaakt worden uit het in de toekomst beschikbare DVB-t kavel in BandIII. Door technische ontwikkelingen zou het volgens Heemskerk mogelijk zijn om een gedeelte van die frequentieruimte vervroegd vrij te maken. Daardoor krijgen de regionale omroepen de beschikking over een gedeelte van de frequentieruimte voor radio in BandIII waardoor invulling gegeven wordt aan de motie Atsma/Kortenhorst (zie bericht 20 december 2007).

Uit de brief en de documenten blijkt niet precies welke frequenties er nu op welk moment voor de regionale publieke omroep beschikbaar komt. Ook is niet duidelijk waarom de Staatssecretaris voor de lokale omroepen kiest voor een doorgifteverplichting en zo'n verplichting ook niet regelt voor doorgifte van de regionale omroep in het tweede BandIII kavel dat een regionale indeling heeft.

Momenteel is er een consultatieronde in gang gezet. Na de consultatie wordt overgegaan tot publicatie van de veilingregeling en de ontwerpvergunningen in de Staatscourant waarna de veilingprocedure zal starten. De Staatssecretaris verwacht dat de vergunningverlening voor de zomer zal plaatsvinden.

 Brief Heemskerk aan Tweede Kamer


20 december 2007 - Meteen digitale radio voor regionale omroep

In een algemeen overleg tussen de Tweede Kamer en Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken drong de Kamer er bij de Staatssecretaris op aan om de regionale omroep vanaf de start van digitale radio ook uit te zenden. De Kamer wil voldoende ruimte voor radio en wil dat regionale en lokale zenders, publiek en commercieel de mogelijkheid krijgen om digitale radio uit te zenden.

Met algemene stemmen werd door de Kamer een motie van Atsma/Kortenhorst aangenomen. Naast dat de motie de regering verzoekt om meer frequentieruimte voor radio te oormerken moet er in de verdere uitwerking ook nadrukkelijk rekening worden gehouden met de wensen van de regionale omroepen.

Die wensen zijn dat regionale omroep vanaf het allereerste begin kan participeren in digitale radio, dat de uitzendingen plaatsvinden in Band III en dat er meerdere radioprogramma's uitgezonden kunnen worden.

 Motie Atsma/Kortenhorst


5 november 2007 - Heemskerk: Digitale radio niet voor regionale omroep

ROOS maakt uit de brief van Staatssecretaris Heemskerk over de T-DAB vergunninguitgifte op dat hij digitale radio via T-DAB voor de regionale omroep niet belangrijk vindt. De programma's van de regionale omroep maken namelijk niet automatisch deel uit van de 18 landelijke radioprogramma's die verplicht moeten worden doorgegeven door de toekomstige vergunning van de T-DAB frequenties.

In zijn brief voert Heemskerk ook nog aan dat de regionale omroepen de mogelijkheid krijgen om digitale radio uit te zenden, vůůrdat analoge radio wordt afgeschakeld. En dat regionale omroepen kunnen digitaliseren via de FM of met de vergunninghouders van T-DAB frequenties afspraken kunnen maken over uitzending via T-DAB.

ROOS is erg ontevreden met de brief. Op geen enkele manier houdt de Staatssecretaris rekening met de regionale omroep en zijn luisteraars. Ingeval op deze manier uitvoering wordt gegeven aan de ontwikkeling van Digitale radio in Nederland wordt de regionale omroep op een niet in te halen achterstand geplaatst.

Digitalisering van de FM biedt vanwege de vele technische beperkingen namelijk geen enkele soulaas zolang analoge FM nog bestaat . En van afschakeling van de analoge FM is nog lang geen sprake schrijft Heemskerk. Om die reden kan het moment om digitale radio uit te zenden dan ook nog ver in de toekomst liggen. Ook is het onwenselijk dat er sprake moet zijn van afspraken tussen vergunninghouders en omroepen over uitzending van de radioprogramma's via de T-DAB frequenties. Dat is veel te vrijblijvend en biedt geen enkele garantie op werkelijke participatie in T-DAB.

ROOS vindt dat frequentiehouder verplicht de regionale omroep via de T-DAB frequenties in Band III van het regionale kavel moet uitzenden. Daarmee is de regionale omroep -als gezamenlijk marktleider op radio overigens- op eenzelfde manier als de landelijke publieke en commerciŽle omroep te ontvangen. Afhankelijk van de frequentie-indeling kost dit hooguit twee tot drie radiokanalen in iedere provincie.

ROOS verwacht op dit punt ook weinig van de nota Omroepdistributie die de staatssecretaris samen met de Minister van OCW heeft aangekondigd voor februari/maart van volgend jaar. In die nota zal ongetwijfeld hetzelfde worden aangegeven.

