CAO Actueel

 • 27 november 2013 - Onderhandelingsresultaat CAO Omroeppersoneel

  Vertegenwoordigers van omroepwerkgevers en werknemersorganisaties hebben een onderhandelingsresultaat bereikt om de CAO voor het Omroeppersoneel te verlengen. Het gaat om afspraken voor de jaren 2013 en 2014.

  Afgesproken is dat over 2013 een eenmalige uitkering wordt verstrekt van 1,5% met een minimum van € 200,-. Het salaris wordt structureel verhoogd met 1% per 1 januari 2014 en met 0,5% per 1 juli 2014.

  Afgesproken is ook dat in het eerste kwartaal van 2014 werkgevers en werknemers nadere afspraken maken over contracteerregelingen, werkzekerheid en permanente educatie. Ook streven partijen naar het algemeen verbindend verklaren van de CAO en wordt onderzocht of de pensioenregeling verplicht gesteld kan worden. Tot slot wordt de pensioenleeftijd gelijk gesteld aan de AOW-leeftijd en vinden een aantal tekstuele aanpassingen plaats.

  Het onderhandelingsresultaat wordt nu door de onderhandelaars voor instemming voorgelegd aan alle werkgevers en werknemers.

   

  Onderhandelingsresultaat
 • 02 januari 2013 - Pensioenleeftijd in Omroep CAO gaat omhoog
  Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afgesproken de pensioenrichtleeftijd in de Omroep CAO in twee jaar te verhogen naar 67 jaar. Per 2013 zal de pensioenrichtleeftijd 66 jaar zijn en per 2014 wordt die leeftijd 67 jaar.
  Op grond van de wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, moet bij een aanvullende pensioenregeling met ingang van 1 januari 2014 uit worden gegaan van een fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Een pensioenregeling moet dan ook met ingang van 1 januari 2014 voorzien in een regeling die uitgaat van pensioenopbouw tot en met het 67ste levensjaar.
  De pensioenrichtleeftijd zou derhalve in 2013 wettelijk nog 65 jaar kunnen zijn, maar dat zou tot gevolg hebben dat de kostendekkende premie in 2013 zou stijgen waarmee het een lastenverzwaring voor zowel de werkgever als voor de werknemer wordt. PNO Media heeft laten weten dat vanuit een evenwichtige belangenbehartiging de pensioenrichtleeftijd in 2013 al op 66 jaar gesteld zou moeten worden. Werkgevers- en werknemersorganisaties nemen die leeftijd nu dan ook over.
  Verder blijft pensioenregeling I in de Omroep CAO onverminderd en ongewijzigd van kracht. Opgebouwde rechten blijven ook gewoon van kracht. De pensioenleeftijd is voor iedereen afhankelijk van zijn persoonlijke situatie maar ligt tussen 65 en 67 jaar. Voor diegenen die rechten hebben opgebouwd in de TOP-regeling kan de pensioenleeftijd ook nog eerder dan 65 jaar zijn.
 • 04 augustus 2011 - Nieuwe CAO Omroeppersoneel 2011-2012

  Omroepwerkgevers en werknemersorganisaties hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat van 17 juni jl. voor een nieuwe CAO voor het omroeppersoneel voor de jaren 2011 en 2012.

  In de nieuwe CAO zijn o.a. loonafspraken gemaakt, afspraken over compensatie bij verlies van pensioenopbouw bij einde dienstverband en een onderzoek naar (te ontwikkelen) beleid en instrumenten in het kader van Sociale Innovatie en Employablity.

  De tekst van de nieuwe CAO zal nu definitief worden uitgewerkt.

 • 05 april 2011 - CAO overleg leidt niet tot nieuwe afspraak

  Het overleg tussen werknemers en werkgevers heeft nog niet geleid tot een nieuwe CAO voor het omroeppersoneel. Het verschil tussen de voorstellen van werknemers en werkgevers is te groot. Werknemers  gaan nu terug naar hun achterban. Werkgevers zullen ook overleggen.

  De CAO voor het omroeppersoneel liep tot en met 2010. Zolang er geen nieuwe afspraken zijn blijven de huidige afspraken van kracht.

 • 30 november 2009 - CAO Omroeppersoneel goedgekeurd

  De leden van de vier vakbonden (CNV Dienstenbond, FNV-KIEM, NVJ en de Unie) en de werkgevers (NPO, RNW en ROOS) hebben ingestemd met het principe-akkoord voor een nieuwe CAO voor het Omroeppersoneel. Hierdoor is de nieuwe CAO formeel goedgekeurd.

