Financiering actueel22 december 2008 - Evaluatie financieringsstructuur naar Tweede Kamer

Minister Plasterk heeft de evaluatie van de gewijzigde financieringsstructuur regionale publieke omroep naar de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie is door het Commissariaat voor de Media uitgevoerd. De evaluatie en de rapporten 'Kracht in de Regio' van ROOS/IPO en 'Stemmen uit de Regio' van het CDA zijn voor de minister aanleiding om de Tweede Kamer begin 2009 te informeren over het beleid over de regionale omroep.

Evaluatie
Het Commissariaat concludeert dat de financiële verantwoordelijkheid voor de regionale omroep geheel bij provincies is komen te liggen en dat provincies daarmee voldaan hebben aan hun minimale zorgplicht. De financiering is eenvoudiger en transparanter geworden maar het Commissariaat noteert dat er nog wel discussie is over de vraag waar de zorg en eindverantwoordelijkheid voor de regionale omroep ligt.

Ook wordt in de evaluatie vastgesteld dat de centrale functie van de regionale omroep het bieden van nieuws en achtergrondinformatie is over een reeks van onderwerpen en dat opinie- en achtergrondjournalistiek daarbij zeer belangrijk is. Daarbij ziet het Commissariaat dat er in de afgelopen jaren budgettaire en personele verschuivingen hebben plaatsgevonden ten koste van de radio- en televisieactiviteiten voor de ontwikkeling van internet en crossmediale activiteiten.

In de evaluatie wordt geconstateerd dat aan de voorwaarden waaraan kwalitatief hoogwaardige programmering moet worden afgemeten niet zijn ingevuld. Het Commissariaat beveelt aan een discussie te starten over de toepassing van het begrip kwalitatief hoogwaardig.

Het Commissariaat meent dat provincies zich ten aanzien van de regionale omroep terughoudend moeten blijven opstellen en niet op zoek moeten gaan naar afspraken en voorwaarden. Een enkele provincie zou zich te veel inlaten met de programmering van de regionale omroep maar over het algemeen heeft de regionale omroep in alle onafhankelijkheid kunnen functioneren.

Tot slot merkt het Commissariaat op dat de regionale omroep gebaat zou zijn bij een duidelijkere taakverdeling tussen landelijke, regionale en lokale omroep waarbij het Commissariaat uitgaat van een aanvullende rol van de regionale omroep ten opzichte van de landelijke. De minister wordt in dit kader geadviseerd het beleid ten aanzien van de gehele publieke omroep met name op het onderdeel taakverdeling tussen de landelijke, regionale en lokale omroep nader uit te werken.

 Evaluatie nieuwe financieringsstructuur 2006-2008


7 augustus 2009  -  Nieuwe Uitgangspuntennotitie voor Regionale Omroepen

Met de wijziging van de financieringsstructuur voor de regionale omroep per 1 januari 2006 hebben het Commissariaat voor de Media, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en ROOS gezamenlijk twee documenten ontwikkelt die ondersteuning bieden aan betrokken partijen bij de uitvoering van de nieuwe financieringsstructuur.

Het gaat hier om de Uitgangspuntennotitie artikel 107 MW en het Handboek Financiele Verantwoording Regionale Omroepen. Net als de wet na drie jaar door het Commissariaat voor de Media is geëvalueerd zijn ook de twee documenten geëvalueerd door het Commissariaat, IPO en ROOS.

De aangepaste versies heten nu Uitgangspuntennotitie artikel 2.170 MW en het Handboek Financiele Verantwoording Regionale Publieke Media-instelling 2009. Het Handboek Financiele Verantwoording treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009 in werking en de Uitgangspuntennotitie is vanaf juli 2009 van kracht.

Klik hier voor de geldende versies van Uitgangspuntennotitie en Financieel Handboek.


10 september 2008  -  Kracht in de Regio

In opdracht van het IPO en ROOS heeft een externe commissie advies uitgebracht over kwalitatief hoogwaardige programmering bij de regionale publieke omroepen. Een driekoppige commissie, bestaande uit hoogleraar digitale mediastudies prof. dr. Paul Rutten, voormalig voorzitter van het Commissariaat voor de Media drs. Helmer Koetje en voormalig IPO directeur Cultuur Hans Olde Monnikhof, komt tot de conclusie dat er meer impulsen nodig zijn voor de regionale omroep.

Aanleiding voor het rapport is de zorgplicht die provincies sinds 2006 heeft voor de regionale omroepen. De colleges van Provinciale Staten dragen zorg voor de bekostiging van de regionale omroepen op een zodanige wijze dat een kwalitatief hoogwaardige programmering mogelijk is maar tegelijk gaat de verplichting niet verder dan het niveau van de activiteiten zoals regionale omroepen dat in 2004 uitvoerden en waarvoor aan provincies financiering is verstrekt. Omdat de wet niet aangeeft wat een kwalitatief hoogwaardige programmering nu precies inhoudt hebben het IPO en ROOS dat nu laten onderzoeken.

De commissie stelt vast dat de middelen in het Provinciefonds voor de regionale omroepen slechts een sobere uitvoering van de taakopdracht, zoals die in de Mediawet is vastgelegd, mogelijk maken. Ook zijn de middelen voor een cross- en multimediale aanpak niet toereikend: voor een volwaardig gebruik van de mogelijkheden van internet, zijn extra middelen nodig. De commissie spreekt daarop de rijksoverheid aan omdat een dergelijke vernieuwing moet plaatsvinden binnen het gehele omroepbestel (en niet specifiek alleen bij de regionale omroep). Tegelijk verwerpt de commissie de neiging die ze bespeurt bij de landelijk overheid om de publieke regionale omroep de bestuurlijke rug toe te keren nu de financiering van de basisvoorziening via de provincies geregeld is.

Binnen het hele bestel van publieke omroep heeft de regionale omroep ten opzichte van de landelijke omroep een complementaire rol. Het is de kerntaak van de regionale omroep zich te richten op het verzorgen van regionale nieuwsprogramma’s en het belichten van de achtergronden bij dat nieuws. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken en om een belangrijke positie in het medialandschap te kunnen behouden en uitbouwen, moet de regionale omroep zich van een crossmediale aanpak bedienen.

Een tweede centrale eis die de commissie stelt aan de programmering van de regionale omroep is dat deze moet voldoen aan de behoefte aan brede culturele programma’s die in de regio leven. Het gaat dan om programma’s waarin uitingen van kunst, populaire cultuur, volkscultuur en verstrooiing zijn opgenomen. Gezien de diversiteit van de provincies kan het minimum scenario per regionale omroep verschillen.

Andere aanbevelingen van de commissie zijn dat:
- landelijke fondsen voor cultuur en media (zoals het Stimuleringsfonds) meer opengesteld worden voor regionale publieke omroepen;
- de onderlinge samenwerking tussen regionale omroepen en de samenwerking met de landelijke omroep wordt geïntensiveerd;
- er een uitbreiding komt van de mogelijkheden van archivering voor de regionale omroepen bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid;
- de regionale omroepen de verankering in de samenleving versterken door middel van de invoering van een een systematiek van verantwoording van de middelen die de overheden in regionale omroepen investeren.

Het rapport is aangeboden aan de Minister van OCW en aan de Tweede Kamer.

 download 'Kracht in de Regio'


3 juli 2008  -  Nieuwe Mediawet aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor een geheel nieuwe Mediawet aangenomen. De nieuwe wet moet voor een betere aansluiting van de publieke omroep op het digitale tijdperk zorgen. Daarmee behoren in de toekomst alle vormen van elektronisch aanbod tot de hoofdtaak van de publieke omroep. Dat geldt ook voor digitale diensten websites en mobiel aanbod, die onder de huidige Mediawet nog als neventaak worden aangemerkt.

Als de nieuwe Mediawet van kracht wordt veranderd de regionale publieke omroep formeel ook van naam: regionale publieke omroepen worden dan regionale publieke media-instellingen.

Het CDA diende een amendement op de wet in op de z.g. must-carry regeling voor digitale kabel. Hierdoor is niet alleen de regionale omroep in de betreffende provincie via de digitale kabel te ontvangen maar ook de regionale omroepen uit de aangrenzende provincies. Dit amendement werd door de Tweede Kamer aangenomen. Deze verplichting gaat in op het moment er een significant aantal huishoudens het programma-aanbod via de digitale kabel ontvangt. Momenteel is nog niet bekend wanneer dat het geval zal zijn.

Een amendement van de VVD om prestatieafspraken tussen Gedeputeerde Staten en regionale omroepen mogelijk te maken werd door de Tweede Kamer verworpen. Een prestatieovereenkomst zou volgens het verworpen amendement afspraken moeten bevatten over de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen en het publieksbereik van de regionale omroep en over maatregelen bij niet nakoming van de prestatieafspraken.

De nieuwe Mediawet moet eind 2008 in werking treden.


25 februari 2008 - Nieuwe Mediawet naar Tweede Kamer

Vandaag heeft de Minister van OCW de nieuwe -multi-mediawet en de toelichting naar de Tweede Kamer gestuurd.


15 februari 2008  -  Kabinet akkoord met nieuwe multimediawet

De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een nieuwe Mediawet. De nieuwe wet zorgt voor een betere aansluiting van de publieke omroep op het digitale tijdperk.

Ook bevat het voorstel een verbod op alcoholreclame op radio en televisie voor 21.00 uur. Het kabinet wil daarmee drankmisbruik onder jongeren bestrijden.

Als eind 2008 de nieuwe Mediawet in werking treedt, behoren alle vormen van elektronisch aanbod tot de hoofdtaak van de publieke omroep. Dat geldt ook voor digitale diensten als themakanalen, websites en mobiel aanbod, die onder de huidige Mediawet slechts bijzaak zijn. Diverse bepalingen in de Mediawet die niet goed passen bij een multimediale aanpak verdwijnen. Zo vervangen prestatieafspraken over het totale aanbod de verplichte percentages zendtijd voor informatie en cultuur die alleen gelden voor Nederland 1, 2 en 3. Ook hoeven de omroepen niet langer een voorgeschreven deel van hun zendtijd in te vullen op een vast thuisnet. Daarmee bekrachtigt het kabinet het nieuwe ‘programmeermodel’ in Hilversum, conform de afspraken uit het Coalitieakkoord.

In de nieuwe Mediawet zijn de reclameregels voor de commerciële omroepen versoepeld. Nederlandse omroepen mogen hun films vaker onderbreken en zij mogen split screen reclame uitzenden. De Tweede Kamer en de commerciële omroepen hadden om deze verruiming gevraagd omdat deze omroepen onder de Nederlandse wet (SBS) minder mochten dan de omroepen die vanuit Luxemburg uitzenden (RTL). In de nieuwe wet is dit verschil verdwenen.

De nieuwe Mediawet maakt het verder mogelijk om op te treden tegen zenders die haat zaaien of oproepen tot geweld. Zenders kunnen voortaan door het Commissariaat voor de Media tijdelijk of helemaal uit de lucht worden gehaald als zij in Nederland strafrechtelijk veroordeeld zijn wegens haat zaaien.

 

Bron: ministerie van OCW

 Nieuwe mediawet
 Toelichting nieuwe mediawet


18 december 2007 - Landelijk budget ook voor regionale omroep

De Tweede Kamer heeft een motie van Joop Atsma van het CDA aangenomen die ertoe strekt dat regionale omroep in het vervolg ook een beroep moet kunnen doen op het programmaversterkingsbudget van de landelijke publieke omroep. De overwegingen zijn dat de landelijke publieke omroep een aanzienlijk budget voor uittrekt voor programmaversterking en dat televisieprodukties van de regionale omroep in toenemende mate óók geschikt zijn voor uitzending door de landelijke publieke omroep.

Voorwaarde is dat als producties, na uitzending in de regio, deze 'om niet' moeten worden aangeboden aan de landelijke publieke omroep. In de nieuwe mediawet moet het kabinet een en ander verder uitwerken.

 Motie Atsma


18 december 2007 - Geen extra geld regionale omroep

De regionale omroep krijgt geen deel van het extra geld dat het Kabinet uittrekt voor de publieke omroep. Het amendement van Johan Remkes van de VVD om € 5 miljoen van de extra € 50 miljoen in te zetten voor programmaontwikkeling bij de regionale omroep is verworpen omdat er geen steun voor het amendement was van de regeringspartijen. Steun was er wel van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk.

Voor de regionale omroep betekent dit dat zij zich in 2008 niet of nauwelijks verder kunnen ontwikkelen op het gebied van nieuwe-media. Financiele ruimte om dit soort ontwikkelingen te kunnen doen is er niet en zou anders ten koste gaan van de huidige radio- en televisieprogrammering. Regionale omroep zal een grote achterstand oplopen op het gebied van nieuwe media en ziet de publieke functie hierdoor onder druk komen te staan.

De Minister van OCW vindt dat provincies voor de financiering van de regionale omroep moet zorgdragen. ROOS en provincies hebben de Minister en de Tweede Kamer erop gewezen dat de zogenaamde zorgplicht van provincies beperkt is tot het niveau 2004 en dat beleid en geld voor een ander niveau of voor extra ontwikkelingen een verantwoordelijkheid van de Minister is.

 Amendement Remkes


26 november 2007 - Tweede Kamer wil goede financiering regionale omroep

Uit het overleg tussen Minister Plasterk en de Tweede Kamer over de Mediabegroting bleek dat de meerderheid van de Tweede Kamer een goede financiering van de regionale omroep wil. Vraag is nog wel waar extra geld vandaan moet komen.

De minister van OCW wil in ieder geval geen extra middelen uittrekken voor de regionale omroep. Hij is van mening dat provincies daarvoor moeten zorgdragen.

