Omroep en pers actueel

 • 21 maart 2014 - Brief aan Tweede Kamer over ontwikkelingen pers in de regio

  Staatssecretaris Dekker van OCW heeft een brief gestuurd waarin hij de Tweede Kamer informeert over de opzet van het onderzoek naar de toekomst van de pers en journalistiek en de journalistieke samenwerking in de regio.

  In de brief wordt voorgesteld om vier verdere onderzoeken te gaan doen.

  De eerste is een update van een onderzoek dat de Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling in 2003 deed. De Raad wordt gevraagd een analyse van de huidige stand van de journalistieke en maatschappelijke informatievoorziening uit te brengen.

  Een tweede onderzoek wordt gedaan naar best practices rond innovatie in de journalistiek. Het derde onderzoek is een praktijkgericht onderzoek naar toekomstscenario's en innovatie voor journalistieke ondernemers. Tot slot het vierde onderzoek dat een proefproject betreft dat gericht is op succesvolle vormen van regionale mediasamenwerking. De staatssecretaris heeft deze laatste drie onderzoeken aan het Stimuleringsfonds voor de Pers opgedragen. 

  Vooral het vierde experiment is interessant voor de regionale omroep. In de brief is aangegeven dat het Stimuleringsfonds binnenkort een oproep gaat doen voor voorstellen voor één nieuw samenwerkingsproject in de regio waarin regionale partijen (pers, omroep, hyperlocals, bibliotheken, journalistieke opleidingen en journalistieke start-ups) worden uitgedaat te participeren. Het moet een mediacentrum worden waaarin ook jonge mediabedrijven een plek moeten kunnen vinden en dat voor journalistieke opleidingen de moeite waard is om veelbelovende studenten stage te laten lopen.

   

  Kamerbrief over pers en regionale journalistiek
 • 25 november 2013 - SP wil met regionale media pilot voor één regionaal mediacentrum

  SP mediawoordvoerder Jasper van Dijk maakt zich grote zorgen over de regionale nieuwsvoorziening die in zwaar weer verkeert. Van Dijk vindt een sterke regionale pers van belang als waakhond van de lokale democratie.

  In het begrotingsdebat Media heeft Jasper van Dijk een motie ingediend om een pilot uit te voeren die de gehele regionale pers kan versterken. In die pilot moeten de verschillende regionale media (dagbladen, radio, televisie en internet) met behulp van persinnovatie gezamenlijk komen tot versterking van de regionale nieuwsvoorziening in zijn geheel.

   

  Motie Jasper van Dijk inzake regionale nieuwsvoorziening
 • 20 november 2013 - Brief Kabinet over pers en journalistiek aan Kamer

  Staatssecretaris Dekker van OCW heeft aan de Tweede Kamer een brief gestuurd over de pers en journalistiek. In de brief informeert de staatssecretaris de Kamer over de ontwikkelingen in de schrijvende pers en journalistiek en over de rol van de overheid daarbij.

  In de brief wordt onder meer ingegaan op het vervolg dat is gegeven aan de aanbevelingen van de Commissie Brinkman en wordt informatie gegeven over de innovatieregelingen van het Stimuleringsfonds voor de Pers.

  De brief noemt ook de verschillende samenwerkingsverbanden die momenteel in experimentele fase, veelal met steun van het Stimuleringsfonds voor de Pers, van start zijn gegaan. Die samenwerkingsverbanden en experimenten zijn van belang om de journalistieke infrastructuur in de regio te versterken. Dekker schrijft in de brief de versterking van de journalistieke krachten in de regio een urgente kwestie te vinden.

   

  Brief over pers en journalistiek
 • 25 oktober 2013 - MGL en L1: onderzoek naar samenwerking
  Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad en de publieke regionale omroep L1 onderzoeken gezamenlijk een intensieve samenwerking op digitaal gebied. Directies en hoofdredacties hebben een aantal projectgroepen samengesteld die de mogelijkheden daartoe in kaart brengen.
   