  Hoofdpunten CAO afspraken :

  • CAO met een looptijd van 21 maanden: 1 april 2009 tot en met 31 december 2010;
  • Een structurele loonsverhoging van 1% met ingang van 1 april 2009;
  • Een structurele loonsverhoging van 1% met ingang van 1 januari 2010;
  • Werkzekerheidsafspraken: mobiliteitscentrum, onderzoek EVC's, werkervarings- en stageplaatsen en loopbaanadviestrajecten;
  • Alternatieve contracteerregeling artikel 6

  Zie het principeakkoord voor alle CAO-afspraken

  De aangepaste CAO tekst zal zo snel mogelijk beschikbaar komen.

 • 04 november 2009 - principe akoord CAO Omroep personeel

  Vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties hebben dinsdagavond 3 november een onderhandelaarakkoord gesloten over een nieuwe CAO voor het Omroeppersoneel voor de periode 1 april 2009 tot en met 31 december 2010.

  Saralismaatregelen
  Overeengekomen is dat de salarissen met ingang van 1 april 2009 en 1 januari 2010 met 1% worden verhoogd. De bereikbaarheidsdiensten worden vanaf 1 januari 2010 jaarlijks geïndexeerd met het prijsindexcijfer en de extra werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering wordt structureel gemaakt.

  Functieraster
  In het functieraster worden de referentiefuncties Programmamaker J en Redacteur/Presentator opgenomen en wordt een norm opgenomen voor het indelen van combifuncties.

  Werkzekerheid
  Voor employability, mobiliteit, werkgelegenheid zwakkere groepen en voor eerder verworven competenties wordt een bedrag van € 2 miljoen ter beschikking gesteld. Een van de afspraken die bekostigd wordt uit dit bedrag is dat medewerkers eens in de 5 jaar recht hebben om een loopbaantraject te volgen. Daarvoor wordt per medewerker jaarlijks 200 euro gereserveerd.

  Overig
  Ook zijn verschillende (tekst)aanpassingen overeengekomen ten aanzien van bijvoorbeeld de jaarurennorm, contracteringsregelingen en telewerken.

  Aan de achterbannen van werknemers en aan werkgevers zal gevraagd worden in te stemmen met het onderhandelaarakkoord. De CAO voor het Omroeppersoneel geldt bij instemming voor alle landelijke en regionale publieke omroepen en voor de Wereldomroep.


20 oktober 2008  -  Nieuw beoordelingssysteem regionale omroepen

Het ROOS-beoordelingssysteem is een instrument voor leidinggevenden om medewerkers te beoordelen en om hun talenten te ontwikkelen binnen de ambitie van de omroep. Het vormt een essentieel onderdeel van het personeelsbeleid van de regionale omroepen.

Het beoordelingssysteem dat al enkele jaren bestaat is aangepast aan de CAO-afspraken van 2007. Deze gelegenheid is gebruikt om ook andere wijzigingen aan te brengen. De belangrijkste verandering is dat er meer ruimte is voor leidinggevenden en medewerkers om afspraken te maken over de resultaten die ze in de praktijk willen bereiken en die vast te leggen in het beoordelingsformulier.

Het systeem is ontwikkeld door het ROOS-overleg van hoofden P&O. Bureau Berenschot heeft advies uitgebracht over de recente aanpassingen. De regionale omroepen voeren de aanpassing in de komende maanden in. Voor de medewerkers is de brochure 'Praten met de Baas' aangepast met als nieuwe ondertitel: Zo doe je dat.

 Brochure Praten met de baas


10 april 2008 - NVJ: Omroepmedewerkers te laag ingeschaald

Omroepjournalisten worden volgens de NVJ te laag ingeschaald. Dat zegt secretaris Marc Visch van de Nederlandse Vereniging van journalisten (NVJ) naar aanleiding van de conclusies van een enquête.

In de vorig jaar afgesloten CAO is een nieuw systeem van functiewaardering ingevoerd. Dat biedt de mogelijkheid om journalisten in te delen in de salarisschalen F (voor onervaren medewerkers) tot en met J (voor superervaren professionals). Een voordeel hiervan is volgens de NVJ dat journalisten met veel ervaring in een hogere salarisschaal kunnen komen, zonder dat ze leidinggevende taken hoeven te hebben. Maar de omroepwerkgevers zouden de afspraken hierover niet of nauwelijks hebben uitgevoerd.