VVD woordvoerder Johan Remkes zei 'dat de financiering via het provincies niet kan betekenen dat de regionale omroepen over de provinciale schutting gedonderd worden'. De systematiek van financiering via provincies staat namelijk los van de verantwoordelijkheid van de Minister van OCW om een breed mediabeleid, inclusief de regionale omroep, te voeren. ‘Provincies mógen niet eens mediabeleid voeren ten aanzien van de regionale omroep’, zei Remkes. Johan Remkes kondigde aan deze week een amendement te zullen indienen voor extra geld voor de regionale omroep want duidelijk is al wel dat het huidige financiële kader van de regionale omroep niet toereikend is.

Remkes kreeg bijval van Jasper van Dijk van de SP. Van Dijk noemde de Minister gemakzuchtig ten aanzien van de regionale omroep en verwoorde duidelijk de afspraak die gemaakt is in de wet en toelichting op het moment de gehele financiering van de regionale omroep via het provinciefonds ging lopen. Die is dat provincies verantwoordelijk zijn voor bekostiging van het niveau 2004 en niet verder! 

Joop Atsma van het CDA wil ook iets extra’s doen voor de regionale omroep omdat zij bewezen hebben een belangrijke functie te vervullen. Atsma diende een motie in die de regionale omroep toegang moet geven tot het programmaversterkend budget van de landelijke omroep. Dit onder de voorwaarde dat programma’s die dan op de regionale omroep zijn uitgezonden zijn, ook op de landelijk omroep uitgezonden worden.

Atsma diende ook een motie in om de programmaraden van de kabel een belangrijkere zeggenschap te geven bij de samenstelling van de kabelpakketten. Dat zou ook moeten gelden voor de digitale kabel en de digitale ether. In het debat noemde Atsma nog de importantie van een goede voorkeuzepositie voor de regionale omroep op de digitale kabel.


24 november 2007 - Plasterk brengt regionale omroep in gevaar

Maandag 26 november discussieert de Tweede Kamer met minister Plasterk van OCW over de toekomst van de publieke omroep. Als het aan de minister ligt, wordt dit vooral een debat over Hilversum. Publieke omroep in de regio wordt door deze PvdA-minister op een dood spoor gezet.

Eenzijdig investeren in alleen het Hilversumse deel van de publieke omroep, leidt tot het wegkwijnen van de publieke omroep in de regio. Dat staat haaks op de Mediawet, dat willen de kijkers en luisteraars niet en dat wil de regionale omroep niet. Regionale omroep wordt juist van steeds groter belang nu het landelijk aanbod almaar toeneemt en regionale kranten verdwijnen of in landelijke fusies hun regionale wortels kwijt raken en bijgevolg hun regionale karakter zien verwateren.

ROOS, het overleg en samenwerkingsverband van de dertien regionale publieke omroepen in Nederland, roept de leden van de Tweede Kamer via een open brief in de Volkskrant van maandag 26 november op de Minister er op te wijzen dat de verantwoordelijkheid voor het raamwerk van het publieke omroepbestel op landelijk niveau ligt. Bij zo’n raamwerk hoort dan een gezonde en eerlijke financiering voor het hele publieke omroepbestel, de regionale omroep daarbij inbegrepen.

Het kabinet wil € 50 miljoen extra per jaar besteden aan publieke omroep, maar geen cent van het extra geld wordt voor de publieke omroep in de regio vrijgemaakt.

ROOS vraagt de Tweede Kamer om ook geld voor de regionale omroep uit te trekken. Een substantieel bedrag is vanaf 2008 nodig om ook bij de regionale omroep kwaliteit te garanderen en om aan ontwikkelingen te kunnen doen op het gebied van nieuwe media.

Nu het kabinet extra geld uittrekt voor de publieke omroep, mag de publieke omroep in de regio niet langer worden genegeerd. In een sterk publiek omroepbestel hoort een sterke regionale omroep!

 Open brief aan Tweede Kamer


23 november 2007 - IPO informeert Tweede Kamer

De gezamenlijke provincies, verenigd in het Interprovinciaal Overleg IPO, hebben in een brief aan de Vaste Kamercommissie van OCW aangegeven dat het Rijk verantwoordelijk is voor het publieke omroepbestel als geheel en dat het Rijk daarom de voorwaarden moet scheppen waarbinnen de landelijke, regionale en lokale omroep opereren.

IPO vindt het teleurstellend dat de Minister van OCW in zijn brief over de publieke omroep aan de Tweede Kamer met geen woord rept over de afspraak die is gemaakt dat het rijk verantwoordelijk is voor de gevolgen van bijvoorbeeld de digitalisering, die van invloed is op het functioneren van de regionale omroep. IPO stelt dat het Rijk de regionale omroep in staat moet stellen om vernieuwende mediatechnieken te ontwikkelen en in te voeren.

In de brief vraagt IPO ook aandacht voor het rapport 'Met Beeld en Beleid' van de commissie Koetje dat aanbeveelt om regionale televisie bij crises en rampen in te zetten als calamiteitenzender. Begin 2005 kwam dit rapport uit maar tot op heden heeft de Minister van Binnenlandse Zaken nog geen standpunt hierover ingenomen.

 brief IPO aan Tweede Kamer


15 november 2007 - Mediabeleid en geld nodig voor regionale omroep

ROOS heeft tijdens het rondetafelgesprek met de Tweede Kamer over mediabeleid gepleit voor aandacht voor de regionale omroep. De regionale omroep heeft beleidsaandacht en meer geld nodig om zich te ontwikkelen tot volwaardige –multimediale- zenders en om de publieke functie te kunnen blijven uitvoeren.

Uit diverse rapporten blijkt dat er een beleidstekort is ten aanzien van de regionale omroep en dat voor de regionale omroep een belangrijkere rol is weggelegd in het totale media/omroepbestel. ROOS heeft aangedragen dat de regionale omroep stagneert in zijn ontwikkeling en dat er geen mogelijkheden en middelen zijn om hierop te anticiperen. Nieuwe media-activiteiten komen bij de regionale omroep ook nauwelijks van de grond terwijl de Minister van OCW multimedialiteit wel tot de hoofdtaak van de publieke omroep vindt horen. 

ROOS heeft de Tweede Kamer ook aangegeven dat de Minister van OCW voor de algemene financiering van de regionale omroep niet alleen naar provincies moet wijzen. De medebewindstaak van provincies is een heel beperkte en is duidelijk in de wet en toelichting vastgelegd.

Momenteel doet de commissie Rutten onderzoek naar het begrip Kwalitatief Hoogwaardige Programmering zoals dat in de Mediawet is opgenomen. Uit dat onderzoek zal moeten blijken wat er nodig is om aan het begrip te kunnen voldoen.  

In ieder geval kan volgens ROOS niet langer gewacht worden met het starten van ontwikkelingen van nieuwe media-activiteiten. Als de regionale omroep daartoe niet in staat wordt gesteld wordt hij op een niet in te halen achterstand geplaatst. ROOS heeft voor de regionale omroep een substantiële hoeveelheid middelen gevraagd om de ontwikkeling van nieuwe media-activiteiten ter hand te kunnen nemen.


5 oktober 2007 - Mediabeleid t.a.v. regionale omroep schiet te kort

De brede mediabrief van Minister Plasterk gaat met name over de landelijke publieke omroep. De aandacht in de brief voor regionale (en lokale) omroep is minimaal en biedt de regionale omroep dan ook weinig perspectief.

ROOS vindt het jammer dat de uitgebreide bespiegelingen die de Minister wél over de landelijke omroep doet niet ook op de regionale omroep los laat. Lang niet alles is hetzelfde bij landelijke en regionale omroep maar als het bijvoorbeeld gaat om de aard en omvang van de activiteiten van de regionale omroep, de multimediale regionale omroep, cultuur en drama bij de regionale omroep en de pluriformiteit van de nieuwsvoorziening in de afzonderlijke regio's had het de Minister niet mistaan als hij hierover ook een visie aan de dag had gelegd.

De Minister geeft onterecht aan dat ‘de provincies over de algemene financiering van de regionale omroepen gaan’. De feitelijke situatie is door ROOS onlangs nog aan de Minister verwoord: provincies hebben een specifieke medebewindstaak ten aanzien van de regionale omroepen; zij behoren de omroepen te financieren op het niveau van het jaar 2004. Verder zijn de regionale omroepen onmiskenbaar onderdeel van het publieke omroepbestel. Beleid ten aanzien van de regionale omroep was, is en blijft dan ook een verantwoordelijkheid van Minister.  

De wettelijke verruiming zodat regionale omroepen hun publieke mediataak ook multimediaal kunnen uitvoeren zou gepaard moeten gaan met extra budget zodat regionale omroepen ook daadwerkelijk stappen op dit terrein kunnen ondernemen. De Minister ziet het daarbij goed dat ‘juist de regionale omroep goed is in de dialoog met de burger’ (nabijheid) en dat er door de digitalisering nieuwe mogelijkheden voor interactiviteit met de burger komen. Maar ook hier geldt dat er extra budget nodig is om die mogelijkheden ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

 Brief van Minister Plasterk


28 september 2007  -  Rondetafelgesprek met Tweede Kamer uitgesteld

Het rondetafelgesprek met de Tweede Kamer over Mediabeleid is verplaatst naar 15 november. Reden daarvoor is dat het Kabinetsstandpunt Media niet vóór het rondetafelgesprek van 3 oktober aan de Tweede Kamer toegestuurd zal zijn door minister Plasterk.

Op 28 juni jl. besloot de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer in zijn procedurevergadering om minister Plasterk te vragen te komen met een bredere mediabrief waarin eveneens aandacht wordt besteed aan de lokale en regionale omroep.

ROOS was blij met het initiatief van de Kamercommissie omdat het Mediabeleid van het Kabinet zich tot op heden beperkt tot beleid ten aanzien van de landelijke publieke omroep. Zo is uit de Mediabegroting inmiddels duidelijk geworden dat het Kabinet voornemens is de € 50 miljoen die het Kabinet vanaf 2008 voor de publieke omroep heeft uitgetrokken in zijn geheel toe te voegen aan het budget van de landelijke publieke omroep. Daarmee zou het totale budget voor de landelijke omroepen oplopen tot € 788 miljoen (waarvan € 708 miljoen als rijksbijdrage) terwijl alle dertien regionale omroepen een budget hebben van circa 160 miljoen (inclusief reclame-inkomsten).

Onlangs heeft ROOS Minister Plasterk nog aangegeven dat de wijze waarop de regionale omroepen invulling geven aan hun mediawettelijke taken een verantwoordelijkheid is van de Minister en niet van Provincies. De Mediawet geeft, als het gaat om de uitvoering van de publieke taak, geen enkele ruimte voor Provinciaal Mediabeleid ten aanzien van de regionale publieke omroepen. De verantwoordelijkheid van provincies, zoals dat nu in de wet is vastgelegd, ziet namelijk louter op bekosting van het uitvoeringsniveau zoals dat in het jaar 2004 plaatsvond en de instandhouding daarvan.

Voor de de huidige problematieken bij de regionale omroepen, te weten onvoldoende (financiële) mogelijkheden voor de regionale omroepen om zich te ontwikkelen tot volwaardige multi-mediale regionale mediabedrijven en om zich innovatief te ontwikkelen, heeft de Minister van OCW dus een verantwoordelijkheid. ROOS heeft de Minister dan ook gevraagd om een substantieel deel van de extra middelen in te zetten voor de regionale omroepen. Dit mede in de overtuiging dat middelen die via de regionale omroepen aan het publieke omroepbestel worden besteed de meeste effectieve en efficiënte bijdrage daaraan leveren.

Ook heeft ROOS de Minister aandacht gevraagd voor de beschikbaarheid en vindbaarheid van de regionale omroepen op de verschillende digitale distributieplatformen. Als regionale omroepen al op deze platforms beschikbaar zijn, dan worden ze daar onder de meest 'exotische' voorkeuzenummers weggestopt. ROOS pleit voor een vaste plaats van de regionale omroepen, bij voorkeur nabij de andere publieke zenders maar in ieder geval voor alle buitenlandse- en specifieke doelgroepzenders.september 2007  -  Rondetafelgesprek met Tweede Kamer uitgesteld


28 juni 2007 - Tweede Kamer vraagt om brede mediabrief

De vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer heeft in zijn procedurevergadering van 28 juni besloten om minister Plasterk te komen met een bredere mediabrief waarin eveneens aandacht wordt besteed aan de lokale en regionale omroep.

De commissie doet dit in reactie op enkele brieven van het Kabinet aan de Tweede Kamer waarin minister Plasterk onder andere de stand van zaken meldt van de Kabinetsreactie op het WRR-rapport Focus op Functies (kst 29692 nr. 14 en nr. 17) en aangeeft dat de brief over de publieke omroep die hij aan de Kamer beloofd heeft in september naar de Kamer gestuurd zal worden (kst 30800 VIII nr. 155).

ROOS juicht het initiatief van de Tweede Kamer van harte toe om niet alleen voornamelijk ten aanzien van de landelijke publieke omroep mediabeleid te voeren maar om dat te doen ten aanzien van de gehele publieke omroep. Regionale omroepen zien zich veelal geconfronteerd met dezelfde problematieken als de landelijke omroepen zoals daar zijn het bieden van een brede programmering voor een breed publiek met oog voor alle vormen van diversiteit, kwalitatief hoogwaardige -onafhankelijke- journalistiek, concurentie, multimedialiteit, de gevolgen van het veranderende medialandschap en de doorgifte en vindbaarheid van de programma's van de regionale omroepen.

Voor 3 oktober a.s. is door de Tweede Kamer een rondetafelgesprek georganiseerd waarvoor ook de regionale omroepen zijn uitgenodigd. De brede mediabrief van het Kabinet moet voor het gesprek van 3 oktober aan de tweede Kamer zijn verstuurd.

 Brief van 24 mei van minister Plasterk
 Brief van minister Plasterk van 25 juni 2007


20 april 2007  -  Plasterk kondigt wijziging Mediawet aan in twee etappes

In zijn brief van 20 april kondigt de Minister van OCW Ronald Plasterk wijzigingen van de Mediawet aan.