  In de aangepaste Mediawet wordt nadrukkelijk ruimte geschapen voor publiek-private samenwerking in de regio. MGL, moederbedrijf van de kranten, en L1 willen met het oog daarop hun regionaal nieuws aanbieden op gezamenlijke digitale platforms, zoals website en apps. De consument kan dan op één plek al het Limburgse nieuws lezen, bekijken en beluisteren.
   
  Beide organisaties overwegen onder één nieuwe merknaam het regionale nieuws digitaal te verspreiden. Het media-aanbod van beide partijen sluit perfect op elkaar aan. Vanuit een dergelijk samenwerkingsverband kunnen initiatieven worden genomen om de regionale journalistiek - van Mesch tot Molenhoek - duurzamer te verankeren in de Limburgse samenleving.
   
  De bedoeling is om binnen enkele maanden het eerste onderzoek af te ronden, onder leiding van een externe projectleider.
   
  Sinds 1999 werken MGL en de publieke zendmachtiginghouder Stichting Omroep Limburg als aandeelhouders samen in twee BV’s, welke de publieke omroeptaken in Limburg uitvoeren onder de merknaam L1. Deze reeds bestaande publiek-private samenwerking willen partijen nu verder uitbouwen.
   
  Tevens wordt onderzocht of de samenwerking op termijn zou kunnen worden verbreed, waarbij MGL en L1 mogelijk kunnen aanhaken bij het mediabeleid dat de provincie momenteel ontwikkelt. Met als pijlers: samenwerking met Limburgse kennis- en onderwijsinstellingen om nieuwe digitale mediaproducten te ontwikkelen en een opleiding/ondersteuningstak voor lokale journalistiek in Limburg. Met als doel het huidige niveau van informatieverstrekking aan de inwoners van Limburg minimaal te kunnen handhaven en waar mogelijk te verbeteren, verdiepen en verbreden.
   
  Bron: Persbericht L1
   
 • 18 september 2013 - Mediacentrum Brabant officieel geopend
  Hoofdredacteuren Johan van Uffelen van dagblad BN DeStem en Henk Lemckert van Omroep Brabant hebben woensdagochtend in Breda een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor een proef met het Regionaal Mediacentrum in West-Brabant.
   
  Met de overeenkomst van woensdag is het mediacentrum in het hoofdkantoor van BN DeStem aan het Spinveld officieel geopend. De opening wordt gevierd in aanwezigheid van onder andere commissaris van de Koning Wim van de Donk. Daarnaast zijn ook provinciebestuurster Brigite van Haaften, afgevaardigden van het ministerie van OCW, Susan Duinhoven bestuursvoorzitter van Wegener en daarmee eigenaar van de Brabantse kranten en afgevaardigden van het Commissariaat voor de Media aanwezig bij de officiële opening. 
   
  Samenwerking tussen journalisten
  Journalisten van BN DeStem en Omroep Brabant werken sinds 2 september in het mediacentrum samen op het gebied van het zogenoemde 'eerste-lijns nieuws'. Het gaat daarbij om verwerken van bijvoorbeeld persberichten en 112-nieuws. Hierdoor moet meer tijd vrijkomen om eigen nieuwsverhalen te maken. 
  In de toekomst zouden ook verslaggevers van beide media met elkaar kunnen samenwerken. De proef wordt betaald door het Stimuleringsfonds voor de Pers. En loopt tot in ieder geval het einde van dit jaar.
   
 • 13 december 2012 - Subsidie Omroep Zeeland voor informatieplatform op internet
  Omroep Zeeland krijgt 119.000 euro subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Pers voor het project 'Media en burgerparticipatie in Zeeland'. Het geld is bedoeld om samen met onderzoeksinstituut Scoop en de Zeeuwse Bibliotheek een regionaal digitaal platform te bouwen.
  Op dit platform op internet wordt alle kennis en informatie gebundeld over Zeeuwse zaken. Omdat dit op één plek gebeurt, is het voor iedereen makkelijker om aan informatie te komen over een Zeeuws onderwerp.
  Gratis gebruik
  Iedereen mag de informatie op het platform gebruiken om zelf te publiceren over deze onderwerpen op sites, blogs en sociale media. Daarmee levert hij of zij dan ook direct een bijdrage leveren aan de discussie.
  Krant
  Ook regionale kranten kunnen aansluiten bij het initiatief.
  Bron : Omroep Zeeland 
   
