Calamiteitenfunctie actueel

CALAMITEITENFUNCTIE actueel23 april 2009  -  Kamer wil Calamiteitenfunctie regionale omroep

In het Kamerdebat over de Wet veiligheidsregio's heeft de Tweede Kamer bij Minister ter Horst aangedrongen op uitvoering van de van de adviezen uit het rapport 'Met Beeld en Beleid'. Dit rapport dateert al uit 2005 en concludeert dat het belang van regionale publieke omroep als calamiteitenzender genoegzaam in het verleden gebleken is en adviseert dat deze functie verder geproffesionaliseerd en gemoderniseerd moet worden. Een belangrijke aanbeveling is om ook regionale televisie in te zetten als calamiteitenzender. Momenteel geldt de calamiteitenstatus alleen voor radio.

Jan Schinkelshoek (CDA) diende een motie in waarin de regering wordt verzocht om de Tweede Kamer uiterlijk op Prinsjesdag te informeren over de uitvoering van de adviezen uit het rapport 'Met Beeld en Beleid' en om de positie van de regionale televisie als calamiteitenzender formeel vast te leggen. De motie, die mede is ingediend door Anja Timmer (PvdA), Ed Anker (CU) en Ronald Raak (SP), is met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.

ROOS juicht deze motie van harte toe nu het rapport 'Met Beeld en Beleid' al ruim 4 jaar wacht op een reactie van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de intiatiefnota 'Stemmen uit de Regio' van het CDA is de aanwijzing van televisie een van de aanbevelingen ter versterking van de regionale omroep.

Luister naar het radio-interview met Jan Schinkelshoek

 Motie Schinkelshoek


2 oktober 2007 - Communicatie aan burgers bij calamiteiten moet beter

Er is nog veel te verbeteren als het gaat om de betrokkenheid van regionale omroepen bij de communicatie naar de burgers bij calamiteiten. Er zijn tal van voorbeelden waar bij calamiteiten de regionale omroep niet of te laat betrokken is. RTV Noord-Holland stuurde onlangs een brandbrief naar de burgemeesters van alle gemeenten in Noord-Holland en drong er in deze brief weer op aan om de omroep zo snel mogelijk op de hoogte te stellen als er een calamiteit is zodat de omroep dan berichtgeving kan doen naar de burgers. Aanleiding was de breuk in de waterleiding in Alkmaar waarbij er maar geen duidelijkheid kwam over het gebeurde en de gevolgen daarvan. Pas na enkele uren, waarin de omroep vergeefs aan informatie trachtte te komen, werd de omroep ingeschakeld als calamiteitenzender. Eerder dit jaar ging er al van alles mis met de brand op een schip in Velzen.

In een brief aan Minister ter Horst geeft ROOS aan dat er genoeg aanleiding is om de gang van zaken rond de calamiteitenfunctie weer eens goed tegen het licht te houden. Daarvoor zou de Minister de aanbevelingen van de commissie Koetje, gedaan in het rapport 'Met Beeld en Beleid', snel moeten oppakken. Naast de inzet van regionale televisie als calamiteitenzender (naast radio) zijn ook de snelle opdracht tot het inzetten van de omroep als calamiteitenzender, waarbij functionarissen van het bevoegd gezag en de omroep direct aan elkaar worden verbonden, en de betrokkenheid bij oefeningen belangrijke aanbevelingen die snel opgepakt zouden moeten worden.

 brief aan Minister ter Horst


6 maart 2007  - Minister moet calamiteitenfunctie voor televisie weer oppakken

De aanbevelingen van het in januari 2005 uitgebrachte rapport Met Beeld en Beleid over de inzet van regionale televisie als calamiteitenzender moeten wat ROOS betreft zo snel mogelijk door de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken worden opgevolgd.

ROOS schrijft Minister Guusje ter Horst het niet wenselijk te vinden nog langer te wachten met het opvolgen van de aanbevelingen. Regionale omroepen vinden het nog steeds van belang dat naast regionale radio ook regionale televisie als calamiteitenzender bij rampen en crises wordt ingezet. De omroepen zijn nog steeds bereid daarover afspraken te maken met het ministerie en de provincies.

 Lees hier de brief aan Minister ter Horst


September 2006  -  Rampen bestrijd je het beste met netwerken

Uit ervaringen met en evaluaties van diverse rampen en crises blijkt steeds opnieuw dat de informatievoorzieing en communicatie bij rampenbestrijding tekort schiet. Hierdoor vallen er meer slachtoffers en is de schade vaak groter dan strikt noodzakelijk zou zijn. Carole Matthijsse heeft onder begeleiding van Koos van der Spek onderzoek gedaan naar de vraag op welke wijze de informatievoorziening en communicatie bij rampenbestrijding kan worden verbeterd. Naast uitgebreide literatuurstudie is veldonderzoek gedaan, waarbij dertig interviews bij diverse partijen zijn afgenomen om inzicht te krijgen in de problematiek. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het onderzoeksrapport "Van verscheidenheid naar saamhorigheid" en beschrijft welke knelpunten de overheid ervaart bij rampenbestrijding en op welke wijze de overheid en andere partijen hierin verbetering kunnen aanbrengen.