 Brief Heemskerk


1 november 2007 - Kamer wil met name radio via T-DAB

In het algemeen overleg over de uitgifte van de T-DAB frequenties bleek dat een meerderheid van de Tweede Kamer de frequenties wil bestemmen voor radio-uitzendingen terwijl Staatssecretaris Heemskerk de bestemming 'omroep' wil handhaven. Daarop ontstond een stevige discussie tussen Heemskerk en de Kamer. Aan het einde van het overleg deed de Staatssecretaris de Kamer de toezegging dat hij op 5 november een voorstel aan de Kamer zal sturen waarin hij aangeeft hoe verder om te gaan met de uitgifte en met de opname van radio stations. De Staatssecretaris suggereerde daarbij al wel dat het om enkele radiostations zou gaan terwijl de Kamer heel wat anders in gedachten heeft. Het CDA pleitte voor 70 radiostations terwijl de VVD alle huidige landelijke, regionale en lokale stations een plek wil geven. De SP en PVV willen dat alle ruimte voor radio wordt bestemd. Alleen de PvdA vindt een klein aantal van 15 stations genoeg.

In het overleg kwam ook de toegang tot de kabel ter sprake. Een Kamermeerderheid wil dat meerdere partijen toegang tot de kabel krijgt zodat er concurrentie ůp de kabel ontstaat. De Kamer heeft de Staatssecretaris gevraagd een wetsvoorstel hiervoor in te dienen als het Kabinet de brief over Omroepdistributie in het digitale tijdperk naar de Kamer stuurt. Toegezegd is dat deze brief er in februari/maart 2008 zal zijn.


18 september 2007 - Teleurstellende antwoorden op TDAB vragen

Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken heeft bij brief van 17 september antwoord gegeven op de 49 vragen die door de Tweede Kamer inzake digitale radio (T-DAB) zijn gesteld.

Uit de antwoorden blijkt dat de Staatssecretaris vasthoudt aan een veiling van de beschikbare frequenties en dat de frequentieruimte niet specifiek voor radio zal worden bestemd.

Uit de antwoorden valt ook op te maken dat de Staatssecretaris nog geen oog heeft voor de regionale omroepen. De frequenties zullen worden uitgegeven voor commercieel gebruik en of (en wanneer) de regionale omroepen daadwerkelijk via T-DAB geaccommodeerd zullen gaan worden, hangt nog helemaal af van de afspraken die regionale omroepen met een commerciele partij daarover moeten maken. Een plaats, en de voorwaarde waaronder, zijn dus niet zeker gesteld.

ROOS vindt dat de regionale omroepen via T-DAB BandIII uitgezonden moeten worden zodra T-DAB zich ontwikkelt en dit voor tenminste twee radiozenders. Daarvoor zou de frequentiehouder wat ROOS betreft een verplichting toe moeten krijgen. Alleen op deze manier is zeker te stellen dat de regionale omroepen (ook als markleider en calamiteitenzender) te ontvangen zijn via dit nieuwe platform tegelijk met alle andere publieke en regionale omroepen en aansluiting behoudt met de concurrentie en marktontwikkelingen.

 Lijst van vragen en antwoorden TDAB


13 juni 2007 - Publieke en commerciŽle radiostations vragen om stappenplan TDAB

Alle radiostations in Nederland (publiek en commercieel, landelijk, regionaal en lokaal) hebben vandaag in Den Haag tijdens een rondetafelgesprek met de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken gezamenlijk een krachtig pleidooi gehouden voor een doorbraak in de ontwikkeling van digitale etherradio (TDAB).

Volgens de stations moet het Kabinet met een duidelijk stappenplan komen dat voor zowel de publieke omroep als de commerciŽle radiostations heldere uitgangspunten biedt voor investeringen in TDAB.

Wat ROOS betreft is het cruciaal dat bij een frequentieuitgifte en een start van TDAB uitzendingen in Nederland alle publieke en commerciŽle radiostations gelijktijdig starten met digitale etherradio. Als er al gesproken wordt over een mogelijke afschakeling of digitalisering van de FM dan kan het niet zo zijn dat een startmoment voor digitale radio voor de regionale omroepen later is dan een startmoment voor andere partijen.

Een pijnpunt voor de regionale omroepen is namelijk dat het Kabinet tot op heden ten aanzien van de regionale omroepen geen concreet beleid heeft neergelegd voor digitale radio. In de brief ĎTDAB een goed geluidí geeft toenmalig Minister Brinkhorst aan dat ten tijde van de afschakeling van de analoge FM de regionale omroepen moeten hebben kunnen overstappen naar een vorm van digitale radio. Wat dat dan is, wanneer en hoe is tot op heden nog niet beantwoord. Nu een afschakeling van de FM in het beleid weer wat genuanceerd wordt is het helemaal belangrijk dat de overheid de regie neemt en scenario's ontwikkelt waardoor alle partijen tegelijk op een dezelfde wijze met de ontwikkeling van TDAB via de ether kunnen starten.