 • 20 november 2012 - Onderzoek regio wijst uit ‘Meer berichten, minder nieuws'

  Het nieuwsaanbod in de regio is fors gegroeid, maar de inhoud van het nieuws is meer van hetzelfde. Dat blijkt uit een onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de Pers. Burgers beschikken per gemeente gemiddeld over 29 nieuwsmedia, zowel offline als online, maar slechts tien daarvan brengen eigen nieuws, de rest van de media liften mee.

  Het aantal online media laat een aanzienlijke stijging zien ten opzichte van twee jaar geleden. Het nieuwsaanbod per gemeente steeg in twee jaar tijd online met 44 procent van gemiddeld 13 naar 19 nieuwssites per gemeente. Opvallend hieraan is dat het merendeel van deze sites bestaat uit aggregatiesites die het nieuws één-op-één overnemen van bestaande media. Gemiddeld brengen slechts zeven online nieuwsmedia unieke content per gemeente, de rest van de sites voegt inhoudelijk niets toe, concludeert het Fonds.

  Lees verder op de site van het Stimuleringsfonds van de Pers

   

  Lees hier het rapport
 • 15 augustus 2012 - Informatiebijeenkomst regionale mediacentra door SvdP

  Op 24 augustus houdt het Stimuleringsfonds voor de Pers in Utrecht een informatiebijeenkomst over regionale Mediacentra.

  Onderdeel in de bijeenkomst is de regiojournalistiek in kaart; een preview van het in september te verschijnen onderzoeksrapport "Nieuwsvoorziening in de Regio". Het rapport moet een zo breed mogelijke inventarisatie van het nieuwsaanbod in alle Nederlandse gemeenten op gebied van print, omroep en online bevatten.  Voorts zal het Commissariaat voor de Media schetsen wat wel kan en wat niet kan in het kader van de Mediawet als het gaat om publiek-private samenwerking.

  Meer informatie.

   

 • 30 mei 2012 - Regionale omroep juicht experimenteerartikel publiek-private samenwerking toe

  Donderdag 31 mei spreekt de Tweede Kamer met Minister Van Bijsterveldt over het Persbeleid in Nederland. De Minister stuurde eerder brieven hierover naar de Tweede Kamer waarin aangegeven werd dat er een experimenteerartikel in de Mediawet komt.

  Het doel van zo'n experimenteer artikel is om maximale ruimte en flexibiliteit te bieden aan publieke omroepen en private partijen om in de praktijk vorm te geven aan publiek-private samenwerking, die met name gericht is op versterking en verbetering van de nieuws- en informatievoorziening.

  De regionale omroep juicht deze mogelijkheden van harte toe. Hooguit zou een experimenteerperiode van 3 jaar (i.p.v. 2) gewenst zijn om de drempel voor experimenten verder te verlagen.

  De regionale omroep heeft de laatste maanden deelgenomen aan een z.g. platformgroep om onder meer de wettelijke bandbreedte voor de publiek-private samenwerking op regionaal niveau op informele wijze te verkennen. Die bandbreedte is weliswaar door Europese regels voor staatssteun aan de publieke omroep beperkt maar het voorgestelde experimenteerartikel kan de maximaal wettelijke ruimte bieden om experimenten van samenwerking aan te gaan. Het Commissariaat voor de Media werkt intussen aan een actualisering van de brochure over publiek private samenwerking om vooruitlopend op de wetgeving duidelijkheid te geven over de bestaande mogelijkheden.

  De regionale publieke omroepen staan er voor open om, samen met de regionale dagbladen of andere regionale media, te werken aan een goede journalistieke infrastructuur in de regio ten einde de berichtgeving uit de regio te verbeteren. Een duidelijk en ruimhartig kader om te experimenteren met een publiek-private samenwerking is daarvoor als eerste nodig en wat de regionael omroep betreft wordt de verruimde mogelijkheid tot experimenteren zo snel mogelijk via de Mediawet mogelijk gemaakt.