In een eerste voorstel tot wijziging, met als roepnaam de 'Multimedia en Reclamewet', die dit jaar aan de Tweede Kamer gestuurd zal worden, wordt de multimediale taak van de publieke omroep beter geregelt en zullen de reclameregels voor commerciele omroepen worden versoepelt. Ook zal de verhoging van de rijksbijdrage aan de publieke omroep in deze wet worden vastgelegd.

Een tweede wijziging, met de naam 'Organisatiewet' zal volgend jaar ingediend worden en betreft de organisatie van de landelijke publieke omroep.

In zijn brief kondigt Plasterk nog een wetswijziging aan in het kader van de nieuwe Europese Televisierichtlijn. Die wetswijziging zal pas komen als op  Europees niveau de richtlijn is behandeld.

 brief van Plasterk van 20 april 2007


23 maart 2007  -  IPO vraagt aandacht voor regionale omroepen

In de brief van 23 maart 2007 van het Interprovinciaal Overleg (IPO) aan Minister Plasterk van OCW, in reactie op het advies van de Raad voor Cultuur 'Innoveren, participeren!', vraagt IPO aandacht voor de regionale omroepen. IPO vindt een steviger positie van de regionale omroepen gerechtvaardigd als het gaat om de uitvoering van de maatschappelijke opdracht in het publieke bestel. Bepleit wordt dat de regionale omroepen de komende jaren een structurele financiele injectie krijgen uit de middelen die de komende jaren voor de publieke omroep beschikbaar komen.

Het pleidooi van IPO ligt in lijn met de noodzaak die ROOS ziet om de regionale omroepen van voldoende financiering te voorzien zodat zij hun publieke taak ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren.

IPO beveelt in de brief ook aan om de toegang van de regionale omroepen tot de media- en cultuurfondsen gelijk te stellen aan die voor de landelijke omroepen. Gedoeld wordt met name op het StiFo. Eind 2006 hebben het StiFo en ROOS toenmalig minister van der Hoeven van OCW gevraagd het budget voor de regionale producties te verhogen. Gewacht wordt nog op een reactie van de nieuwe Minister.

 Lees hier de brief van IPO aan Minister Plasterk7 maart 2007  -  Provincie Drenthe reageert op brief Commissariaat

Per brief van 7 maart 2007 reageert de provincie Drenthe op de brief van het Commissariaat voor de Media van 18 januari. In deze brief laat het Commissariaat weten hoe de beleidsvoornemens van de provincie Drenthe, verwoord in de z.g. Omroepnota, zich verhouden tot de Mediawet en andere afspraken. Naar aanleiding van de toetsing verzoekt het Commissariaat de Provincie Drenthe om de opmerkingen van het Commissariaat over te nemen en waar nodig de omroepnota hierop aan te passen.

De provincie Drenthe geeft op onderdelen aan dat er geen verschil van inzicht zou zijn tussen de provinice en het Commissariaat maar is het op een aantal onderdelen niet eens met de opmerkingen van het Commissariaat. Uit de brief van de provincie is op te maken dat de provincie de omroepnota niet zal aanpassen.

Naar de mening van ROOS slaat de provincie Drenthe de plank mis. Zo gaat de beoordeling van de omroep (in het kader van een verlenging van de zendtijdtoewijzing) verder dan de adviezen die de provincie volgens artikel 30 van de MediaWet mag geven. Ook is de rol die de provincie aan het PBO geeft strijdig met de Mediawet. Voorts stelt de provincie meer eisen aan de wijze waarop -financiele- verantwoording wordt afgelegd dan is afgesproken tussen het Commissariaat, de provincies en de regionale omroepen.

ROOS zal deze punten onder de aandacht van het Commissariaat voor de Media en het Interprovinciaal overleg IPO brengen en gaat ervan uit dat beide organisaties de benodigde acties zullen ondernemen die ertoe zullen leiden dat de relatie tussen provincies en omroepen verlopen binnen de kaders die door de Mediawet en de bestuurlijke afspraken gesteld zijn.

 Lees hier de brief van de provincie Drenthe


6 maart 2007  -  Minister Plasterk uitgenodigd voor gesprek

ROOS heeft de nieuwe minister van OCW Ronald Plasterk uitgenodigd voor een gesprek met de regionale omroepen. Dit gesprek past in de het voornemen van het nieuwe Kabinet om in de eerste honderd dagen gesprekken met de samenleving aan te gaan.

ROOS acht het van groot belang dat de nieuwe minister zich ook door de regionale omroepen laat informeren over hun taakstelling en positie in het publieke omroepbestel. Het gesprek moet ertoe bijdragen dat de minister een evenwichtig, en niet een eenzijdig, beeld van het (publieke) mediabestel verkrijgt. Dit is nodig voor de uitwerking die Plasterk moet gaan geven aan de inrichting van een vrije, pluriforme, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige publieke omroep.

 Lees hier de brief aan Minister Plasterk


14 februari 2007 - Regeerakkoord: kansen voor Regionale Publieke Omroep

De nieuwe regering kan een vrije, pluriforme, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige publieke omroep niet genoeg kan benadrukken. ROOS, het samenwerkingsverband van de dertien regionale publieke omroepen in Nederland steunt die gedachte van harte.

De eerste zin van de omroepparagraaf van het nieuwe regeerakkoord sluit naadloos aan bij de taakstelling van de regionale publieke omroepen zoals dat opgenomen is in de Mediawet: het verzorgen van een kwalitatief hoogwaardige programmering. Naast het belang dat de nieuwe regering hecht aan een goede publieke omroep zal de regering hiervoor in de komende jaren structureel 100 miljoen euro extra voor uittrekken.

Regionale omroepen zien met meer dan grote interesse uit naar de uitwerking van de nu op hoofdlijn afgesproken plannen in het regeerakkoord. De vraag is hoeveel geld er uiteindelijk aan hun budget zal worden toegevoegd zodat ook in de regio sprake zal zijn van een toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige omroep. In de optiek van de regionale omroepen betekent kwalitatief hoogwaardig in ieder geval dat een volwaardige programmering op radio en televisie mogelijk is: nieuws op televisie wordt enkele malen per dag gebracht, er zijn meer diepgravende programma’s, er is een volwaardige weekendprogrammering en omroepen krijgen de mogelijkheid om zich ook via en op het internet volledig te ontwikkelen.

Op het jaarlijkse congres voor de medewerkers van de regionale omroepen is aangekondigd dat regionale omroepen en provincies op korte termijn verder zullen onderzoeken wat nodig is om het predikaat kwalitatief hoogwaardig te mogen dragen en wat de kosten daarvan zijn.

Om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige publieke omroep in de regio is het nodig dat provincies in staat worden gesteld hun medebewindstaak naar behoren uit te voeren. De hoeveelheid geoormerkte gelden die momenteel via provincies naar de regionale omroepen toevloeien, circa 124 miljoen euro per jaar, moet daarvoor substantieel worden vergroot. Net als de huidige middelen doen, zullen ook extra middelen op een zeer effectieve wijze bijdragen aan de efficiënte uitvoering van de publieke omroeptaak.


18 januari 2007 - Commissariaat reageert op omroepnota provincie Drenthe

Op de omroepnota 'Goed bekeken!, provinciaal beleid voor de regionale omroep' heeft het Commissariaat voor de Media nogal wat opmerkingen. In een brief aan de provincie Drenthe wordt de provincie verzocht de opmerkingen van het Commissariaat over te nemen en waar nodig de omroepnota hierop aan te passen.

Het Commissariaat vindt dat er een te grote overlap bestaat tussen de Mediawet en de omroepnota en dat de provincie beter had kunnen volstaan met een verwijzing naar de Wet. Ook gaat het Commissariaat ervan uit dat de provincie zich bij de beoordeling van de omroep ten behoeve van de afgifte van een bekostigingsverklaring baseert op de uitkomsten van het reguliere toezicht van het Commissariaat. Het Commissariaat adviseert tevens een duidelijke scheiding aan te brengen in de doelen die door de provincie worden nagestreefd en de door de omroep na te streven doelen.

Uitgebreid gaat het Commissariaat in op de rol en positie van het Programmabeleidbepalend orgaan, het PBO. Het PBO is een orgaan van de omroep en het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat Gedeputeerde Staten zeggenschap krijgen over de gang van zaken binnen de regionale omroepinstelling.

ROOS ziet de reactie van het Commissariaat als een bevestiging van de afspraken die tussen omroepen en provincies -mede bij wet- gemaakt zijn.

 Lees hier de brief van het Commissariaat


24 augustus 2006 - Commissariaat gaat omroepnota Drenthe toetsen

Naar aanleiding van het verzoek van ROOS aan het Commissariaat om zich een oordeel te vormen over de gang van zaken in Drenthe zal het Commissariaat de zojuist verschenen omroepnota van de Provincie Drenthe toetsen.

Dat schrijft het Commissariaat in een brief aan het bestuur van ROOS.

Het Comissariaat benadrukt in de brief dat zij er zeer veel belang aan hecht dat de onafhankelijke positie van de regionale omroep ook onder het regime van de nieuwe financieringsstructuur gehandhaaft blijft

 Lees hier de brief van het Commissariaat
 Lees hier de omroepnota Goed bekeken! van de provincie Drenthe


10 juli 2006 - ROOS vraagt Commissariaat om oordeel gang van zaken provincie Drenthe

ROOS heeft het Commissariaat voor de Media met klem verzocht om de actuele gang van zaken in Drenthe te onderzoeken en daarover een oordeel uit te spreken. De reden hiervoor is de onrust die er heerst rond de regionale publieke omroep RTV Drenthe.

ROOS stelt vast dat zowel de gedeputeerde Cultuur als Provinciale Staten van Drenthe zich recentelijk op zodanige wijze in en buiten de openbaarheid hebben geuit over de gang van zaken bij de omroep, dat er sprake is van inmenging van de subsidiegever bij het beleid van RTV Drenthe. Dat is strijdig met de letter en de geest van de wet.

 Lees hier de brief van ROOS aan het Commissariaat


13 april 2006  -  Geen compensatie voor reële index

De provincies krijgen van Staatssecretaris van der Laan geen compensatie voor het verschil tussen de reële index en de index die al toegepast is op het bedrag dat per 1 januari 2006 van de begroting van het Ministerie van OCW naar het provinciefonds is overgeheveld in het kader van de nieuwe financieringsstructuur voor de regionale omroep.

De autonome kostenstijging van de regionale omroepen is voor het jaar 2005 berekend op 3,34%. De reële indexering is derhalve ook 3,34%. Het per 1 januari 2006 overgehevelde bedrag echter was maar door OCW met 1,25% verhoogd. IPO en ROOS vroegen aan de Staatssecretaris compensatie voor het verschil omdat het wetsvoorstel door administratieve redenen niet op 1 januari 2005 maar op 1 januari 2006 in werking trad.

In haar brief wijst de Staatssecretaris nog haarfijn op de onrust die bij de Tweede Kamer onstond ten tijde van de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Die onrust had tot resultaat dat het wetsvoorstel eind 2003 op verzoek van de Tweede Kamer door de Staatssecretaris werd aangehouden. Pas na intensief overleg tussen OCW, IPO en ROOS kon eind 2004 een aangepast voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd worden dat met hamerslag begin 2005 door de Tweede en Eerste Kamer werd aangenomen.

 Lees hier de brief van Staatssecretaris van der Laan aan IPO

 

terug

 • 25 augustus 2015 - Voorstel wijziging Mediawet 2008 naar Tweede Kamer

  Vandaag heeft de Tweede Kamer een voorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 ontvangen  in verband met het toekomstbestendigmaken van de publieke mediadienst. Om dat te doen worden aanpassingen van de Mediawet voorgesteld voor zowel de landelijke als de regionale publieke omroep.

  Voor de regionale publieke omroep wordt voorgesteldeen nieuwe bestuursstructuur in te voeren. In dit wetsvoorstel is een eerste stap gezet om de bestuurlijke slagvaardigheid van de regionale omroep te vergroten. Onlangs heeft ROOS het voorstel Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf aan de staatssecretaris van OCW aangeboden. De staatssecretaris zal zijn beleidsreactie op dit voorstel voor het Kamerdebat over het wetsvoorstel aan de Kamer toesturen.

  Lees: de aanbiedingsbrief en wetsvoorstel op de site van de Rijksoverheid.

 • 17 december 2013 - Eerste Kamer stemt in met wijziging Mediawet

  De wijziging van de Mediawet waarmee het budget voor de publieke omroep wordt verlaagd en waarin de financiering van de regionale omroep via het Commissariaat voor de Media wordt geregeld is ook voor de Eerste Kamer akkoord. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, D'66, SGP en PVV stemden voor het wetsvoorstel. Met de aanvaarding van het wetsvoorstel treedt de wet op 1 januari 2014 al in werking.

  In het debat in de Senaat over dit wetsvoorstel ging het met name over de gevolgen die rijksfinanciering van de regionale omroep op termijn zou kunnen betekenen voor de positie van de regionale omroep. De woordvoerders van PvdA, CDA en SP uitten zorgen over het waarborgen van de onafhankelijke positie van regionale omroepen en stelden dat de visie van het kabinet op dit punt nog onvoldoende ingevuld is.

  De Tweede Kamer ging op 17 oktober van dit jaar al akkoord met de wet nadat het Kabinet met D'66, ChristenUnie en SGP het zogenaamde begrotingsakkoord had gesloten. In dat akkoord was de voorgenomen extra korting van € 100 miljoen op de publieke omroep teruggebracht naar € 50 miljoen. Ook de Tweede Kamer vindt de regionale omroep van groot belang en nam in het debat over de rijksfinanciering van de regionale omroep de motie van CDA Mediawoordvoerder Pieter Heerma aan. De Kamer stelt in de motie voorwaarden aan de regering waaraan bij de uitwerking van de Kabinetsplannen aan moet worden voldaan: de regionale omroepen moeten autonoom hun taak kunnen uitvoeren, moeten eigenstandig samenwerkingsverbanden kunnen aangaan en moeten hun huidige aanbodkanalen kunnen behouden en deze zelf kunnen programmeren.