Dat de regionale publieke omroep een van die partijen is staat buiten kijf. De publieke functie van de regionale omroepen vereist dit, de sterke marktpositie vereist dit en het feit dat regionale radio een calamiteitenfunctie heeft vereist dit.

ROOS heeft in het rondetafelgesprek dan ook de Overheid gevraagd te komen met voorstellen die het mogelijk maken dat de regionale publieke omroepen op zijn minst gelijktijdig met andere ĖcommerciŽle- omroepen kunnen starten met de uitzendingen via TDAB BandIII.

Daarbij vragen de regionale omroepen om vanaf het begin voor ten minste twee radiozenders capaciteit te bieden met de mogelijkheid om een uitbreiding van het aantal zenders op termijn open te houden. Dit biedt de regionale publieke omroepen de mogelijkheid om andere op de regio gerichte publiek regionale radiozenders te kunnen starten om zodoende hun mediawettelijke taak beter in te vullen. Professor Paul Rutten concludeerde begin 2006 in zijn rapport De Toekomst van de Regionale Publieke Omroep dat het niet realistisch is de regionale omroepen te houden aan de verplichting om alle leeftijdsgroepen in grote mate via programmaís aan zich te binden als regionale omroepen niet de mogelijkheid krijgen meerdere kanalen aan te kunnen bieden. TDAB biedt in ieder geval al een technische mogelijkheid daartoe.

Omdat er in de markt nog grote onduidelijkheid is over de exacte frequentietechnische mogelijkheden wordt is het Kabinet gevraagd Ėin overleg met de markt- verschillende scenarioís uit te werken van mogelijke netwerken die met de huidige en toekomstige verkregen BandIII frequenties gerealiseerd kunnen worden en waarin alle omroepen, dus ook de regionale publieke omroepen, via digitale radio uitgezonden kunnen worden. Ook tijdens het rondetafelgesprek bleek dat er nog grote onduidelijkheden waren over de frequentietechnische mogelijkheden.

 Lees hier het gezamenlijke persbericht


16 mei 2007  -  Heemskerk wil veiling van TDAB frequenties

Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken wil de TDAB frequenties via een veiling aan de man brengen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij reageert op het verzoek Kamer om met zijn visie ten aanzien van het dossier TDAB te komen.

Door technische ontwikkelingen worden nieuwe toepassingen via TDAB mogelijk. Het zou niet alleen meer radio zijn maar multi-mediaal (omroep) wat dan aansluit bij het frequentiebeleid. Ook zou TDAB aanvullend zijn aan de FM en andere infrastructuren en is mede daardoor niet langer de enige opvolger van de FM. Daarom is een vergelijkende toets niet langer het meest voor de hand liggend maar een verdeling via een veiling.

Ook in deze brief ziet ROOS niet terug hoe het Ministerie de regionale publieke omroepen wil faciliteren. De frequentieuitgifte lijkt alleen voor commerciele omroepen te zijn terwijl de landelijke publieke omroep al in TDAB in een groot deel van Nederland uitzendt. ROOS vindt dat de regionale omroepen als publieke omroep en als marktleider ook via TDAB Band III uitgezonden moeten worden. Ook moeten de regionale omroepen de ruimte krijgen om naast het vaste radioprogramma dat ze uitzenden ook andere programma's te kunnen uitzenden.

ROOS vindt de omroepbestemming die het Ministerie geeft aan TDAB te ruim gedefinieerd. TDAB is uitermate geschikt om aan de schaarste voor radio in de ether (mobiel) een einde te maken. Daarvoor is het nodig dat alle ruimte die nu beschikbaar is aan radio wordt toegekend. In DVB en UMTS is die ruimte er niet, in tegenstelling tot wat de Staatssecretaris schrijft.

ROOS zal binnenkort een uitgebreide reactie geven op het beleidsvoornemen.

 Brief van Heemskerk van 16 mei 2007


10 april 2007  -  Staatssecretaris Heemskerk willen plannen Digitale radio doorzetten

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk dat hij met de plannen van het vorige Kabinet om twee frequentiekavels voor Digitale Radio (T-DAB) te willen veilen wil doorgaan.

Volgens de Staatssecretaris zijn er marktpartijen die bij hem erop aan hebben gedrongen om snel tot uitgifte van de frequenties over te gaan. Daarom gaat hij door met de voorbereidingen van een veiling van de frequenties die in het najaar van 2007 moet plaatsvinden.