   

 • 07 maart 2012 - Kamerbrief publiek-private samenwerking op Mediagebied

  Minister Bijsterveldt heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin zij de Kamer nader informeert over de mogelijkheden van publiek-private samenwerking.

  In de brief gaat de Minister in op het wettelijk kader dat geldt voor publiek-private samenwerking en op het benutten en vergroten van de ruimte voor deze samenwerking. Benadrukt wordt in de brief het komende experimenteerartikel dat tot doel heeft maximale ruimte en flexibilteit te beiden aan publieke omroepen en private partijen om in de praktijk vorm te geven aan publiek-private samenwerking die met name gericht is op versterking van de nieuws- en informatievoorziening.

  Het experimenteerartikel moet vanaf 2014 in de Mediawet opgenomen zijn.

   

  Brief van de Minister
 • 06 december 2011 - Brief Persbeleid naar Tweede Kamer

  Minister Bijsterveldt heeft de Tweede Kamer een brief over het persbeleid gestuurd. In de brief wordt ingegaan op de positie van de persbureaus in Nederland en op Regionale Mediacentra.

  Het idee van Regionale Mediacentra komen uit het adviesrapport De Volgende Editie van de commissie Brinkman. De commissie concludeerde dat de journalistieke nieuws- en informatievoorziening in de regio onder aanzienlijke en toenemende druk staat. Een verruiming van de (media)wettelijke mogelijkheden kon leiden tot de vorming van z.g. regionale mediacentra waar de verschillende media in de regio in samenwerken.

  De idee van regionale mediacentra is nu verder uitgewerkt door Inge Brakman, lid van de commissie. In haar rapport worden de mogelijkheden voor samenwerking in kaart gebracht en worden voorstellen gedaan voor het slechten van een aantal praktische en mediawettelijke belemmeringen.

  In de brief kondigt de Minister de stappen aan die het Kabinet zal zetten op dit punt. Als eerste zal het Commissariaat worden gevraagd de beleidslijn te verhelderen in een brochure. Als tweede zal het Kabinet onderzoeken of een lichter regima kan gelden voor culturele en journalistieke samenwerking van geringe omvang. En tot slot wil de Minister een experimenteerartikel opnemen in de Mediawet dat ruimte geeft om meer duurzame samenwerking te ondersteunen.

  Brief Minister Persbeleid
 • 05 januari 2011 - Krant en Omroep in Limburg samen in MijnHeilust

  De regionale omroep L1 en de Limburgse kranten hebben hun krachten gebundeld voor een bijzonder journalistiek multimediaal project: Mijn Heilust. Beide media beginnen een langlopende serie artikelen en reportages over de gevolgen van bevolkingskrimp in de Kerkraadse wijk Heilust. Ook komt er een speciale website (www.MijnHeilust.nl) en kan het project doorlopend worden gevolgd via Twitter (@MijnHeilust).

  Het onderwerp krimp zal met name Zuid-Limburg de komende jaren in een ijzeren greep houden. Bevolkingsdaling, vergrijzing, leegstand van woningen: wat nu? Dat is de vraag waar politici, gemeenten en woningcorporaties volop mee worstelen. De media in Limburg blijven niet aan de zijlijn staan, maar hebben ervoor gekozen een belangrijke rol te spelen in dit maatschappelijke debat.

  Verslaggevers Karin Hillebrand (L1) en Wiel Beijer (DDL/LD) zijn de afgelopen weken en maanden actief geweest in de wijk. Dat blijven ze voorlopig ook. In Heilust, onderdeel van Kerkrade-West, worden tot 2020 honderden woningen gesloopt. Bevolkingskrimp is hier direct voelbaar. Het is een voorbeeldwijk waar heel Nederland met argusogen naar kijkt en ook van hoopt te leren.