Het onderzoek beschrijft welke knelpunten de overheid ervaart bij rampenbestrijding en op welke wijze de overheid en andere partijen hierin verbetering kunnen aanbrengen. Netwerken zijn belangrijker dan nieuwe organisaties. Knelpunten die de overheid ervaart bij rampenbestrijding zijn beschreven evenals de wijze waarop de overheid en andere partijen hierin verbetering kunnen aanbrengen. De volgende aanbevelingen worden gedaan: 

 1. Samenkomen in tijden van rust;
 2. Het betrekken van de media bij rampenbestrijding;
 3. Het betrekken van de burger bij het rampenbestrijdingsproces;
 4. Stimuleren van de ontwikkeling van de Informatie Basisvoorziening Veiligheid.

Eén van de aanbevelingen van het onderzoek is het betrekken van de media bij rampenbestijding. De media worden nu tijdens een ramp al pottenkijker en bedreigend gezien. Daardoor ligt de prioriteit niet waar zij zou moeten zijn: bij de beeldvorming in plaats van onderlinge informatievoorziening en communicatie naar de burger. Het is van belang dat de relatie tussen rijksoverheid , de lokale overheden, de hulpverleningsdiensten en het bedrijfsleven tegenover de media verbetert. Als de informatie eensluidend is uit alle kanten kan dit de hulpverlening ten goede komen.

Een whitepaper van het onderzoek en meer informatie is te vinden op www.vka.nl/rampenbestrijding.

 


23 september 2005  -  Brief aan Minister Remkes

ROOS brengt het rapport met Beeld en Beleid nogmaals onder de aandacht bij Minister Remkes.

 Lees hier de brief


7 april 2005  -  Regionale omroep als calamiteitenzender

ROOS vraagt aan Minister Remkes van Binnenlandse Zaken aandacht voor de aanbevelingen van het rapport Met Beeld en Beleid van de commissie Koetje.

 Lees hier de brief


maart 2005  -  AV magazine artikel, grotere rol regionale media bij rampen

 Artikel 'grotere rol regionale omroep bij rampen'


Artikel nieuwsbrief Crisisbeheersing februari 2005

 Lees het artikel

 

terug

 • 25 januari 2010 - Binnenlandse Zaken publiceert modelconvenant Calamiteitenzender

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een modelconvenant opgesteld ten behoeve van provincies, veiligheidsregio's en regionale omroepen. Het convenant is de uitwerking van één van de aanbevelingen die begin 2005 door de Commissie Koetje werd gedaan in het rapport 'Met Beeld en Beleid'.

  Het modelconvenant wil voorzien in een behoefte door vooral richting te geven -veiligheidsregio's, provincies en regionale omroepen zijn en blijven volgens de Minister zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en de afspraken die ze daarover maken.

  Zoals de Minister al in een brief aan de Tweede Kamer verwoorde en ook aangaf in de beantwoording op Kamervragen ziet zij radio als basisvoorziening en zijn televisie en internet optioneel en ter bespreking tussen veiligheidsregio's, provincies en regionale omroepen.

  In de toelichting bij het convenant staat dat mede op verzoek van de regionale omroepen dit modelconvenant is opgesteld. Dat staat haaks op de opmerking die ROOS eind 2009 maakte dat een nieuw convenant niet nodig is en geen oplossing biedt voor de huidige problemen bij de uitvoering van de calamiteitenfunctie.

  Zie ook de website Ministerie Binnenlandse Zaken

  Modelconvenant
 • 13 januari 2010 - Antwoorden op Kamervragen Calamiteitenzender

  Minister Ter Horst heeft vandaag de vragen van de Kamerleden Van Bochove en Atsma (CDA) beantwoord over het ontsnappen de calamiteit in Friesland waarbij in Dronrijp salpeterzuur ontsnapte.

  Op de vraag of het niet wenselijk is om de regionale omroep, als rampenzender, via alle beschikbare platforms, met name radio, televisie en internet, de bevolking te laten informeren antwoord de Minister dat idealiter een mix van communicatiemiddelen moet worden ingezet die het beste aansluiten bij de betreffende situatie.

  Voor de regionale omroep vindt de Minister informatie via de radio een minimumvariant. Het staat daarbij provincies en veiligheidsregio's vrij nadere afspraken te maken met de regionale omroep over de inzet van middelen als televisie en internet.