 Lees hier de brief van Heemskerk aan de Tweede kamer


14 maart 2007  -  Overleg T-DAB opnieuw uitgesteld

Het geplande overleg voor 21 maart 2007 over de vergunninguitgifte voor digitale radio voor commercieel gebruik is opnieuw uitgesteld. Op 15 december 2007 stuurde toenmalig Minister Joop Wijn plannen hiervoor aan de Tweede Kamer. Plannen waarin overigens aan de positie van de regionale omroepen geen aandacht wordt besteed.

 

 Lees hier de brief van Minister Wijn

 

terug

 • 18 maart 2011 - Beantwoording Kamervragen van Gerda Verburg over digitale radio

  Minister Maxime Verhagen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de vragen die Gerda Verburg (CDA) onlangs stelde over de digitalisering van de ether voor de regionale omroep beantwoord.

  De vragen en antwoorden zijn hieronder opgenomen:

  1.
  Heeft u kennisgenomen van de brief die de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) op 15 februari 2011 aan u heeft geschreven, waarin deze stichting ROOS namens de regionale omroepen evenals in eerdere brieven bezwaren uit ten aanzien van het digitaliseringsbeleid voor de radio? 

  Antwoord
  Ja. 

  2
  Onderschrijft u de opvatting dat het belangrijk is dat er regionale omroepen zijn voor mensen in desbetreffende regio’s? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe worden de wensen van de regionale omroep bij uw beleid betrokken? 

  Antwoord
  Ja, de regionale omroepen bedienen een grote groep luisteraars. Zij zijn daarmee een belangrijk onderdeel van het verlengings- en digitaliseringsbeleid voor etherradio, zoals dat is verwoord in de brief aan uw Kamer van juni 2009. Dit beleid gaat er van uit dat zowel publieke als commerciële omroepen kunnen deelnemen aan de digitalisering. Om de digitalisering van de regionale omroepen te bevorderen, heb ik in september 2009 een Taskforce Regionale Digitalisering opgericht, met daarin een vertegenwoordiging van de regionale publieke omroepen. Deze Taskforce heeft in oktober vorig jaar aan mij advies uitgebracht. Ik heb dit advies verwerkt in het beleid zoals dat eind vorig jaar is geconsulteerd en in de brief aan uw Kamer van 13 januari dit jaar verder is uitgewerkt. 

  3
  Wat vindt u ervan dat – als regionale omroepen inderdaad het bovenregionale kavel krijgen toebedeeld - zeven van de dertien omroepen te maken krijgen met onvoldoende dekking, waardoor bijvoorbeeld Omroep Flevoland wel in Almelo maar niet in Almere kan worden ontvangen, Omroep Brabant niet in het westelijk deel van de provincie Brabant te ontvangen is, en Omroep Gelderland in een groot deel van de Betuwe niet te beluisteren is? Wat gaat u hieraan doen? 

  Antwoord
  In de eind vorig jaar gehouden consultatie van het verlengings- en digitaliseringsbeleid heb ik een reactie ontvangen van de stichting ROOS die ziet op het punt van dekking. In de nadere uitwerking van het beleid naar aanleiding van de consultatie wordt hier rekening mee gehouden, zodat de regionale publieke omroepen ook digitaal hun hele verzorgingsgebied kunnen bedienen. Daarnaast ben ik, conform mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg van 15 december 2010, met stichting ROOS in overleg over een eventuele kavelruil. 

  4
  Deelt u de opvatting dat dit gebrekkige bereik niet alleen ongewenst is maar ook onverantwoord in verband met de rol van de lokale omroep in geval van (regionale) calamiteiten? 

  Antwoord
  Ik ga er bij de beantwoording van uit dat in deze vraag de regionale omroep bedoeld wordt en niet de lokale omroep. Zoals ik in mijn antwoord op de vorige vraag heb aangegeven, wordt bij de uitwerking van het beleid gerealiseerd dat de regionale publieke omroepen in heel hun verzorgingsgebied dekking kunnen krijgen. Daarmee voorzie ik geen problemen met het bereik. Ten aanzien van de calamiteiten functie geldt dat de ontwikkeling van digitale radio zich op dit moment nog in het beginstadium bevindt; er zijn nog weinig omroepen op het digitale platform vertegenwoordigd en er zijn nog weinig luisteraars. Met het inzetten van het verlengings- en digitaliseringsbeleid is het de verwachting dat digitale radio de komende jaren radio in grote delen van Nederland beschikbaar komt en dat luisteraars overstappen van analoge naar digitale radio. Indien digitale radio een succes wordt, zal worden bezien welke rol de regionale publieke omroepen kunnen vervullen om de calamiteitenfunctie in het digitale domein te vervullen.  