  Momenteel vinden opnames plaats voor minimaal 18 mini-documentaires die wekelijks op maandag te zien zijn in het tv-programma L1LT (21.45 uur). Daaraan voorafgaand verschijnt iedere zaterdag in het Horizon-katern van Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad een verhaal in deze serie. En L1 Radio zendt op maandag wekelijks om 11.45 uur een reportage uit over de ontwikkelingen in Heilust.

  Wiel Beijer, opgegroeid in deze wijk, doet in de krant verslag van heden, verleden en toekomst. Hij wordt op de voet gevolgd door Karin Hillebrand, gewapend met camera en microfoon. Door het macro-thema op micro-niveau te belichten, krijgt een zaak met grote maatschappelijke relevantie een (menselijk) gezicht.

  Veel instanties kunnen de krimpboodschap moeilijk inzichtelijk maken. De Limburgse media willen het onderwerp tastbaar, begrijpelijk en toegankelijk verwoorden en verbeelden, zodat het herkenbaar is voor lezers en kijkers.  Het bereik van Mijn Heilust is maximaal door de inzet van radio, tv, krant, internet en social media.

 • 10 maart 2010 - Omroep Brabant en Brabantse kranten onderzoeken samenwerking

  De drie Brabantse kranten en Omroep Brabant verkennen mogelijkheden tot samenwerking in een regionaal mediacenter. Door de handen ineen te slaan hopen ze hun positie op de Brabantse mediamarkt te versterken. Het gaat niet om een fusie, maar om samenwerking op een beperkt aantal gebieden. Welke dat zijn is nog niet duidelijk. De kranten en Omroep Brabant behouden hun onafhankelijkheid.

  Omroep Brabant, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN/De Stem realiseren zich dat er grote veranderingen in de mediasector aan de gang zijn. Innoveren is hard nodig om die ontwikkelingen bij te houden. De omroep en de kranten streven naar de totstandkoming van een crossmediaal platform in Brabant, van waaruit nieuwsconsumenten op allerlei manieren bediend worden. Omroep Brabant is sterk in radio en tv, de kranten zijn dominant in print. Door samen op te trekken hopen ze elkaar aan te vullen en nieuwe vormen van communicatie met het Brabantse publiek mogelijk te maken. BN DeStem heeft reeds een samenwerking met Brabant10. Tijdens het onderzoek wordt deze samenwerking gewoon voortgezet.

  Het onderzoek naar samenwerking sluit aan op de notitie van de commissie-Brinkman over de verslechterende positie van de Nederlandse dagbladpers. Brinkman pleitte voor samenwerking tussen regionale publieke omroepen en regionale kranten in de vorm van regionale mediacentra.

  Een studiegroep van de Brabantse kranten en Omroep Brabant gaat de komende maanden na welke mogelijkheden er zijn en welke doelgroepen in het bijzonder bereikt moeten worden. Er wordt gedacht aan een bescheiden start in de vorm van twee pilotprojecten. Het onderzoek wordt begeleid door strategisch adviesbureau Thaesis, dat in media is gespecialiseerd.

 • 02 oktober 2009 - Reactie Minister Plasterk op tijdelijk commissie persbeleid

  Minister Plasterk heeft op 30 september een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op het rapport van de Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers.

  Voor de regionale journalistiek, en dus voor de regionale omroep, is van belang dat de Minister uitgevers, omroepen en redacties oproept mogelijkheden van samenwerking verder te verkennen waarbij het de opgave is om eenmalige projecten om te zetten in meer duurzame samenwerking. Dit vergt volgens de minister een forse aanpassing in denken en werken, aan beide kanten waarbij de vraagstukken zowel in de sfeer van de organisatie en exploitatie als op het juridisch vlak liggen. De publieke omroep moet namelijk rekening houden met beperkingen voor nevenactiviteiten (wanneer de omroep het meeste inbrengt) en de regels voor sponsoring (wanneer de andere partij het meeste inbrengt).