   

 • 25 november 2013 - CDA vraagt om onderzoek samenwerking regionale en lokale omroep

  CDA Mediawoordvoerder Pieter Heerma wil dat de regering, naast de voorgenomen samenwerking met de landelijke omroep, ook onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden tot meer horizontale regionale integratie en verticale samenwerking van regionale en lokale omroepen. Heerma vindt de onderlinge overeenkomsten tussen de regionale en lokale omroepen groter dan die tussen de regionale en landelijke omroep en diende voor zo'n onderzoek bij het begrotingsdebat media een motie in. Voor 1 juli moet de regering de Tweede Kamer informeren over de mogelijkheden tot die samenwerking.

  Heerma vindt dat een goede regionale en lokale nieuwsvoorziening van groot belang is voor de regionale democratie en voor de culturele eigenheid en leefbaarheid in de regio. Van wezenlijk belang daarvoor is dat de regionale en lokale omroepen niet verworden tot uitvoeringsredacties van de landelijke publieke omroep. Heerma doelt daarmee op het voorstel dat de NPO deed om de regionale omroepen op te heffen en onder te brengen bij de NOS.

   

  Nader gewijzigde motie Heerma
 • 17 oktober 2013 - 8 miljoen minder bezuinigingen op de regionale omroep

  Ten gevolge van het begrotingsakkoord 2014 dat het Kabinet met D'66, CU en de SGP sloot wordt op de regionale omroep € 8 miljoen minder gekort dan volgens het Regeerakkoord van VVD en PvdA de bedoeling was. In het Regeerakkoord was nog sprake van een taakstelling van € 25 miljoen bij integratie van taken van de landelijke en regionale omroep.

  Kees Verhoeven diende namens de zogenaamde begrotingscoalitie  een amendement in op de Mediawet die vorige week in de Kamer behandeld was. De voorgenomen kortingen op de publieke omroep worden daardoor vanaf 2016 met € 50 miljoen per jaar teruggebracht. Daardoor geldt de efficiencytaakstelling voor de regionale omroep niet vanaf 2016 maar vanaf  2017.

  De begrotingscoalitie diende ook een motie in waarin de verdeling van de € 50 miljoen is opgenomen. De efficiencytaakstelling van de regionale omroep is met € 8 miljoen verminderd, van € 25 miljoen naar € 17 miljoen. De landelijke omroep € 42 miljoen minder onder de voorwaarde dat € 16,6 miljoen wordt geoormerkt voor ontwikkeling en vervaardiging van -nu door het Mediafonds gerealiseerd- media-aanbod van bijzondere Nederlandse culturele aard.

  ROOS had ingezet op een verlaging van de korting van € 25 miljoen tot € 12,5 miljoen. Daarmee zou rechtgedaan worden aan de halvering van de totale korting maar ook wordt daardoor bereikt dat de regionale en lokale journalistiek meer wordt ontzien. Evenwel is de verminderde taakstelling een mooie opsteker en komt deze ten goede aan de kwaliteit van de regionale journalistiek.

  Het debat leverde nog een aangenomen motie op van het CDA over de bijzondere positie van de regionale omroep. Ook een motie van CU, CDA, 50plus en SP, dat na gewonnen rechtszaken het rijksbudget van de regionale omroep alsnog wordt verhoogd, werd ingediend en aangenomen.

  De staatssecretaris heeft tot slot aangegeven te willen kijken wat de oormerking van het geld voor de functie van het Mediafonds voor de regionale omroep betekent. Een deel van het bedrag van het Mediafonds komt namelijk ook ten goede aan de regionale omroep. De staatssecretaris komt hier bij de behandeling van de mediabegroting op terug.

   

  Motie Verhoeven cs. over invulling verlaagde bezuinigingen
 • 17 oktober 2013 - Motie Heerma over bijzondere positie regionale omroep aangenomen door Tweede Kamer

  De Tweede Kamer wil in grote meerderheid dat de regionale omroepen hun verankering moeten behouden in het eigen verzorgingsgebied. Een CDA-motie die mediawoordvoerder Pieter Heerma eerder indiende, en de regering verzoekt daar bij de uitwerking van haar voornemens rekening mee te houden kreeg steun van bijna alle politieke partijen. Alleen de PVV steunde het verzoek niet.

  De Kamer stelt een aantal voorwaarden waaraan bij de uitwerking van de Kabinetsplannen moet worden voldaan: de regionale omroepen moeten autonoom hun taak kunnen uitvoeren, moeten eigenstandig samenwerkingsverbanden kunnen aangaan en moeten hun huidige aanbodkanalen kunnen behouden en deze zelf kunnen programmeren.

  De regering moet nu bij de uitwerking van de Kabinetsplannen overleggen met regionale gesprekspartners en rekening houden met de door de Kamer gestelde voorwaarden.

   

  Motie Heerma
 • 11 oktober 2013 - Begrotingsakkoord 2014 leidt tot halvering korting publieke omroep

  Het begrotingsakkoord dat het Kabinet vandaag sloot met D'66, CU en SGP leidt tot halvering van de korting op de publieke omroep. In het akkoord is opgenomen dat de korting op de publieke omroep per 2016 structureel met € 50 miljoen wordt verminderd.

  Per 2016 zou € 50 miljoen extra op de publieke omroep worden bezuinigd, per 2017 zou dat structureel € 100 miljoen zijn. Van de € 50 miljoen per 2016 moest € 25 miljoen worden opgebracht door de intergratie van de landelijke en de regionale omroep.

  Met het begrotingsakkoord is dus de korting voor 2016 van de baan en wordt de korting vanaf 2017 gehalveerd. Hoe de resterende korting per 2017 wordt verdeeld over de landelijke omroep, de regionale omroep, het Mediafonds en de 2.42 omroepen is nog niet bekend.

   

 • 10 oktober 2013 - Meerderheid Tweede Kamer voor aanpassing Mediawet

  Vandaag bleek na de tweede termijn van de behandeling van de Mediawet dat er een meerderheid in de Tweede Kamer is voor aanname van een gewijzigde Mediawet. De wijziging van de wet regelt een extra korting van € 100 miljoen op het budget van de publieke omroep en de rijksfinanciering van de regionale omroep. Ook is de zogenaamde flitsenregeling aangescherpt.

  Voor de regionale omroep was in het debat over de wijziging van de Mediawet het startbedrag van de rijksfinanciering van belang. Uit het provinciefonds wordt € 143,5 miljoen overgeheveld voor de rijksfinanciering van de regionale omroep. Dat bedrag betreft echter het huidige door provincies al gekorte bedrag. Daardoor wordt er een dubbele korting op de regionale omroep doorgevoerd. Het Kabinet namelijk heeft besloten dat een samenwerking tussen de regionale en landelijke omroep per 2016 nog eens € 25 miljoen moet opleveren.

  ROOS heeft altijd gezegd dat de kortingen door provincies niet rechtmatig zijn. Ook de Kamer en voorgaande Kabinetten vonden de kortingen niet passen binnen het wettelijke kader. Er lopen verschillende juridische procedures tegen de besluiten van provincies en de vraag in het debat was dan ook wat er gebeurt als die besluiten door de rechter zouden worden vernietigd.

  CDA, CU, SP, D'66 en 50plus waren niet alleen zeer kritisch over het bedrag dat met de overheveling gemoeid is maar staan ook zeer negatief tegenover de door het Kabinet voorgestelde integratie van de landelijke en regionale omroep. De richting die de NPO daartoe onlangs koos -opheffing van de regionale omroep en inperking van de regionale mediataak- kon niet op sympathie rekenen van genoemde partijen. 

  De staatssecretaris wilde echter niet tornen aan het startbedrag van de regionale omroep. Regeringspartijen PvdA en VVD  steunden hem daarbij. Wel wilden alle partijen dat als de rechter oordeelt dat de kortingen van provincies onrechtmatig zijn het betreffende bedrag alsnog aan het provinciefonds ontrokken moet worden. De staatssecretaris signaleerde ook dat de visies van ROOS en NPO op het samenwerkingsvraagstuk ver uit elkaar liggen en dat die niet eenvoudig bij elkaar te brengen zijn. Daarover zal hij met ROOS en NPO in gesprek gaan.

  CDA mediawoordvoerder Pieter Heerma kondigde een amendement op de wet aan waarin de kortingen door provincies ongedaan worden gemaakt door het over te hevelen bedrag te met de hoogte van kortingen te vergroten. Ook diende Heerma een motie in voor behoud van de verankering en indentiteit van de regionale omroep.

   

  Amendement Heerma
 • 25 september 2013 - Regionale omroepen mogelijk van 13 naar 5 mediabedrijven
  ROOS presenteert toekomstplan op jubileumcongres
  Door de 13 regionale omroepen te clusteren tot vijf mediabedrijven blijft de regionale omroep van de toekomst van en voor de regio. Dit staat in het plan Toekomstvenster op de publieke regionale omroep dat vandaag is gepresenteerd tijdens het congres ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de regionale omroep in Nederland. 
  Het plan van de regionale omroepen moet leiden tot vijf regionale mediabedrijven die in het hart van de samenleving staan. Dan heb je een schaal waarop je op efficiënte wijze fijnmazige journalistiek kunt bedrijven, en daarnaast je identiteit bewaart die ook nodig is om ook op andere terreinen in het hart van de samenleving te kunnen opereren.  
   
  Cees van der Knaap, voorzitter van ROOS, nam bij aanvang van het jubileumcongres krachtig afstand van de plannen die de NPO afgelopen vrijdag presenteerde. In die plannen wordt de taakopdracht van de regionale omroep ter discussie gesteld en houden de regionale omroepen op te bestaan. Het Toekomstvenster op de publieke regionale omroep, dat afgelopen voorjaar is aangeboden aan staatssecretaris Sander Dekker, is een constructieve bijdrage van de regionale omroep aan de voornemens in het Regeerakkoord en geeft voeding aan de Toekomstverkenning naar de publieke omroep die momenteel wordt uitgevoerd door de Raad voor Cultuur.
  Het regionale mediabedrijf van de toekomst houdt als kerntaak het brengen van nieuws, informatie, cultuur en evenementen uit de regio en het informeren van het publiek bij calamiteiten. Daarnaast zal er nauw worden samengewerkt met relevante mediapartijen en maatschappelijke organisaties".
  Paul van Gessel, directeur van RTV Noord-Holland, onderstreept het belang van samenwerking en een centrale rol voor het regionale mediabedrijf: “Regionale omroepen zijn al zeer efficiënt opererende organisaties, maar door de bezuinigingen moeten we kansen creëren door ons verdienvermogen te vergroten. Dan moet je midden in de samenleving staan en geen buitenpost van Hilversum zijn. Je moet juist een stevige samenwerking aangaan met de NPO en de andere regionale omroepen. We moeten ons hard maken voor een professionele samenwerking met lokale omroepen en samenwerkingsverbanden aangaan met culturele instellingen, overheden, sportinstellingen en het bedrijfsleven.  
  Omroep Brabant heeft afgelopen week samen met BN/de Stem, de regionale krant van Wegener, het Regionaal Mediacentrum West-Brabant geopend in Breda.  “Samenwerken doe je op basis van vertrouwen en met respect voor beide partijen, aldus Henk Lemckert directeur/hoofdredacteur van Omroep Brabant. Op deze manier zijn we in Brabant tot een goede samenwerking van krant en omroep gekomen. Op basis van wederzijds respect en vertrouwen werken we ook samen met de landelijke redacties, zoals EenVandaag en de NOS. En wat ons betreft blijven we dat doen.”
   
  Het Toekomstvenster op de publieke regionale omroep
 • 03 september 2013 - Persinnovatie: Rapport Nieuwsvoorziening in de regio
  Het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft samen met de Vrije Universiteit en Hogeschool Utrecht drie onderzoeken uitgevoerd naar de lokale en regionale journalistiek. Vorig jaar voerde het Fonds al een aanbodsinventarisatie uit van alle nieuwsmedia in Nederlandse gemeenten. Alle vier de onderzoeken zijn nu beschikbaar in het rapport Nieuwsvoorziening in de regio.
   
  Hoe is het gesteld met de waakhondfunctie van de lokale journalistiek? Onderzoekers Quint Kik en Lammert Landman, werkzaam bij het Fonds, analyseerden hiervoor de kwaliteit van online nieuws in tachtig Nederlandse gemeenten. Ze bestudeerden het aantal artikelen, het aandeel van lokaal bestuurlijk nieuws, de diversiteit aan onderwerpen en de originele bronnen van de artikelen.
  Lees meer op de website het Stimuleringsfonds voor de Pers. Daar is ook het rapport te vinden.
   
 • 02 september 2013 - Reactie staatssecretaris op vragen Kamer over wetsvoorstel

  De staatssecretaris heeft de vragen van de Kamer beantwoord over het wetsvoorstel dat de hoogte van de rijksmediabijdrage wijzigt en de overheveling van het budget van de regionale omroep van het provinciefonds naar de rijksmediabijdrage regelt.

  De vragen (en antwoorden) gaan met name over de consequenties van de wetswijzing voor de regionale omroep zoals de regionale identiteit, de financiering, de efficiencytaakstelling en de mogelijkheden die de samenwerking met de landelijke omroep biedt.

  De Tweede Kamer zal naar aanleiding van deze beantwoording naar verwachting op vrij korte termijn in debat gaan met de staatssecretaris.

  De behandeling van de wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer moet nog dit jaar plaatsvinden. 

   

  Nota naar aanleiding van het verslag
 • 02 september 2013 - Wijzigingen wetsvoorstel Rijksfinanciering regionale omroep

  Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de Tweede Kamer via een brief geïnformeerd over enkele wijzigingen van het wetsvoorstel over de Rijksfinanciering van de regionale omroep. Voor de regionale omroep zijn twee wijzigingen relevant.