 

Bron : villamedia.nl4 mei 2007 - Principeakkoord CAO voor het Omroeppersoneel

De onderhandelaars van werkgevers- en werknemersorganisaties hebben een principeakkoord gesloten voor een nieuwe CAO voor het Omroeppersoneel. De CAO zal een looptijd hebben van 24 maanden, ingaande 1 april 2007 en derhalve eindigend op 31 maart 2009.

Met ingang van 1 juli 2007 worden de salarissen verhoogd met 2.25%. Op 1 april 2008 worden de salarissen verhoogd met 2.75%. De decemberuitkering 2007 wordt met 0.25% verhoogd naar 5.75% en de decemberuitkering 2008 weer met 0.25% naar 6%. Voorts wordt de extra werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering in 2008 met € 10,- verhoogd tot € 30,-.

Verder is van belang dat de CAO op vele punten gemoderniseerd is. Er is meer vrijheid om binnen omroepen of sectoren specifieke afspraken te maken.

De CAO voor het Omroeppersoneel geldt in ieder geval voor alle regionale publieke omroepen, de landelijke publieke omroep en de Wereldomroep maar ook enkele andere partijen volgen de CAO voor het Omroeppersoneel.

Het principeakkoord zal door de onderhandelaars worden voorgelegd aan hun achterban.

 Principe akkoord


Wijziging betaling werkgeversbijdrage kosten kinderopvang per 1 januari 2007

 

Huidige stand van zaken
Voor de kosten van kinderopvang (0 tot 12 jaar) betalen werkgevers, aangesloten bij de CAO voor het Omroeppersoneel, aan hun werknemers nu een werkgeversbijdrage ter grootte van 1/6 deel van de opvangkosten per ouder. Deze werkgeversbijdrage wordt rechtstreeks door de werkgever of via een intermediaire organisatie aan de werknemer betaald. Naast de werkgeversbijdrage kan de werknemer ook in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid, de zgn. kinderopvangtoeslag. Deze kan aangevraagd worden bij de Belastingdienst en wordt ook door de Belastingdienst aan de werknemer uitgekeerd.

 

Wat verandert er per 1 januari 2007*
De bijdrage in de opvangkosten wordt per 1 januari 2007 voor alle werkgevers verplicht gesteld en niet langer rechtstreeks betaald door de werkgever aan de werknemer. Per 1 januari 2007 zal de Belastingdienst zowel de kinderopvangtoeslag (de inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid) als de verplichte werkgeversbijdrage (vaste toeslag) uitkeren. Werknemers hebben vanaf 1 januari 2007 voor de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang dus alleen nog met de Belastingdienst te maken.

Aanmelden bij de Belastingdienst
Werknemers die in aanmerking willen komen voor de vaste toeslag (verplichte werkgeversbijdrage) dienen zelf een aanvraag in te dienen bij de Belastingdienst. Dit kan digitaal via de website: www.toeslagen.nl/particulier/kinderopvangtoeslag.html. Of via een formulier voor aanvraag of wijziging kinderopvangtoeslag 2007 te bestellen bij de Belastingtelefoon: 0800 - 0543.
 
Werknemers die al een kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst ontvangen, hoeven zich niet nogmaals aan te melden voor de vaste toeslag. De vergoeding wordt automatisch uitgekeerd op grond van de gegevens die de werknemer al voor de bestaande inkomensafhankelijke toeslag heeft moeten verstrekken.

 

Hoe is de verplichte werkgeversbijdrage gefinancierd?

Alle werkgevers betalen mee. De vaste toeslag (verplichte werkgeversbijdrage) wordt gefinancierd door de wachtgeldpremie die de werkgever moet afdragen aan het sectorfonds te verhogen. De voor 2007 voorgestelde verhoging bedraagt 0,28%, te berekenen over het dagloon (gemaximeerd tot ca. € 45.000,- per jaar). Dit geldt voor alle werkgevers, onafhankelijk van hun aantal medewerkers die daadwerkelijk in aanmerking komen voor de verplichte werkgeversbijdrage.