  De Minister noemt het voorstel uit het rapport, op het gebied van samenwerking tussen pers en omroep, betreft de vorming van virtuele of fysieke regionale mediacentra bijzonder innovatief. Deze mediacentra zouden een oplossing kunnen bieden voor de problemen in de regionale en lokale journalistiek. De Minister schrijft dat op deze niveaus het beeld in de journalistiek namelijk weinig vrolijk stemt en dat teruglopende lezerstallen en advertentie-inkomsten hun tol eisen. Het correspondentennetwerk vertoont in de regio gaten en de fijnste haarvaten voor de toestroom van het nieuws slibben dicht. Het publieke debat in de regio mist daardoor belangrijke journalistieke voeding en dat is een verarming voor de regionale en lokale democratie. Om dit tegen te gaan zouden fysieke of virtuele regionale mediacentra in het leven geroepen kunnen worden . In deze regionale mediacentra zouden zowel de print en omroepmedia als de nieuwe (online) initiatieven crossmediaal kunnen samenwerken en zou een sterke regionale nieuwssite in dit samenwerkingsverband prioriteit kunnen krijgen.

  De Minister wil de mogelijkheden voor regionale mediacentra verder verkennen en wil zo nodig de Mediawet hiervoor verruimen. Ook wil de Minister het advies van de commissie opvolgen om een deel van de innovatiemiddelen van het Stimuleringsfonds voor de Pers speciaal te bestemmen voor regionale samenwerking tussen omroep en pers, en voor de ontwikkeling van sterke regionale nieuwssites. Deze middelen komen op de bestaande mogelijkheden voor steun aan regionale kranten.

  Brief van de Minister
 • 23 juni 2009 - Commissie Brinkman komt met advies

  De Tijdelijk Commissie Innovatie en Toekomst Pers heeft in opdracht van de Minister van OCW advies uitgebracht over innovatiemogelijkheden binnen de pers en over de toekomst van nieuws en opinievoorziening in Nederland, toegespitst op de rol van de pers. In het adviesrapport "De volgende editie" heeft de commissie haar bevindingen uiteengezet en doet zij aanbevelingen.

  De Commissie gaat in haar advies ook in op de regionale journalistiek. Ze adviseert een verruiming van de mogelijkheden tot samenwerking tussen de dagbladen, opiniebladen en nieuwsbladen aan de ene kant en de publieke omroep aan de andere, vooral bij de ontwikkeling van online diensten.  Vergaande samenwerking in een convergerend medialandschap tussen uitgevers en omroepen komt de kwaliteit van het informatieaanbod en de vitaliteit van de mediasector ten goede. Nieuwe en al bestaande online initiatieven kunnen bij deze samenwerking aansluiten.

  De commissie stelt ook dat de situatie in de regio bijzondere aandacht verdient. Hulp bij sanering en crossmediale samenwerking kunnen ook de regionale journalistiek behulpzaam zijn. Aanvullend daaraan oppert de commissie de mogelijke oprichting van regionale mediacentra waar publieke en private regionale en lokale media innovatief kunnen samenwerken aan berichtgeving in de regio.

  ROOS zal binnenkort uitgebreider reageren op het rapport. Minister Plasterk zal na het zomerreces een reactie aan de Tweede Kamer sturen.

  Het advies van de Commissie Brinkman
 • 07 april 2009 - Regionale omroep vraagt om gesprek met Commissie Brinkman

  ROOS heeft per brief de Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst per gevraagd om met elkaar in gesprek te raken in het kader van de opdracht van de commissie om Minister Plasterk te adviseren over de toekomst van de lokale en regionale (pers)markten in ons land.

  Alhoewel de opdracht van de commissie betrekking heeft op de gedrukte pers en niet op omroep is het niet te vermijden dat de regionale omroep onderwerp van gesprek zal zijn in de commissie. Immers, als het gaat om de kwaliteit en pluriformiteit van de nieuws- en informatievoorziening in de regio, heeft de regionale omroep,  net als de regionale krant, een belangrijke en onmisbare rol.

  De Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers is ingesteld door Minister Plasterk en geeft tot taak het uitbrengen van advies over innovatiemogelijkheden binnen de pers en over toekomst van de nieuws- en opinievoorziening in Nederland.

mobiele versie