  5
  Bent u bereid om op zeer korte termijn hiervoor - in overleg met betrokken actoren - te komen tot een oplossing en de Kamer hierover voor 1 mei 2011 te informeren? 

  Antwoord
  Ik kan u melden dat ik intensief met de stichting ROOS in overleg ben om te kijken onder welke condities zij deel kunnen nemen aan het digitaliseringsbeleid. Zoals ik tijdens het Algemeen Overleg van 15 december 2010 heb aangekondigd, wordt hierbij ook een eventuele kavelruil betrokken. Ik verwacht op korte termijn meer duidelijkheid te kunnen geven en zal u hierover voor 1 mei a.s. informeren. 

   

 • 21 februari 2011 - Kamervragen Gerda Verburg (CDA) over digitaliseringsbeleid radio

  CDA ELI-woordvoerder Gerda Verburg heeft Kamervragen gesteld aan Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het digitaliseringsbeleid radio voor de regionale omroepen.

  De vragen komen als reactie op de brief van ROOS aan de Minister van ELI waarin ROOS vraagt op een andere wijze uitvoering te geven aan het digitaliseringsbeleid. Eind 2010 vroeg Gerda Verburg al om uitruil van frequenties te onderzoeken. Op 15 januari jl. gaf de Minister in een brief nog aan open te staan voor een uitruil.

  De Kamervragen van Gerda Verburg (CDA) aan Minister Verhagen van ELI:

  1. Heeft u kennisgenomen van de brief die de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) aan u op 15 februari 2011 heeft geschreven, waarin deze stichting ROOS namens de regionale omroepen evenals in eerdere brieven bezwaren uit ten aanzien van het digitaliseringsbeleid voor de radio?
  2. Onderschrijft u - net als de CDA-fractie - de opvatting dat het belangrijk is dat er regionale omroepen zijn voor mensen in desbetreffende regio? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe worden de wensen van de regionale omroep – conform motie Atsma/Kortenhorst [1] - bij uw beleid betrokken?
  3. Wat vindt u er van dat – als regionale omroepen inderdaad het bovenregionale kavel krijgen toebedeeld - zeven van de dertien omroepen te maken krijgen met onvoldoende dekking, waardoor bijvoorbeeld Omroep Flevoland wel in Almelo maar niet in Almere kan worden ontvangen, Omroep Brabant niet in het westelijk deel van de provincie Brabant te ontvangen is, en Omroep Gelderland in een groot deel van de Betuwe niet te beluisteren is? Wat gaat u hieraan doen?
  4. Deelt u de opvatting van de CDA-fractie dat dit gebrekkige bereik niet alleen ongewenst is maar ook onverantwoord in verband met de rol van de regionale omroep in geval van (regionale) calamiteiten?
  5. Bent u bereid om op zeer korte termijn hiervoor – in overleg met betrokken spelers - te komen tot een oplossing en de Kamer hierover voor 1 mei 2011 te informeren?
  Kamervragen
 • 15 januari 2011 - Minister gaat door met digitaliseringsbeleid radio

  In een brief aan de Tweede Kamer heeft Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de uitkomsten van een consultatie over het voorgenomen digitaliseringsbeleid bekend gemaakt. Op de consultatie heeft ROOS namens de dertien regionale omroepen een gezamenlijke reactie gegeven met als doel een zo goed mogelijke toewijzing van frequentieruimte te bewerkstelligen. Het beleid van het Ministerie is er op gericht dit jaar frequenties te vergunnen voor digitale radio. De frequenties echter die volgens plan aan de regionale omroep worden toegekend (het z.g. bovenregionale kavel) zullen leiden tot ontvangstklachten en kwaliteitsproblemen.

  In de brief geeft de Minister aan dat hij open staat voor het ruilen van frequentiekavels. De Tweede Kamer vroeg eind vorig jaar om dit te onderzoeken.

  Ruil van kavels is volgens ROOS nodig als oplossing voor de ontvangst- en kwaliteitsproblemen die de regionale omroep te wachten staat bij uitzending via het bovenregionale kavel. Afspraken zouden volgens de Minister wel voor eind februari rond moeten zijn als de aanvraagperiode voor commerciële omroepen start. Ook geeft de Minister aan geen financiële compensatie te kunnen bieden voor hogere kosten.

  De Minister schrijft ook in zijn brief dat hij bij het digitaliseringbeleid voor de regionale publieke omroepen rekening zal houden met het samenhangende financiële vraagstuk. Digitalisering voor de regionale omroep brengt extra kosten met zich mee. De regionale omroep kan die kosten in ieder geval niet dragen zolang ook FM uitzendingen plaatsvinden.