  ROOS had de Minister gevraagd om naast radio als calamiteitenzender ook televisie en internet formeel aan te wijzen als calamiteitenzender. Ook de Tweede Kamer vindt dat dit moet gebeuren; in 2009 nam de Kamer een motie aan met die strekking en in het nota-overleg over de regionale omroep drong de Kamer nogmaals aan op de wenselijkheid van goede voorzieningen. De Minister echter wijst naar provincies en veiligheidsregio's als verantwoordelijke.

  Antwoorden op Kamervragen Dronrijp
 • 13 november 2009 - Meer geld nodig voor regionale rampenzenders

  Er moeten meer middelen worden ingezet om regionale omroepen als rampenzender te kunnen laten fungeren. Niet alleen radio, maar ook televisie en internet moeten worden ingezet bij een calamiteit. Dat zegt CDA-Tweede Kamerlid Atsma naar aanleiding van de gifwolk die vorige week in Friesland opschudding veroorzaakte.

  Omrop Fryslân was op dat moment rampenzender, maar de website van de omroep was niet te bereiken omdat die teveel werd bezocht. Om bij een calamiteit alle media in te kunnen zetten, moet geld worden vrijgemaakt. De Tweede Kamer gaat binnenkort over het onderwerp in gesprek.

   

  Bron: RTV Oost

 • 10 november 2009 - Kamervragen over wenselijkheid calamiteitenzender

  Naar aanleiding van het ontsnappen van salpeterzuur in Dronrijp zijn door de Tweede Kamerleden Bochove en Atsma Kamervragen gesteld aan de Ministers Ter Horst en Plasterk.

  Een deel van de vragen heeft betrekking op het functioneren van Omrop Fryslân als calamiteitenzender. Gevraagd wordt of het niet wenselijk is om de regionale omroep, als calamiteitenzender, via alle platforms (radio, televisie en internet) de bevolking te laten informeren.

  ROOS bepleit al langer de inzet van de gehele regionale omroep als calamiteitenzender in plaats van alleen regionale radio.

  Zie de Kamervragen
 • 07 september 2009 - Geen geld voor calamiteitenfunctie regionale televisie

  In een brief aan de Tweede Kamer laat minister ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten geen budget te willen uittrekken voor de rol van regionale televisie als calamiteitenzender. De brief komt ruim vier jaar na het verschijnen van het rapport 'Met Beeld en Beleid' van de commissie Koetje waarin aanbevolen wordt juist wel regionale televisie in te zetten als calamiteitenzender en daarvoor geld uit te trekken.

  De Minister stelt in haar brief voor de convenanten met de regionale omroepen te herschrijven en dan voor regionale radio een verplichting op te nemen en voor regionale televisie facultatieve bepalingen op te nemen. Omdat televisie facultatief is, is extra budget niet nodig redeneert Ter Horst.

  Op 22 april nam de Tweede Kamer nog met algemene stemmen een motie aan waarin de Minister werd gevraagd de positie van de regionale televisie als calamiteitenzender formeel vast te leggen. Ter Horst legt deze motie dus naast neer.

  ROOS heeft altijd aangegeven dat de regionale omroep graag een rol wil spelen als calamiteitenzender voor televisie maar stelt daar wel voorwaarden aan. Een van die voorwaarden is dat de regionale omroep ook financieel in staat wordt gesteld de functie uit te kunnen voeren. Reden om de rol te willen spelen is omdat burgers ingeval van gebeurtenissen in hun regio bij de regionale omroep informatie verwachten te vinden.

  ROOS is uitermate teleurgesteld over de inhoud van de brief. Deze reactie gaat volledig voorbij aan de adviezen uit het rapport Met Beeld en Beleid, de wens van de Tweede Kamer en de verwachtingen van de burger.

  De NVJ reageerde via een persbericht ook teleurgesteld. De journalisten vakbond verwijt minister Ter Horst voor een dubbeltje op de eerste rang te willen zitten en het nut van de calamiteitenzenders te onderschatten.

  Brief van ter Horst aan Tweede Kamer
 • 24 oktober 2008 - ROOS vraagt ter Horst weer om calamiteitenfunctie

  In een brief aan Minister ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft ROOS weer aangedrongen op opvolging van het rapport van de commissie Koetje waarin aanbevolen wordt om ook televisie in te zetten voor de calamiteitenfunctie.

  Het rapport werd begin 2005 al door de commissie aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Veelvuldig overleg en de nodige briefwisselingen ten spijt heeft er echter nog niet in geresulteerd dat de aanbevelingen zijn opgevolgd.

  In de brief geeft ROOS aan het te waarderen als nu op korte termijn duidelijkheid komt voor de reginale omroepen over de aanbevelingen uit het rapport. Naar mening van ROOS is meer overleg eigenlijk niet meer nodig of anders zou dit snel moeten plaatsvinden. Een kopie van de brief heeft ROOS naar de leden van de Tweede Kamer gestuurd.

mobiele versie