  De eerste betreft het bedrag dat van het provinciefonds naar de Mediabegroting wordt overgeheveld. Dit bedrag wordt € 143,5 miljoen in plaats van € 142 miljoen die in het wetsvoorstel eerst was opgenomen. Dat bedrag is inclusief alle kortingen die verschillende provincies op de budgetten al hebben doorgevoerd. ROOS vindt dat er een bedrag van € 149,8 miljoen aan het provinciefonds moet worden onttrokken, zijnde het bedrag dat provincies aan regionale omroepen hadden moeten bekostigen op basis van de Mediawet.

  De tweede wijziging betreft de aanwijzing als regionale omroep. Omdat de komende tijd het Regeerakkoord verder uitgewerkt wordt vindt de staatssecretaris het niet wenselijk dat er tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2016 andere regionale omroepen een aanvraag voor een aanwijzing indienen dan de regionale omroepen die nu al zijn aangewezen. Met een overgangsbepaling wordt de huidige situatie vastgelegd. Alleen de huidige regionale omroepen kunnen in die periode een nieuwe aanwijzing voor regionale omroep krijgen.

  Deze, en een paar andere wijzigingen die met name voor de landelijke omroep relevant zijn, staan in de Nota van Wijziging op de website van het Ministerie van OCW

  De behandeling van de wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer moet nog dit jaar plaatsvinden. 

   

  Brief over uitname provinciefonds
 • 21 augustus 2013 - Samenstelling adviescommissie toekomstverkenning publieke mediabestel bekend

  Per brief aan de Tweede Kamer is de adviescommissie Toekomstverkenning publieke mediabestel bekend gemaakt. De adviescommissie buigt zich op verzoek van de Raad voor Cultuur over de vraag op welke wijze de publieke omroep zijn maatschappelijke functie in de toekomst het beste kan vervullen.

  De Raad voor Cultuur doet dit op verzoek van de staatssecretaris van OCW die met deze toekomstverkenning nader uitwerking geeft aan het Regeerakkoord.

  Voorzitter van de adviescommissie is Inge Brakman. Mw Brakman was eerder voorzitter van het Commissariaat voor de Media. Andere bekende leden zijn Pieter Broertjes (voormalig hoofdredacteur van De Volkskrant en nu burgemeester van Hilversum), Hans Laroes (voormalig hoofdredacteur NOS nieuws) en Paul Rutten (lector Creative Business aan de Hogeschool Rotterdam en voormalig hoogleraar Digitale Mediastudies aan de universiteit van Leiden.

  De volledige lijst met alle leden is te vinden in de brief van de staatssecretaris.

   

  De brief in PDF
 • 20 juni 2013 - Staatssecretaris stuurt brief over toekomstverkenning publieke omroep

  Staatssecretaris Dekker heeft vandaag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met zijn plan van aanpak voor de toekomstverkenning publieke mediabestel. Aanstaande woensdag debateert de Kamer met de Staatssecretaris over zijn plan van aanpak.

  De staatssecretaris kiest er nu voor de samenwerking tussen de landelijke en regionale omroep buiten de verkenning te houden die door de Raad voor Cultuur wordt uitgevoerd naarn de wijze waarop de publieke ormoep zijn maatschappelijke functie in het medialandschap van de toekomst het beste kan vervullen. De centrale vraag aan de Raad van Cultuur is: Welke keuzes moet de publieke omroep maken om zijn maatschappelijke functie in de toekomst te kunnen vervullen op een manier dat hij ook daadwerkelijk impact heeft, en hoe zou dat georganiseerd moeten worden.

  ROOS zal op een later moment nog een reactie op het plan van aanpak geven.

   

  Brief Toekomstverkenning
 • 18 juni 2013 - Wijziging Mediawet Rijksfinanciering regionale omroep naar Kamer

  Vandaag heeft staatssecretaris Sander Dekker een voorstel tot wijziging van de Mediawet naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting wordt geregeld. Ook wordt in het wetsvoorstel de extra korting van € 100 miljoen op de rijksmediabijdrage voor de publieke omroep geregeld.

  Het wetsvoorstel is op de 
  website van Rijksoverheid te vinden.

   

  Wetsvoorstel
 • 20 december 2012 - Kamer neemt motie over regionale omroep aan

  De Tweede Kamer heeft de motie van Kamerlid Heerma (CDA) over de regionale omroep aangenomen. In de motie wordt geconstateerd dat de onafhankelijkheid van de regionale omroep in het gedrang komt als de regionale en nationale omroep meer geïntegreerd wordt. De regering wordt in de motie verzocht er bij NPO en ROOS op aan te dringen dat bij de uitwerking nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de functies van zowel regionale calamiteitenzender en cultuurdrager.

  Ook wordt de regering verzocht rekening de positie van Omrop Fryslân te waarborgen vanwege zijn bijzondere positie  in het waarborgen van de Friese taal als tweede rijkstaal.

   

  Motie Heerma
 • 07 december 2012 - Reactie van ROOS op uitwerking Regeerakkoord
  In de brief die Staatssecretaris Sander Dekker van OCW gisteren stuurde aan de Tweede Kamer over de wijze waarop hij uitwerking wil geven aan het Regeerakkoord gaat hij ook in op de regionale omroep.
  De staatssecretaris zet wat ROOS betreft een heel belangrijke stap: die naar verdere vernieuwing van het publieke mediabestel. In de brief schrijft de staatssecretaris daarvoor een toekomstverkenning te willen starten. Hij wil bekijken wat anders of beter kan en welke sterke punten van het publieke bestel absoluut behouden moeten worden. Een vraag daarbij is wat de kern is van het publieke mediabestel en hoe dat zo goed mogelijk georganiseerd kan worden. Een uitgangspunt daarbij ten aanzien van de regionale omroep is dat, met behoud van regionale identiteit, de integratie met de landelijke omroep plaatsvindt.
  De financiering van de regionale omroep vindt vanaf 2014 door het Rijk plaats. Daarna wordt de beoogde samenwerking en integratie met de landelijke omroep uitgewerkt als onderdeel van de bredere verkenning naar de toekomst van de publieke omroep. De staatssecretaris betrekt hierbij de door de vorige Kamer ingediende moties (Haverkamp c.s. en Van Miltenburg c.s.) en de door het Kabinet al gedane toezeggingen daarover. Op verzoek van het vorig Kabinet hebben de landelijke en regionale omroep al een verkenning gedaan naar de mogelijkheden van een samenwerking. Die verkenning benut de Staatssecretaris bij de nadere uitwerking. De efficiencytaakstelling van € 25 miljoen vindt plaats met ingang van 2016.
  ROOS heeft begrip voor de maatregelen die het Kabinet neemt ten gevolge van de economische situatie in Nederland en is zich bewust van de noodzaak om daar, waar slimmer en efficiënter werken kan bijdragen aan besparingen, die samenwerking ook vorm te geven. Het is een understatement dat de taakstelling van € 25 miljoen een forse uitdaging is, zeker als deze al geheel per 2016 in zou moeten gaan. Ook zal er ongetwijfeld veel discussie ontstaan om efficiencyvoordelen bij de landelijke omroep, ten gevolge van een samenwerking, ten gunste van het genoemde taakstellingsbudget te laten komen.
  In de aangekondigde toekomstverkenning over het publieke mediabestel kan ROOS zich dus goed vinden. De bezuinigingen in zijn totaliteit zijn immers zodanig dat duidelijk keuzes over de gewenste taak en het uitvoeringsniveau van de publieke omroep onvermijdelijk zijn. Een toekomstverkenning zou wat ROOS betreft per definitie door een (brede) onafhankelijke commissie uitgevoerd moeten worden.
  ROOS meent dat nieuws, informatie, achtergronden en brede cultuur dan de kern van het publieke mediabestel zouden moeten zijn. De zorg die vorige Kabinetten en politieke partijen hadden over de regionale journalistiek is ook de grootste zorg van ROOS, maar de zorg van ROOS gaat tegelijk ook uit naar het behoud van (volks)culturele waarden in ons land. Door de moties Haverkamp c.s. en Van Miltenburg c.s. al bij de uitwerking te betrekken erkent de staatssecretaris het belang dat voor de regionale omroep sprake moet blijven van autonome herkenbare regionale programmering en identiteit, alsook dat naast de nieuws- en informatieprogramma’s van de regionale omroepen ook (live-)uitzendingen van calamiteiten, evenementen en actualiteiten van groot belang zijn.  Daarnaast wil staatssecretaris Dekker ook dat de regionale radiozenders ongemoeid worden gelaten.
  De staatssecretaris juicht in zijn brief samenwerking die ‘vanaf vandaag’ al mogelijk zou zijn tussen de landelijke en regionale omroepen toe. ROOS wil die samenwerking graag allereerst aangaan vanuit (journalistiek) inhoudelijke gronden en in die zin ligt een samenwerking met de NOS voor de hand. 
  Lees hier de brief
 • 06 december 2012 - Brief staatssecretaris Dekker met uitwerking Regeerakkoord naar Kamer

  Vandaag heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW de toegezegde brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de wijze waarop hij de mediaparagraaf uit het Regeerakkoord zal uitwerken. In de brief wordt ook ingegaan op de regionale omroep.

   

  Lees de brief hier
 • 30 oktober 2012 - Regeerakkoord: efficiencytaakstelling van € 25 miljoen bij centraliseren budget regionale omroep

  Het Regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van VVD en PvdA kan de regionale omroep en dus de regionale journalistiek hard raken. Het budget van de regionale omroep wordt overgeheveld van het Provinciefonds naar de Mediabegroting en bij het centraliseren van het budget voor de regionale omroepen wordt een efficiencytaakstelling van € 25 miljoen opgelegd. Een besparing kan volgens het akkoord opgevangen worden door samenwerking en integratie van taken met de landelijke omroep. De efficiencytaakstelling geldt deels vanaf 2016 en geheel vanaf 2017.

  Het is niet duidelijk wat de consequenties voor de regionale omroepen en hun media-aanbod precies zijn maar als de efficiencytaakstelling van € 25 miljoen uit het budget van de regionale omroep moet komen zal het huidige media-aanbod van de regionale omroepen hoe dan ook worden aangetast. ROOS wil zo snel mogelijk een gesprek over dit punt met de nieuwe minister, of staatssecretaris van OCW.

  De korting van € 16 miljoen op het Mediafonds raakt de regionale omroep eveneens. Een deel van het bedrag in het fonds is namelijk beschikbaar voor regionale omroepen.

 • 11 juli 2012 - Beantwoording Kamervragen over financiering regionale omroep

  Minister Bijsterveldt van OCW heeft de Kamervragen van Maarten Haverkamp (CDA) over de interpretatie van de wettelijke zorgplicht van provincies voor de regionale omroepen beantwoord.

  Naast een overzicht over de stand van zaken rond bezuinigingen in de verschillende provincies gaat de Minister in op de uitspraken van de rechtbanken Den Bosch en Haarlem en op de toezichthoudende rol van het Commissariaat voor de Media in deze.

  De Minister schrijft eerst de uitkomst van het hoger beroep tegen te uitspraak van de rechtbank Haarlem te willen afwachten alvorens een reactie te geven op het feit dat de rechter een andere uitleg geeft aan artikel 2.170 MW dan dat de Minister in eerdere beantwoording op vragen heeft gedaan. De Minister verwijst wel naar beantwoording van eerdere Kamervragen waarin ze de Kamer schreef dat het uitgangspunt nog steeds is dat provincies hun minimale zorgplicht invulling geven door de destijds geldende financiële structurele inzet te continueren en jaarlijks met een reële index te verhogen.

  Volgens de Minister is het toezicht van het Commissariaat genoemd in de Mediawet met het doel om het Commissariaat in staat te stellen doorlopend te monitoren en informatie te verzamelijk voor de driejaarlijkse evaluatie. Bezwaar tegen besluiten van provincies moeten door de regionale omroepen bij de rechter worden gemaakt en omdat bezwaar- en beroepsprocedures nog lopen heeft het Commissariaat verzoeken om zich te wenden tot de Minister van Binnenlandse Zaken afgehouden.

  Beantwoording Kamervragen
 • 04 juni 2012 - Nieuwe Kamervragen financiering regionale omroep

  CDA Mediawoordvoerder Maarten Haverkamp heeft opnieuw Kamervragen gesteld aan Minsiter Van Bijsterveldt over de financiering van de regionale omroep.

  De Kamervragen zijn ingegeven door de kortingen die diverse provincies op het budget van de regionale omroep willen doorvoeren. Haverkamp stelde in juni en augustus 2011 ook al Kamervragen en in het Begrotingsdebat media 2012 sprak de Tweede Kamer ook al kritisch over de uitvoering van de zorgplicht door de provincies.

  Kamervragen
 • 20 december 2011 - Motie Van Dam-Peters verworpen

  De Motie Van Dam-Peters die tijdens het begrotingsdebat media is ingediend is door de Kamer verworpen. VVD, CDA en PVV stemden tegen de motie die door de Minister van OCW in het Kamerdebat al was ontraden.

  De Minister wil dat het Commissariaat voor de Media toezicht houdt op naleving van de Mediawet door provincies en zonnodig handhavend moet optreden. De Minister heeft eerder, bv in beantwoording van Kamervragen  al wel duidelijk haar mening gegeven over de naleving van de zorgplicht door provincies.

 • 12 december 2011 - Kamer wil dat provincies zich aan zorgplicht houden

  Bijna alle partijen in de Tweede Kamer willen dat provincies zich houden aan hun financieringszorgplicht voor de regionale omroepen. In het begrotingsdebat Media bevroegen de mediawoordvoerders van CDA, PvdA, SP, GroenLinks, D'66 en de CU de Minister van OCW naar de kortingen die provincies willen doorvoeren op de budgetten van de regionale omroepen. Daarbij werd verwezen naar de wettelijke verplichtingen van provincies om de regionale omroep te financieren op het financiele niveau 2004 plus indexering.