  Brief van de Minister
 • 15 december 2010 - Onderzoek naar ruil van digitale radiofrequenties

  In het Algemeen Overleg telecommunicatie heeft Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie toegezegd te zullen onderzoeken of een ruil van frequenties tussen MTVNL en de regionale omroep en de landelijke omroep mogelijk is. CDA woordvoerster Gerda Verburg drong hier bij de Minister op aan.

  Voor de regionale omroep is nu bedacht dat hij digitale radio moet uitzenden via het zogenaamde bovenregionale kavel, samen met niet landelijke commerciele omroepen en AM-omroepen. Dat geeft grote problemen: terkortkomingen in de verzorging, slechte kwaliteit, inefficiënt frequentiegebruik en daardoor hoge kosten, geen mogelijkheden tot innovatie.

  Door de frequenties anders in te zetten vervallen al deze nadelen en ontstaan er ook voordelen voor andere partijen. ROOS zal de Minister van ELI op korte termijn informeren over de verschillende mogelijkheden die er zijn.

 • 17 juni 2010 - ROOS reageert op consultatie wijziging Nationaal Frequentieplan 2005

  In verband met de voorgenomen transitie van analoge naar digitale etherradio wil het Ministerie van Economische Zaken Nationaal Frequentieplan 2005 wijzigen. De wijziging wordt ook aangegrepen om de bestemming van de bij de landelijke publieke omroep in gebruik zijnde frequenties te wijzigen in ‘digitale omroep’. Het ministerie heeft daartoe een consultatie gehouden die 16 juni eindigde. 

  In de reactie van ROOS wordt aangegeven dat het niet consistent zou zijn gelijksoortige publieke diensten anders te behandelen en daarom de bestemming voor de regionale omroep dezelfde te maken dan de landelijke omroep heeft. Ook geeft ROOS in de reactie aan dat in de beoogde frequentieruimte voor de regionale omroep niet efficient kan worden uitgezonden.

  ROOS vindt het wenselijk dat de regionale omroepen in staat worden gesteld hun diensten op andere frequenties uit te zenden vanwege een doelmatig gebruik van de frequentieruimte. Als dat niet plaatsvindt blijft er schaarste van frequentieruimte bestaan. Andere frequentieruimte moet daarom dezelfde frequentiebestemming hebben.

  Het Ministerie heeft een deel van de frequentieruimte in alle delen van Nederland gereserveerd voor de gezamenlijke gebruik door de regionale publieke omroepen en niet-landelijke commerciele omroepen. Deze frequentieruimte is echter niet voldoende om al deze  partijen (commercieel en publiek) te faciliteren.

 • 06 april 2010 - Kamerdebat analoge en digitale radio

  In een Algemeen Overleg met de deed minister Van der Hoeven de toezegging dat zij graag de ontvangstklachten die luisteraars van de regionale omroepen ervaren wil aanpakken. Ze heeft aangekondigd dat het ministerie hier over met de regionale omroepen in gesprek zal gaan.

  Die uitnodiging neemt de regionale omroep graag aan in de verwachting dat de problemen die er zijn (sommige al sinds 2003) nu eindelijk worden opgelost: Omroep West - Leiden en Bollenstreek; Omroep Brabant - Den Bosch; L1 Radio - Noord-Limburg en RTV Rijnmond - Rotterdam Kralingen en Leerdam.

  De minister heeft aangegeven de problemen op 1 september 2011 op te kunnen lossen, omdat dan sommige claims op ongestoord uitzenden van hun radio van onze buurlanden komen te vervallen.  

  In hetzelfde overleg gaf Minister Van der Hoeven aan dat zij snelheid wil maken met het bevorderen van Digitale Radio. Zodra andere omroepen starten met digitale radio, wil de regionale omroep ook digitaal uitzenden. Maar omroepen moeten wel in staat worden gesteld dit op een goede wijze te doen. Dat betekent in ieder geval behoudt van de huidige geluidskwaliteit in, hetzelfde bereik en behoud van edities in. Op dit moment is daar geen toezegging over gedaan, anders dan dat er ruimte in de digitale ether moet worden gereserveerd voor de regionale omroep. Maar hoe groot die ruimte zou moeten zijn is niet vastgelegd. Vanwege de dubbele uitzendingen wil de regionale omroep compensatie van de dubbele kosten.

 • 21 januari 2010 - Heemskerk stuurt voortgangsbrief TDAB en FM naar Kamer

  In een brief aan de Tweede Kamer informeert Staatssecretaris Heemskerk de voortgang van het beleid rond analoge en digitale etherradio in Nederland.

