Omroep en pers algemeen

In 2009 bepleitte de Commissie Brinkman in haar rapport De volgende editie een nauwere samenwerking tussen regionale pers en regionale omroep, omdat de commissie signaleerde dat vooral de journalistiek in de regio onder druk staat. 

Regionale omroepen hebben dit advies ter harte genomen en streven naar samenwerking met de regionale dagbladen om de regionale journalistiek te versterken. Daarom hecht ROOS er ook veel belang aan dat het zogenaamde experimenteerartikel in de Mediawet kom. Dit artikel bevordert de samenwerking tussen regionale kranten, regionale omroep en culturele instellingen te bevorderen. Het is meegenomen in het voorstel voor wijziging van de mediawet 2008. Naar verwachting gaat de wet 1 januari 2014 van kracht.

Het Stimuleringsfonds van de Pers stelt geld beschikbaar voor pilots met vormen van regionale samenwerking. René van Zanten, directeur van dit fonds benadrukt in een interview naar aanleiding van de ROOS Dagen dat nieuwe vormen van samenwerking nodig zijn om hoogwaardige journalistiek te blijven bedrijven. “We moeten er voor zorgen dat we voldoende vakjournalisten overhouden die, betaald, heel goed nieuws blijven brengen. En om een antwoord te bieden op het dichter naar elkaar toe kruipen van beeld, tekst en geluid moeten we al die expertises onder een dak samenbrengen.”
 
 
mobiele versie