  De Minister erkende dat provincies kortingen willen doorvoeren en herhaalde dat provincies zich aan de wet moeten houden. De Minister ziet voor zichzelf nu geen rol weggelegd omdat het Commissariaat voor de Media moet toezien op naleving door provincies van de Mediawet. Het Commissariaat kan de Minister van Binnenlandse Zaken vragen de middelen voor de regionale omroep op de begroting te plaatsen van provincies. 

 • 12 december 2011 - Motie Van Dam en Peters voor doorgifte budget regionale omroep

  Tijdens de begrotingsbehandeling media hebben Martijn van Dam (PvdA) en Mariko Peters (GroenLinks) bij motie aangegeven dat zij bereid zijn de financiering van de regionale omroep weer landelijk te organiseren als provincies zich niet aan de afspraak om de bijdrage aan de regionale omroep jaarlijks te indexeren ten opzichte van het niveau van 2004.

  Reden voor de motie is dat sommige provincies fors willen bezuinigen op de regionale omroep en in een enkel geval zelfs zo veel dat het budget onder het geïndexeerde budget van 2004 uitkomt terwijl nadrukkelijk is afgesproken, dat budget te respecteren. Van Dam en Peters willen dat de Minister van OCW de provincies meedeelt dat de Kamer bereid is om de budgetten voor de regionale omroepen geheel uit het Provincie-fonds te halen en de financiering weer landelijk te regelen als zij niet bereid zijn de gemaakte afspraken alsnog na te komen.

  De Minister van OCW ontraadde de motie in het debat. Het argument daarvoor is dat de Minister al meerdere keren de provincies gewezen heeft op hun verantwoordelijkheden en dat bij niet nakoming daarvan het Commissariaat voor de Media, als toezichthouder op de uitvoering van de zorgplicht, moet handhaven.

  De motie Van Dam-Peters
 • 09 december 2011 - Evaluatie financiering 2009-2011 regionale omroep

  Minister Van Bijsterveldt heeft de evaluatie van de financiering regionale publieke media-instellingen 2009-2011 naar de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie is door het Commissariaat voor de Media uitgevoerd. De evaluatie is een gevolg van de Mediawet 2008 waarin staat dat de Minister iedere drie jaar de financiering van de regionale omroep dient te evalueren.

  Evaluatie
  Het Commissariaat concludeert kort gezegd dat de financieringsstructuur transparanter en eenvoudiger is geworden en dat provincies in de periode 2009-2011 aan hun zorgplicht hebben voldaan.

  Voor deze conclusie heeft het Commissariaat vastgesteld dat de continuïteit van de financiering van de regionale omroep is gewaarborgd omdat elke provincie gedurende de evaluatieperiode tenminste één regionale omroep heeft gefinancierd. Het Commissariaat heeft ook vastgesteld dat provincies het omroepen mogelijk hebben gemaakt het activiteitenniveau 2004 kwantitatief en kwalitatief te handhaven door de overeengekomen indexering toe te passen op het structurele subsidieniveau. Ook is volgens het Commissariaat voor de Media het begrip Kwalitatief Hoogwaardige Programmering nog steeds niet meetbaar gemaakt en is de onafhankelijkheid van de regionale omroep voldoende gewaarborgd.

  Het Commissariaat merkt wel op in 2011 een discussie tussen provincies en omroepen is ontstaan over het wetsartikel met betrekking tot de financiering waardoor vanaf 2011 de financiering minder transparant en eenvoudiger is gebleken.

  Reactie ROOS
  ROOS onderschrijft grotendeels de conclusies van het Commissariaat.

  Waar het de zorgplicht van provincies betreft moeten provincies volgens ROOS tegelijkertijd blijven voldoen aan de twee eisen die de wet stelt. Allereerst geldt dat de bekostiging door de provincie ertoe moet leiden dat een kwalitatief hoogwaardig media-aanbod mogelijk is en als tweede moet het in 2004 bestaande niveau van activiteiten gehandhaafd blijven door jaarlijks de verstrekte financiering te blijven indexeren.

  In tegenstelling tot het Commissariaat vindt ROOS wel dat het begrip Kwalitatief Hoogwaardige Programmering nader is uitgewerkt. Echter doordat de benodigde extra financiering door het Rijk of provincies nooit is verstrekt is van een kwalitatief hoogwaardige programmering bij de regionale omroep geen sprake.

  Ook nuanceert ROOS de opmerking van het Commissariaat dat de onafhankelijkheid van de regionale omroep voldoende gewaarborgd is. Helaas zijn er in de evaluatieperiode, ten gevolge van de wens van provincies meer beleidsruimte te hebben, enkele voorbeelden te noemen waar die onafhankelijkheid de grenzen van het toelaatbare heeft genaderd. ROOS meent dat de onafhankelijkheid bij een regionale omroep al gauw onder druk komt te staan als omroepen en provincies afspraken moeten maken over wat het niveau 2004 nu precies inhoudt. ROOS wijst erop dat er voldoende duidelijkheid en transparantie bestaat over de inzet van publieke middelen bij de regionale omroep door alle afspraken die al met provincies zijn gemaakt.

  Evaluatie 2009-2011
 • 12 augustus 2011 - Minister beantwoordt kamervragen financiering regionale omroep

  In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Van Bijsterveldt de kamervragen beantwoord van Maarten Haverkamp (CDA).

  De Minister geeft in de beantwoording aan dat het uitgangspunt van de financiering van de regionale omroep nog steeds dezelfde is als in 2006 in de Mediawet is opgenomen. De Minister zegt dat er geen gewijzigde omstandigheden zijn waarop provincies het standpunt kunnen baseren dat zij niet langer op die wijze aan de zorgplicht hoeven te voldoen.

  In de beantwoording haalt de Minister de Mediawet en de memorie van toelichting aan waarin de zorgplicht van provincies is opgenomen. Het uitgangspunt is nog steeds dat provincies hun minimale zorgplicht invulling geven door de destijds geldende financiële structurele inzet te continueren en jaarlijks met een reële index te verhogen.

  De Minister  schrijft ook dat het Commissariaat voor de Media belast is met de bestuursrechterlijke handhaving en dat het Commissariaat voor de Media de Minister van Binnenlandse Zaken kan verzoeken de verplichte uitgaven op de provinciale begrotingen te brengen.

  Brief van de Minister van OCW met antwoorden op Kamervragen
 • 12 juli 2011 - Nieuwe Kamervragen Haverkamp (CDA) over financiering regionale omroep

  Maarten Haverkamp, mediawoordvoerder van het CDA, heeft aan de Minister van OCW nieuwe kamervragen gesteld over de financiering van de regionale omroep. Aanleiding zijn de voorgenomen bezuinigingen door de provincies Utrecht en Noord-Holland op de regionale omroepen RTV Utrecht en RTV Noord-Holland per 1 januari a.s.

  De Minister wordt gevraagd of er veranderende omstandigheden zijn waarop provincies hun mening zouden kunnen baseren dat zij  niet langer hoeven te voldoen aan de zorglicht die provincies voor de regionale omroepen hebben. Ook vraagt het CDA of de Minister bereid is om provincies op heel korte termijn op te roepen de bezuinigingsdiscussies op te schorten om te voorkomen dat het kabinetbeleid, dat tot doel heeft de programmering bij de regionale omroep juist te versterken in plaats van te verarmen, door de voorgenomen bezuinigingen van provincies wordt gefrustreerd.

  Kamervragen Maarten Haverkamp (CDA)
 • 30 juni 2011 - Kamer neemt moties over regionale omroep aan

  De Tweede Kamer heeft de twee moties over de regionale omroepen die eerder deze week werden ingediend bij het mediadebat over de toekomst van de publieke omroep aangenomen.

  De motie Van Miltenburg (VVD) vraagt om bij samenwerking tussen de landelijke en regionale omroepen de regionale radio ongemoeid te maken en op televisie een volwaardige samenwerking te starten op een landelijk net. VVD, CDA, PVV, SP, ChristenUnie en SGP stemden voor de motie.

  De motie Haverkamp (CDA) werd met algemene stemmen aangenomen. De gehele kamer wil dus dat er sprake blijft van de herkenbare regionale programmering en indentiteit van de regionale omroep en dat ook uitzendingen van (live) evenementen, calamiteiten en actualiteiten mogelijk zijn.

 • 27 juni 2011 - VVD motie over regionale radio en televisie

  VVD mediawoordvoerder Anouchka van Miltenburg heeft in het mediadebat een motie ingediend om bij de samenwerking met de landelijke en regionale omroepen de regionale radiozenders ongemoeid te laten.

  Bij televisie de regionale en landelijke omroepen samen gaan zorgdragen voor een volwaardige invulling van een landelijke zender. De besparingen die dat tot gevolg heeft moeten ten goede komen aan de regionale omroep.

  De motie is mede ondertekend door Maarten Haverkamp (CDA) en Martin Bosma (PVV).

  Motie Van Miltenburg c.s.
 • 27 juni 2011 - CDA motie autonome herkenbare regionale programmering

  CDA woordvoerder Maarten Haverkamp heeft in het mediadebat een motie ingediend die moet waarborgen dat er bij de samenwerking tussen de landelijke en regionale omroep sprake blijft van de autonome, herkenbare regionale programmering en identiteit van de regionale omroep.

  Naast de nieuws- en informatieprogramma's van de regionale omroep vindt het CDA ook de (live) uitzendingen van actualiteiten, evenementen en calamiteiten van groot belang. Met die functies moet nadrukkelijk rekening worden gehouden bij de samenwerking.

  De motie is mede ondertekend door Anouchka van Miltenburg (VVD) en Martin Bosma (PVV)

  Motie Haverkamp c.s.
 • 27 juni 2011 - Beantwoording Kamervragen bezuinigingen regionale omroepen

  Minister Van Bijsterveldt heeft antwoord gegeven op de Kamervragen van Maarten Haverkamp (CDA) over bezuinigingen bij de regionale omroep.

  In de beantwoording herhaalt de Minister, zoals al eerder in antwoord op Kamervragen is aangegeven, het te betreuren als (voorgenomen) bezuinigingen ten koste (dreigen te) gaan van de regionale omroep. Het wettelijke minimumniveau van de activiteiten, zoals vastgelegd in artikel 2.170 van de Mediawet 2008, blijft onverkort gelden voor provincies. De Minister schrijft het standpunt van de minister bekend is bij alle provincies.

  Bezuinigingen staan haaks op de bedoelingen die het Kabinet heeft met de regionale omroep. De onlangs verschenen mediabrief van het Kabinet stuurt juist aan op de versterking van de programmering van de regionale omroep.

  Beantwoording van de Kamervragen
 • 17 juni 2011 - Kabinetsbrief over publieke omroep

  Vandaag is de langverwachte mediabrief van minister Bijsterveldt naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Kabinet wil de banden tussen de landelijke en regionale omroep aanhalen. ROOS en NPO worden gevraagd binnen een half jaar een model tot samenwerking te ontwikkelen. ROOS vindt de richting die het Kabinet in de brief kiest een goede. Het aanhalen van de banden tussen de regionale en landelijke omroep biedt zeker voordelen. 

  Wat in de brief gemist wordt is de belangrijke positie van de regionale omroep als cultuurdrager in de regio. Ook wordt niet duidelijk hoe een concrete samenwerking er uit zou kunnen zien. De uitwerking die ROOS en NPOdaar invulling aan moeten geven zal daar duidelijkheid in moeten geven.

  De regionale omroep is effectief en efficiënt georganiseerd, en dat moet niet veranderen. De regionale omroep zit bovenop het nieuws en dichtbij de kijkers en luisteraars. Dat is de kracht en identiteit van de regionale omroep. En dat moet gegarandeerd blijven. Voor de regionale omroep is het cruciaal dat zij dezelfde mogelijkheden behouden blijven die de omroepen nu hebben, de wens van het Kabinet is zelfs dat het aanbod verbetert. In een nieuwe situtatie moeten dus altijd uitzendingen plaats kunnen vinden –daar moet geen toestemming van Hilversum voor nodig zijn- en het bereik moet de regionale omroep kunnen vergroten. 

  Op 27 juni a.s. debateert de Tweede Kamer over de brief.

   

  Kabinetsbrief uitwerking Regeerakkoord
 • 26 mei 2011 - Kamervragen over bezuinigingen op regionale omroepen

  CDA-Mediawoordvoerder Maarten Haverkamp heeft Kamervragen aan de Minister van OCW gesteld over een aantal door provincies genomen en voorgenomen besluiten tot bezuinigingen bij regionale omroepen.

  Het CDA vindt bezuinigingen merkwaardig en in ieder geval prematuur. Ondanks dat provincies vorig jaar al zijn gewezen op hun wettelijke verplichtingen worden toch bezuinigingen doorgevoerd. Dat terwijl in het Provinciefonds hetzelfde budget voor de regionale omroep beschikbaar blijft.

  Mediawoordvoerder Haverkamp vindt ook dat de provincies 'voor de muziek uitlopen'. Provincies hebben de Minister van OCW gevraagd om de Mediawet zodanig te wijzigingen dat provincies, in tegenstelling tot nu, zowel in beleidsmatig als financieel opzicht wèl beleidsruimte verkrijgen die bezuinigingen dan mogelijk maken. Het Kabinet heeft die vraag nog niet beantwoord en komt binnenkort met een breder beleid over de gehele publieke omroep. Haverkamp vindt dat provincies in ieder geval ook het debat daarover moeten afwachten. Ook vindt hij dat regionale omroepen zo snel mogelijk duidelijkheid moeten hebben over hun financiering vanaf 1 januari 2012.

 • 08 april 2011 - Inventarisatie problemen van de regionale omroepen in de kleine provincies

  Naar aanleiding van de motie Atsma cs. van eind 2009 heeft Berenschot een inventarisatie gedaan van de problemen bij de regionale omroepen in de kleine provincies. In de motie constateerde de Kamer onder meer dat deze regionale omroepen financieel onder druk staan en dat er daardoor in deze provincies geen volwaardige programmering mogelijk is.