  De brief geeft ROOS nog geen inzicht in de ontwikkelingen voor de regionale omroepen op beide terreinen. Zo is nog steeds onduidelijk hoe en onder welke voorwaarden de regionale omroepen zouden kunnen starten met digitale etherradio.

  Sinds de herverdeling van etherfrequenties in 2003 kampen verschillende regionale omroepen nog steeds met verzorgingsproblemen via de FM. De Staatssecretaris noemt de bestaande verzorgingsproblemen bij de regionale omroepen niet in zijn brief terwijl een motie van de Tweede Kamer hier wel om heeft gevraagd en ROOS de betreffende verzorgingsproblemen al enkele malen heeft aangegeven.

  ROOS zal Staatssecretaris Heemskerk vragen welke oplossingen hij voor ogen heeft.

  Brief van Staatssecretaris Heemskerk
 • 14 oktober 2009 - ROOS maakt opmerkingen over FM en TDAB richting EZ

  In een brief aan Staatssecretaris Heemskerk heeft ROOS opmerkingen gemaakt over de huidige FM ontvangst en de aankomende plannen t.a.v. digitale radio via TDAB.

  Kort voor de zomer stuurde Staatssecretaris Heemskerk een brief aan de Tweede Kamer over beide onderwerpen en debateerde hij erover met de Kamer. De Tweede Kamer diende een motie in om de FM ontvangst van regionale en lokale omroepen te verbeteren alvorens nieuwe frequenties uit te delen. ROOS heeft in de brief wederom de vijf ontvangstproblemen genoemd die er al jaren zijn (sommige sinds 2003) maar waarvoor in de brief van Heemskerk nog steeds geen oplossing werd geboden.

  Ten aanzien van TDAB heeft ROOS aangegeven dat het z.g. bovenregionale TDAB kavel eigenlijk niet geschikt is voor doorgifte van de regionale publieke omroep. De beschikbare frequenties maken het dat er sprake is van frequentie-inefficiency en dus hoge kosten. Als er geen andere oplossingen gevonden kunnen worden wil ROOS in ieder geval dat bestaande FM uitzendingen gecontinueerd kunnen worden (met editiestelsel) en dat net als bij de commerciele omroep innovatie mogelijk is. Daarvoor moet dan extra capaciteit worden toegekend. Sowieso wil ROOS dat de Rijksoverheid compensatie geeft voor extra kosten die gemaakt moeten worden voor de TDAB uitzendingen.

 • 03 juli 2009 - Komst digitale radio stap dichterbij

  De Tweede Kamer kan zich grotendeels vinden in de plannen van Staatssecretaris Heemskerk over analoge en digitale radio. Eerder informeerden Staatssecretaris Heemskerk en Minister Plasterk de Tweede Kamer over nieuw beleid ten aanzien van analoge en digitale etherradio.

  Er komt een koppeling tussen analoge en digitale uitzendingen van commerciele radiostations. De bestaande radiostations kunnen verlenging van hun vergunning in 2011 krijgen als ze investeren in digitale radio op basis van T-DAB.

  Hoe de regionale omroep digitaal via de ether zou moeten gaan uitzenden is nog geheel onduidelijk. De overgebleven frequentieruimte die hiervoor gebruikt zou kunnen worden is eigenlijk ongeschikt voor de regionale omroepen en ook over de kosten van uitzendingen is nog geen uitsluitsel. De toezegging dat ook regionale omroepen hun programma's ook digitaal kunnen uitzenden is daarmee dan ook nog steeds niet ingevuld. ROOS heeft altijd gevraagd om gelijktijdig met alle andere stations digitaal te kunnen uitzenden maar vooruitzichten daarop zijn er niet.

  In een motie heeft de Kamer gevraagd om jaarlijks geïnformeerd te worden over de transitie van analoge naar digitale radio. De Kamer wil daarbij weten welk percentage huishoudens een TDAB ontvanger hebben en wat de landelijke dekkingsgraad is van TDAB.

 • 23 juni 2009 - Brief naar Tweede Kamer over analoge en digitale ehterradio

  In een brief van Staatssecretaris Heemskerk en Minister Plasterk wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over nieuw beleid ten aanzien van analoge en digitale etherradio.

  Er wordt een koppeling voorgesteld tussen analoge en digitale uitzendingen van commerciele radiostations. De bestaande radiostations kunnen verlenging van hun vergunning in 2011 krijgen als ze investeren in digitale radio op basis van T-DAB+.

  Uit de brief blijkt ook dat er geen grote wijzigingen komen in de FM pakketten die in Nederland voor publieke en  commerciele omroepen zijn uitgegeven. De publieke omroep behoudt na 2011 dezelfde FM-frequentie. Omroep Gelderland krijgt een extra frequentie in de Betuwe om ook daar ontvangst van de FM mogelijk te maken.

  In de brief worden geen concrete voorstellen gedaan hoe de regionale omroep digitaal via de ether zou moeten gaan uitzenden waardoor de toezegging dat ook regionale omroepen hun programma's ook digitaal kunnen uitzenden nog steeds niet wordt ingevuld.

  ROOS heeft altijd gevraagd om gelijktijdig met alle andere stations digitaal te kunnen uitzenden. Een vooruitzicht daarop blijkt niet uit de vandaag gestuurde brief.

  Brief Beleid analoge en digitale radio
 • 11 februari 2009 - EZ verleent twee vergunningen digitale omroep

  Het Agenstschap Telecom heeft twee frequentievergunningen verleend voor digitale omroep. Deze maken het mogelijk om mobiele multimediale toepassingen zoals mobiele televisie en radio aan te bieden. Er waren in totaal twee frequentieblokken beschikbaar voor landelijke gebruik; één in Band III en één in de L-Band. De frequenties waren ooit bedoeld voor uitzendingen van digitale radio (t-DAB) maar Staatssecretaris Heemskerk bestemde ze voor mobiele omroep.

  ROOS vindt het jammer dat er in de frequentievergunning in Band III niet een specifieke verplichting is opgenomen om de regionale omroep te accomoderen. Bij de internationale frequentieonderhandelingen heeft dit frequentieblok een specifieke regionale (provinciale) indeling gekregen waarmee het uitermate geschikt voor de regionale omroepen.

  Volgens staatssecretaris Heemskerk kan door de uitgifte van de frequenties in de toenemende behoefte bij de consument aan mobiele diensten worden voorzien. 'Ook komt er mogelijk meer concurrentie op de markt voor mobiele televisie.'

  Lees meer op de website van het Ministerie van Economische Zaken

 • 13 mei 2008 - Kamerdebat digitale radio

  In het Algemeen Overleg tussen Staatssecretaris Heemskerk van Economisch Zaken en de Tweede Kamer zijn ten aanzien van digitale radio in Nederland behoorlijke stappen gezet. Op hoofdlijnen zijn Staatssecretaris en Kamer het met elkaar eens geworden alhoewel er nog steeds een aantal onduidelijkheden zijn.

  In ieder geval mag de Staatssecretaris van de Kamer doorgaan met zijn beleid. Dit houdt in dat in 2008 twee TDAB kavels voor digitale omroep worden geveild en in 2009 twee TDAB kavels voor digitale radio.

  Onduidelijk is echter nog welke kavels welke bestemming krijgen. Zo is niet duidelijk welke bestemming het kavel met regionale indeling zal krijgen. Wat ROOS betreft gaat dit kavel niet naar digitale omroep omdat er dan geen mogelijkheden zijn voor de regionale omroepen om gelijktijdig met andere radiostations te kunnen starten met digitale radio.

  Ook over de voorwaarden van de veiling is nog geen echte duidelijkheid.

 • 07 mei 2008 - Nieuwe brief over TDAB naar Kamer

  Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken heeft een nieuwe brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de TDAB frequenties. Naar aanleiding van de uitkomsten van de consultaties is de Staatssecretaris tot de conclusie gekomen dat eerder beleid geen goede weerslag vormt van de wensen van betrokken partijen en dat het beleid op een aantal punten bijstelling behoeft.

  Van alle TDAB kavels wil de Staatssecretaris 2 kavels in 2008 veilen voor digitale omroep. Op één van de kavels wordt ruimte gereseveerd voor de lokale omroepen. In 2009 worden nog eens twee kavels geveild voor digitale radio; één van die kavels kan in 2009 in gebruik worden genomen voor landelijke radio, de andere, een kavel met regionale indeling, kan in 2011 in gebruik worden genomen.

  Dat betekent dat regionale omroepen niet eerder dan in 2011 zouden kunnen participeren in digitale radio. Dit is niet gewenst. ROOS heeft altijd bepleit, en in de consultatie aangegeven, dat de regionale publieke omroepen gelijktijdig zouden kunnen starten met andere -bestaande- omroepen. Als op deze wijze de uitgifte doorgang vindt lopen de regionale omroepen een aanzienlijke achterstand op als het gaat om digitale radio. Over de kosten die gemoeid zijn met de uitzending van digitale radio wordt in de brief met geen woord gerept, ondanks dat ROOS aan de Staatssecretaris van EZ en de Minister van OCW heeft gevraagd hier met een oplossing te komen.

  Op 13 mei wordt er in de Tweede Kamer weer gesproken over TDAB.

   

  Brief Heemskerk
mobiele versie