  Het rapport met de inventarisatie naar de problemen is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer. Berenschot constateert dat de regionale omroepen in de vier kleinere provincies het lastig hebben. Door scherp te sturen op kosten en efficiency wordt het hoofd boven water gehouden. Het probleem voor de kleinere omroepen, zo constateert Berenschot, wordt in de kern veroorzaakt door een verschil in elasticiteit in kosten en opbrengsten. De opbrengsten zijn voor een belangrijk deel gerelateerd aan het kleine aantal inwoners van een provincie terwijl de kosten daarvan wel onafhankelijk zijn. Het verkrijgen van extra middelen en het verlagen van de kosten zijn beiden lastig concludeert Berenschot.

  De motie Atsma verzoekt de regering om samen met provincies en ROOS naar oplossingen te zoeken. De Minister zal de Kamer hierover in juni informeren in de brief betreffende de uitwerking van de mediaparagraaf van het Regeerakkoord.

   

  Onderzoeksrapport naar problemen bij regionale omroepen in kleine provincies
 • 16 december 2010 - Motie aangenomen: lagere overheden moeten zich aan afspraken houden

  De Tweede Kamer heeft de motie Van der Ham/Voordewind aangenomen waarbij de regering er voor moet zorgen dat de lokale en regionale overheden binnen een jaar aan de gemaakte afspraken voldoen.

  De Kamer wil dat de lokale en regionale overheden de lokale en regionale omroep in staat stellen om goed te kunnen functioneren door de bedoelde financiering ook echt aan de omroepen te verstrekken. Een substantieel aantal overheden doet dat nog niet.

  Op de regionale omroep wordt in 2011 niet bezuinigd. De provincies Gelderland en Brabant hebben besloten om vanaf respectievelijk 2012 en 2014 wel te bezuinigen op de regionale omroep.

 • 13 december 2010 - VVD wil duidelijkere positie regionale omroep in publiek bestel

  In het Wetgevingsoverleg media heeft de Anouchka van Miltenburg van de VVD gezegd dat de regionale omroepen een duidelijkere positie moeten krijgen in het publieke bestel. Anouchka van Miltenburg stelde voor om daarvoor Nederland 3 ter beschikking te stellen aan de regionale omroep. Daarmee blijft Nederland 3 een publieke zender. De landelijke omroep zou op twee netten zich moeten concentreren op het maken van minder programma's die wel veelzijdig en van hoogwaardige kwaliteit zijn.

  In het regeerakkoord staat dat er een televisienet verdwijnt als het aanbod van de landelijke publieke omroep door de bezuinigingen verschraalt. Het college van landelijke omroepen heeft aangegeven dat het niet mogelijk is de bezuinigingen bij de landelijke omroep door te voeren zonder in te boeten aan verscheidenheid, kwaliteit en aantrekkelijkheid van de programmering. De VVD vindt dat daarom een televisienet kan vervallen, en wat de VVD betreft dus aan de regionale omroep.

  Minister van OCW, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, vond het nog te vroeg voor deze conclusie. De Minister gaat vooralsnog uit van behoud van een derde televisienet en wil eerst een onderzoek laten doen naar de effecten van de bezuinigingen. De Minister vond een motie van de VVD om de twee netten-optie mee te nemen in de plannen voor een nieuw landelijk mediabestel te voorbarig en vroeg de motie aan te houden. Op voorwaarde dat de Minister in gesprek blijft met de Tweede Kamer over de koers van het beleid was Anouchka van Miltenburg bereid dat te doen.

  ROOS zal begin 2011 gesprekken met de Minister van OCW en de landelijke omroep aangaan over de uitwerking van het Regeerakkoord.

 • 13 december 2010 - Kamer: provinciale overheden moeten zich aan afspraken houden

  In het Wetgevingsoverleg Media hebben Boris van der Ham (D'66), Jasper van Dijk (SP) en Joël Voordewind (CU) zich kritisch uitgelaten over de rol van de lokale en provinciale overheden ten opzichte van de lokale en regionale omroep.

  D'66 en CU dienden samen een motie in waarin de regering wordt verzocht er bij de lagere overheden op aan te dringen dat binnen een jaar aan de afspraken wordt voldaan. De overweging is dat de lagere overheden de lokale en regionale omroep in staat moeten stellen goed te kunnen functioneren en dat een substantieel aantal overheden de bedoelde financiering niet volgt.

  De provincies Gelderland en Brabant hebben besloten in de komende jaren te zullen bezuinigen op de regionale omroep.

 • 03 december 2010 - Hoofdlijnen uitvoering regeerakkoord

  De Minister van OCW heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe zij uitvoering wil geven aan het onderdeel media uit het Regeerakkoord.

  Als uitgangspunt hanteert de Minister dat de wezenskenmerken van de publieke omroep dezelfde blijven. De opdracht van de publieke omroep blijft om een goed en gevarieerd audiovisueel aanbod te verzorgen dat de gehele bevolking in zijn verzorgingsgebied aanspreekt en bereikt. De regionale omroep blijft belangrijk in zijn eigen regio, schrijft de Minister. Daarbij moet de financiële en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de regionale omroep helder worden belegd, zonder de verbinding met de landelijke omroep te verliezen.

  In het Regeerakkoord is opgenomen dat landelijke en regionale omroep meer wordt geïntegreerd, bijvoorbeeld door regionale vensters op een landelijk net. In de brief schrijft de Minister nu dat deze integratie inhoudelijk grote voordelen biedt en een uitgelezen kans is op een efficiëntere irichting van het publieke mediabestel in Nederland. Dat is een discussie die ook de kerntakendiscussie van provincies raakt. De Minsiter wil samen met IPO nagaan wat het beste is voor de toekomst van de regionale omroep en het Nederlandse publieke mediabestel: vergaande samenwerking en integratie met de landelijke publieke omroep of de volledige verantwoordelijkheid naar de provincies. De Minister wil geen dubbele aansturing meer. ROOS heeft de Minister al aangeven gesprekspartner te willen zijn hierbij.

  In juni van 2011 zal de Minister van OCW een brief aan de Tweede Kamer sturen met een inhoudelijke uitwerking van het regeerakkoord, waaronder ook die voor de regionale omroep. In juni 2012 moet dan een voorstel tot wijziging van de Mediawet naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Dat wetsvoorstel regelt ook de verantwoordelijkheid voor de regionale omroep vanaf 2016.

 • 26 november 2010 - Aparte brief over uitvoering regeerakkoord

  Minister Van Bijsterveldt zal in een aparte brief de Tweede Kamer informeren over de wijze waarop ze uitvoering wil geven aan het Regeerakkoord voor de regionale omroep. In het Regeerakkoord staat dat de landelijke en regionale omroep meer moeten worden geïntegreerd , bijvoorbeeld door regionale vensters op een landelijk net, en dat besparingen daarvan ten goede komen aan de regionale omroep.

  In de brief staat ook dat binnenkort het onderzoek van start gaat naar Regionale Media Centra. De Minister wil de Tweede Kamer in het voorjaar informeren over de resultaten van dat onderzoek.

 • 24 augustus 2010 - Provincies vragen om wijziging van de Mediawet

  In een brief aan de Staatssecretaris van OCW, mevrouw van Bijsterveldt, vraagt de koepel van de twaalf provincies in Nederland om de Mediawet te wijzigen. Provincies schrijven dat de mediawet niet alleen de zorgplicht bepaalt, maar dat in de wet ook wordt vastgelegd hoe die zorgplicht ingevuld moet worden. Daardoor hebben provincies geen ruimte om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in het media-aanbod en media-gebruik en is het niet mogelijk om prestatie-afspraken met regionale omroepen te maken die aansluiten op de regionale behoefte en het regionaal beleid. Provincies zien graag dat er eigen keuzes, zowel beleidsmatig als financieel, gemaakt kunnen worden omdat dat aansluit bij de autonomie van provincies.

  Bij de wijziging van de Mediawet in 2006 is juist vastgelegd hoe de zorgplicht ingevuld moet worden. Overeengekomen tussen provincies en omroepen, en daarna vastgelegd in de wet, is dat de zorgplicht inhoudt dat de middelen via het provinciefonds onverkort worden doorgegeven. Ook behoort de omroep zelf invulling te kunnen geven aan zijn beleid en programma's. Het verzoek van provincies staat dan ook haaks op de wijzigingen van enkele jaren terug.

 • 08 juli 2010 - Antwoorden op Kamervragen over bezuinigingen door provincies

  Op 8 juli 2010 stuurde staatssecretaris Marja van Bijsterveldt de antwoorden naar de Tweede Kamer op de Kamervragen van Joop Atsma over bezuinigingen op Omroep Gelderland door provincie Gelderland.

  Klik hier voor antwoorden.

 • 01 juli 2010 - Kamervragen over bezuinigingen bij de regionale omroep

  Er zijn door Joop Atsma (CDA) Kamervragen gesteld aan de Staatssecretaris van OCW over de bezuinigingen op Omroep Gelderland. Aanleiding voor de vragen zijn de door Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland voorgestelde bezuinigingen op de omroep.

  Gevraagd wordt onder andere of de Staatssecretaris de mening van de Kamer deelt dat de Mediawet bezuinigingen op de regionale omroep en de voor de regionale omroep specifiek beschikbaar gestelde middelen niet toelaat.

  ROOS heeft al eerder aangegeven dat bezuinigingen door Provincies in strijd zijn met de Mediawet. In de Mediawet is sinds 2006 vastgelegd welke exactefinanciele verplichtingen provincies hebben.

  Kamervragen
 • 19 januari 2010 - Minister vindt onderzoek regionale omroep in kleine provincies nuttig

  In een brief aan de Tweede Kamer geeft de Minister aan een onderzoek naar de problemen van de regionale omroepen in kleinere provincies nuttig te vinden. Steun van de provincies en omroepen bij het onderzoek is noodzakelijk schrijft de Minister.

  De Minister wil in het eerste kwartaal van 2010 samen met IPO en ROOS tot een onderzoeksopzet komen voor de uitvoering van het onderzoek. Voor het einde van 2010 zal de Tweede Kamer over de resultaten worden geïnformeerd.

 • 08 december 2009 - Motie onderzoek kleine omroepen aangenomen

  De motie Atsma c.s. die de regering vraagt onderzoek te doen naar de problemen van regionale omroepen is in de Tweede Kamer aangenomen.

  De Kamer gaf al in het notaoverleg over de regionale omroep aan dat er in de kleinere provincies geen volwaardige programmering bij de regionale omroep mogelijk is en dat zelfs het bestaansrecht in een aantal gevallen ter discussie staat. De Kamer wil onderzoek naar de problemen en verzoekt ook de regering om samen met provincies en ROOS naar een een oplossing te zoeken.

   

  Motie Atsma cs over kleine regionale omroepen
 • 30 november 2009 - Oplossing gevraagd voor regionale omroepen in kleine provincies

  In het begrotingsdebat media heeft de Kamer gevraagd onderzoek te doen naar de problemen van de regionale omroepen in de kleine provincies en om een oplossing hiervoor te zoeken.

  De Tweede Kamer vindt dat de regionale omroepen in de kleine provincies financieel onder druk staan en dat geen volwaardige programmering mogelijk is terwijl de regionale omroep in wel een belangrijke bijdrage aan de regio levert.

  Joop Atsma van het CDA diende voor het onderzoek een motie in welke mede ondertekend werd door Jasper van Dijk (SP), Johan Remkes (VVD) en Joël Voordewind (CU).

  In het debat zegde minister Plasterk nog toe jaarlijks in de begrotingsbrief te zullen rapporteren over ontwikkelingen rond de regionale omroepen.

  Zie ook het notaoverleg van 24 november 2009

 • 25 november 2009 - Plasterk houdt provincies aan wettelijke taak

  Minister Plasterk heeft in het notaoverleg over de regionale omroep gezegd dat hij provincies zal houden aan hun wettelijke taak voor de regionale omroep op het moment provincies moeten bezuinigen. De Minister zegde dit toe naar aanleiding van de opmerking van Jasper van Dijk van de SP dat provincies mogelijk fors zullen moeten bezuinigen maar dat gezien de waarde die de Kamer hecht aan de regionale omroep er geen bezuinigingen op de regionale omroep mogen plaatsvinden.

  De provincies zullen hun wettelijke verplichtingen op het punt van de regionale omroep moeten waarmaken, zei Minister Plasterk.

  Provincies zijn verplicht om de middelen die de regionale omroep in het jaar 2004 kreeg ook in de jaren daarna (geïndexeerd) te blijven besteden aan de regionale omroep. Die middelen zijn in het verleden specifiek voor de regionale omroep aan het provinciefonds toegevoegd en de hoogte daarvan is in 2006 wettelijk vastgelegd.

 • 25 november 2009 - Tweede Kamer bijzonder positief over regionale omroep

  Dinsdagavond 24 november sprak de Tweede Kamer met Joop Atsma over de CDA initiatiefnota Stemmen uit de Regio en met Minister Plasterk over zijn reactie op de nota. De Tweede Kamer is overwegend positief over de rol en betekenis van de regionale omroep in Nederland. De regionale omroep is belangrijk voor de regionale journalistiek en voor zijn bijdrage aan de culturele diversiteit. 

  Minister Plasterk blijft bij zijn standpunt dat provincies primair verantwoordelijk zijn voor de regionale omroepen. Ondanks dat zoekt de minister naar mogelijkheden voor de regionale omroep om zich te kunnen ontwikkelen. Samenwerking onderling, met kranten en met de landelijke omroep kan daaraan bijdragen. Ook zullen landelijke voorzieningen meer open moeten staan voor de regionale omroep. In de brief over de regionale omroep zegde de Minister al bijna € 2,5 miljoen toe voor ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en de koppeling met de webiste uitzendinggemist.nl van de landelijke omroep. Ook zegde hij € 300.000,- toe aan Beeld&Geluid voor een pilot voor archivering van de programma’s van de regionale omroep. Daarnaast zal vanaf 2011 € 2 miljoen extra structureel beschikbaar zijn via het Mediafonds voor regionale documentaires.

  Extra middelen voor taakstelling
  Het CDA wil nog steeds dat er extra geld komt voor de regionale omroep. Becijferd werd eerder dat er € 15 miljoen nodig is waarvan € 12 miljoen structureel voor kleine omroepen en internet/nieuwe media ontwikkelingen. Wat het CDA betreft wordt de helft van dat geld via het Rijk bijgedragen en de andere helft via provincies. De Kamer vindt wel dat provincies over het algemeen bovenop hun wettelijke verplichting te weinig doen. Provincies zouden dan ook eerst zelf over de brug moeten komen met structurele financiering alvorens van matching sprake zou kunnen zijn.

  Kleine omroepen
  Over de kleine omroepen (Flevoland, Zeeland, Drenthe en Noord) heeft de Tweede Kamer grote zorgen. De Minister wil alleen een onderzoek uitvoeren naar de oorzaak van de financiële situatie bij de kleine regionale omroepen als IPO en ROOS zo’n onderzoek steunen. Voor eventuele oplossingen denkt de Minister aan herverdeling in het provinciefonds.

  Plek 11 op de digitale kabel
  De Tweede Kamer wil dat de regionale omroep vanwege het publieke belang en zijn rol als calamiteitenzender op de digitale kabel geplaatst wordt op voorkeuzepositie 11, direct na de tien grote landelijke publieke en commerciële zenders. De Minister zegde toe persoonlijk met kabelaars hierover te zullen spreken en gaat er van uit dat kabelaars dit zullen uitvoeren. Die toezegging voorkwam een motie van de Kamer om de gevraagde plek op de kabel te moeten regelen.

  Onafhankelijkheid
  De Kamer onderstreept de uitspraak van het Commissariaat voor de Media dat provincies niet op zoek moeten gaan naar afspraken en voorwaarden. Enkele vragen of de onafhankelijkheid in het gedrang is bij extra financiering konden door Joop Atsma geruststellend worden beantwoord. Als onafhankelijkheid een discussie is moet (en kan) de regionale omroep extra financiering gewoon weigeren.

  Samenwerking met landelijke omroep
  De Minister en de Kamer zien graag dat er een vorm van vensterprogrammering tot stand komt tussen landelijke en regionale omroep. De Minister wil de Kamer voor volgend jaar zomer via een brief informeren over de mogelijkheden. Joop Atsma benadrukte dat een venster in ieder geval inhoudt dat het regionale nieuws te vinden zou moeten zijn op een landelijk net rond een (sport)journaal.

  Calamiteitenzender
  De Minister van OCW vindt de functie van calamiteitenzender in principe een rol voor de Minister van Binnenlandse Zaken. De Kamer echter vindt het allemaal te lang duren en wil dat de regionale omroep voor radio, televisie en internet de calamiteitenfunctie op zich neemt en heeft de Minister van OCW gevraagd om samen met de Minister van Binnenlandse Zaken een brief hierover te sturen aan de Kamer.

 • 28 oktober 2009 - Brief over regionale omroep naar Tweede Kamer

  Minister Plasterk heeft vandaag de langverwachte brief over de regionale omroep naar de Tweede én de Eerste Kamer gestuurd. In de brief gaat de Minister van OCW in op de regionale publieke omroep anno 2009, de financieringsstructuur van de regionale omroep en op een groot aantal vraagstukken rond de regionale omroep.

  De Minister erkent in de brief het belang dat door de regionale omroep wordt vervuld in de informatievoorziening op regionaal niveau. Hij constateert daarbij dat de schaalgrootte van de regionale omroep in Nederland beperkt is. Niettemin vindt de Minister dat de regionale omroep al jaren goed functioneert. Dit wordt onder andere afgemeten aan het gezamenlijk marktleiderschap dat regionale radio al jaren (14 jaar!) heeft, het grote bereik van regionale televisie en de stijging van het bezoek aan de internetsites van de regionale omroepen.

  In zijn brief blijft de Minister bij zijn mening dat de financiering van de regionale omroep een algemene verantwoordelijkheid van provincies is. IPO en ROOS blijven op dit punt van mening verschillen met de Minister . De middelen die in het provinciefonds zijn gestort zijn onvoldoende om de taakstelling van de regionale omroep goed uit te kunnen voeren. Omdat de kwaliteitseis die aan de regionale omroep wordt gesteld in de Mediawet is opgenomen vinden ROOS en IPO dat de Minister een eerste verantwoordelijkheid heeft om zorg te dragen voor voldoende middelen, die dan via het provinciefonds aan de regionale omroep worden verstrekt. Wel onder de verantwoordelijkheid van het Rijk rekent de minister wijzigingen voor de regionale omroep als gevolg van Rijksbeleid en de aansluiting van de regionale omroep bij landelijke voorzieningen.

  Net als in de zogenaamde persbrief noemt Minister Plasterk in de brief over de regionale omroep de zorgelijke situatie die er is ten aanzien van de regionale journalistiek. De minister herhaalt dat hij de mogelijkheden voor samenwerking tussen publieke omroep en krant wil verkennen en dat hij zonnodig de Mediawet hiervoor wil verruimen. Een deel van de innovatiemiddelen van het Stimuleringsfonds voor de Pers wil de minister dan ook speciaal bestemmen voor regionale samenwerking tussen omroep en pers, en voor ontwikkeling van sterke regionale nieuwssites.

  In de brief is te lezen dat het wenselijk en logisch is om regionale omroepen, waar mogelijk, mee te laten profiteren van landelijke voorzieningen zoals het Mediafonds, het audiovisueel archief, uitzending gemist en uitwisseling tussen nieuwsdiensten. De Minister trekt ook geld uit voor specifieke projecten en voor onderzoek. Voor een crossmediale benadering bij de regionale omroep trekt de Minister eenmalig een bedrag van € 2 miljoen uit om de overgang naar een efficiënter, crossmediaal werken te bevorderen. De Minister geeft aan dat ook financiële bijdragen van provincies hiervoor de komende jaren nog nodig blijven.

  De vindbaarheid van de regionale omroep in het uitgebreide digitale pakket is terecht een zorgpunt, vindt de Minister. De regionale omroep is geplaatst boven kanaal 700 of 900 en dat is voor de vindbaarheid ongewenst. De Minister geeft aan in overleg te zullen treden met de kabelbedrijven om de vindbaarheid te verbeteren.

  Aanleiding om de brief en bijlage naar de Tweede Kamer te sturen was het rapport Kracht in de Regio van de commissie Kwalitatief Hoogwaardige Programmering, de initiatiefnota Stemmen uit de Regio van het CDA en de evaluatie over de nieuwe financieringsstructuur van het Commissariaat voor de Media. De brief naar de Eerste Kamer is verstuurd vanwege de toezegging van de Minister aan de Eerste Kamer om het belang van regiotalen bij de regionale omroepen te benadrukken.

  De Tweede Kamer spreekt op 24 november 2009 met de Minister over deze brief.

  Brief van de Minister
 • 07 augustus 2009 - Nieuwe Uitgangspuntennotitie Regionale Omroepen

  Met de wijziging van de financieringsstructuur voor de regionale omroep per 1 januari 2006 hebben het Commissariaat voor de Media, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en ROOS gezamenlijk twee documenten ontwikkelt die ondersteuning bieden aan betrokken partijen bij de uitvoering van de nieuwe financieringsstructuur.

  Het gaat hier om de Uitgangspuntennotitie artikel 107 MW en het Handboek Financiële Verantwoording Regionale Omroepen. Net als de wet na drie jaar door het Commissariaat voor de Media is geëvalueerd zijn ook de deze twee documenten geëvalueerd door het Commissariaat, IPO en ROOS.

  De aangepaste versies heten nu Uitgangspuntennotitie artikel 2.170 MW en het Handboek Financiele Verantwoording Regionale Publieke Media-instelling 2009. Het Handboek Financiele Verantwoording treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009 in werking en de Uitgangspuntennotitie is vanaf juli 2009 van kracht.

  Klik hier voor de geldende versies van Uitgangspuntennotitie en Financieel Handboek.

 • 29 mei 2009 - Kamer wil met spoed Kabinetsreactie op initiatiefnota CDA

  De vaste kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gisteren Minister Plasterk verzocht om met spoed een Kabinetsreactie te geven op de initiatiefnota 'Stemmen uit de Regio'. Het verzoek wordt gedaan om de resultaten van de Kabinetsreactie te kunnen betrekken bij de begroting 2010.

  De initiatiefnota 'Stemmen uit de Regio' is een initiatief van de mediawoordvoerder van het CDA, Joop Atsma. ‘Stemmen uit de Regio’ beschrijft de huidige positie van de regionale publieke omroepen en gaat in op de toekomstige uitdagingen.

  Minister Plasterk liet vandaag per brief aan de Tweede Kamer weten dat hij verwacht de toegezegde brief over de regionale omroep voor het zomerreces te kunnen sturen.

 • 28 april 2009 - Vragen en antwoorden initiatiefnota CDA

  Joop Atsma heeft de vragen beantwoord die de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan hem gesteld heeft over zijn initiatiefnota Stemmen uit de Regio.

  'Stemmen uit de Regio' is een een initiatief van de mediawoordvoerder van de CDA fractie in de Tweede Kamer, Joop Atsma. ‘Stemmen uit de Regio’ beschrijft de huidige positie van de regionale publieke omroepen en gaat in op de toekomstige uitdagingen.

  Lijst van vragen en antwoorden Stemmen uit de Regio.
 • 20 april 2009 - ROOS geeft reactie op Evaluatie Commissariaat

  ROOS heeft in een brief aan Minister Plasterk haar reactie gegeven op het evaluatierapport van het Commissariaat voor de Media over de nieuwe financieringsstructuur.

  Op hoofdlijnen stelt ROOS vast dat de nieuwe financieringsstructuur voor de regionale omroep die met ingang van 1 januari 2006 van kracht is geworden positief werkt. Een compliment gaat daarbij uit naar de 12 provincies die correct invulling hebben gegeven aan hun (financiele) verantwoordelijkheden die wet en afspraken met zich meebrachten en naar het Commissariaat voor de Media die handreikingen en aanbevelingen heeft gedaan en informatie heeft verschaft over de vernieuwde relatie. ROOS onderstreept de opmerking van het Commissariaat dat provincies zich terughoudend moeten blijven opstellen en niet op zoek moeten gaan naar afspraken en voorwaarden die het onafhankelijk functioneren van de regionale omroep raken.

  Over de exacte verantwoordelijkheid van Rijk en provincies is nog onduidelijkheid, zo signaleert ook het Commissariaat. ROOS vraagt Minister Plasterk niet langer te redetwisten over elkaars standpunten maar om een oplossing te bieden. Wat ROOS betreft hoort het geld voor de regionale omroep via het provinciefonds en provincies aan regionale omroepen toe te komen en heeft de Minister een rol daarin. De Minister zou moet bewerkstelligen dat er voldoende financiele middelen via het provinciefonds aan regionale omroepen toekomen voor de uitvoering van de mediawettelijke taakopdracht.

  Het Commissariaat voor de Media merkt in zijn evaluatie op dat het begrip Kwalitatief Hoogwaardige Programmering' nog niet ingevuld is. In dat kader wijst ROOS op het rapport 'Kracht in de Regio' voor onderzoek naar het begrip. Middels gezamenlijke brieven aan Minister Plasterk hebben IPO en ROOS al hun reactie gegeven op het rapport.

  ROOS wijst in zijn brief nog op het belang van omroepdistributie. Het huidige wettelijke kader en financien zijn onvoldoende om te voldoen aan in de taakopdracht van de regionale omroep beschreven toegankelijkheid. ROOS pleit voor een prominente voorkeuzepositie op de digitale kabel zodat de publieke functie van de regionale omroep optimaal tot zijn recht komt en voor voldoende financiele middelen voor nieuwe media-activiteiten.

  De reactie van ROOS wordt door de Minister gebruikt om een brief naar de Tweede Kamer te sturen over de regionale omroep. In deze brief zal de Minister ingaan op het 'Evaluatierapport van het Commissariaat', op het rapport 'Kracht in de Regio' en op de initiatiefnota 'Stemmen uit de Regio' van het CDA. Het plan is dat de brief in het voorjaar aan de Kamer wordt verstuurd.

 • 26 maart 2009 - Motie voor extra geld Stimuleringsfonds aangenomen door Kamer

  De motie van Joop Atsma (CDA) en Johan Remkes (VVD) om de extra € 2 miljoen die aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Stifo) beschikbaar wordt gesteld te oormerken voor de regionale omroep is door de Tweede Kamer aangenomen. De aanwezige partijen (CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie, SP, D'66, SGP, Groen Links en het lid Verdonk) stemden allen voor de motie

  Een overweging in de motie is dat vanwege de beperkte financiele middelen van de regionale omroepen, het juist van belang is dat de omroepen een beroep kunnen doen op het Stifo.

  Met ingang van 2011 ontvangt het Stifo € 2 miljoen extra om de samenwerking tussen culturele instellingen en publieke omroep te vertalen in aansprekende programma's.

  Motie Atsma-Remkes
 • 19 maart 2009 - Motie voor € 2 miljoen extra in Stifo voor regionale omroep

  In het debat over wijziging van de Mediawet hebben de mediawoordvoerders van het CDA (Joop Atsma) en de VVD (Johan Remkes) een motie voorgesteld om € 2 miljoen extra aan middelen in het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties te oormerken voor de regionale omroep.

  De overweging is dat aanvragen van de regionale omroepen vaak niet gehonoreerd kunnen worden vanwege een tekort aan middelen in het Stimuleringsfonds en dat vanwege de beperkte financiele middelen van de regionale omroep het juist van belang is dat er een beroep gedaan kan worden op het Stimuleringsfonds.

  Minister Plasterk laat het oordeel over de motie over aan de Tweede Kamer. Die stemt donderdag 26 maart over de motie.

  Motie Atsma-Remkes
mobiele versie