 

Gevolgen voor CAO Omroeppersoneel
Nu de werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang vanaf 1 januari 2007 verplicht wordt gesteld en de uitvoering daarvan aan de Belastingdienst is overgedragen, zijn de bepalingen in de CAO met betrekking tot de werkgeversbijdrage kinderopvang overbodig geworden. Volgens de overgangsbepaling hebben bestaande regelingen geen werking meer vanaf 1 januari 2007, voor zover de werkgeversbijdrage de bijdrage die de werkgever nu (fiscaal) wettelijk kan verstrekken niet overstijgt (in beginsel 1/6de van de kosten van kinderopvang per ouder).
Met de werknemersorganisaties is overeengekomen dat artikel 38 lid 1 en bijlage VI ‘Uitgangspunten regeling kinderopvang’ met ingang van 1 januari 2007 niet meer van toepassing zijn en uit de CAO zullen verdwijnen.

Meer informatie op de website van het Ministerie van SZW


*Het voorstel tot een verplichte werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang is door de Tweede Kamer goedgekeurd als onderdeel van de Rijksbegroting. De Eerste Kamer moet voor 1 januari 2007 de Rijksbegroting goed- of afkeuren, en zich daarmee dus ook uitspreken over dit voorstel. Aangezien de Eerste Kamer niet het recht heeft nog wijzigingen door te voeren, is het de verwachting dat de begroting zal worden goedgekeurd en dus dat de verplichte werkgeversbijdrage ingevoerd zal worden per 1 januari 2007.


Artikel Spreekbuis jaarurennorm

 Spreek'buis jaarurennorm 10 november 2006


Principeakkoord Omroep CAO

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers van de publieke omroep (inclusief de Wereldomroep en de Regionale Omroepen) hebben op 22 september 2006 een principeakkoord bereikt over een nieuwe omroep CAO.

De belangrijkste onderdelen van het akkoord zijn:

 • Een looptijd van 1 januari 2006 tot 1 april 2007;
 • Een structurele loonsverhoging van 1,8% met ingang van 1 juli 2006;
 • Een eenmalige uitkering van 0,25% van het maandsalaris over het salaris van de maand maart 2007 over de periode 1 april 2006 tot 31 maart 2007 te betalen met de salarisbetaling over de maand maart 2007;
 • Een verhoging van de (extra) werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering van de werknemer van € 10,-- naar € 20,-- per maand, met ingang van 1 januari 2007. Deze bijdrage komt bovenop de wettelijke verplichte bijdrage in 2007.
 • Het huidige artikel 18 van de CAO betreffende functieongeschiktheid wordt bij de eerstvolgende af te sluiten CAO vervangen door een nieuw artikel 18 “Regeling re-integratie bij functieongeschiktheid”.

Voorts spraken vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers af er naar te streven de besprekingen over de modernisering van de CAO nog in 2006 af te ronden.


20 juli 2006  -  CAO nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle medewerkers van de publieke omroepen die vallen onder de CAO voor het omroeppersoneel. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de voortgang van het huidige CAO-traject.

 lees hier de nieuwsbrief


22 december 2005  -  Deelakkoord CAO voor publieke omroep

De delegaties van werkgevers van de publieke omroep en vakbonden hebben op woensdag 21 december 2005 een deelakkoord bereikt over de gewenste modernisering van de CAO 2005.

De CAO voor het omroeppersoneel geldt voor alle landelijke omroepverenigingen en omroepen zonder leden, voor de regionale omroepen en voor de Wereldomroep. Het onderhandelingsresultaat moet nog goedgekeurd worden door de achterbannen van de partijen.

Zowel werkgevers als bonden zijn verheugd over het bereikte resultaat. "We hebben op cruciale onderdelen van de CAO nu een akkoord. Daarmee is de basis gelegd voor de noodzakelijke modernisering en vereenvoudiging van de CAO", aldus de voorzitter van de werkgeversdelegatie Frans Maréchal. Marc Visch, delegatieleider van de betrokken vakbonden NVJ, De Unie, CNV en FNV Kiem beaamt dit: "Gegeven de huidige, moeilijke context waarbinnen de publieke omroep opereert, is een CAO die ruimte biedt aan maatwerk en flexibiliteit onontkoombaar. Het nu bereikte akkoord biedt meer dan voorheen de mogelijkheid te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen."

Twee weken geleden hadden de regionale omroepen de CAO opgezegd, omdat de door de omroepen ingestelde deadline dreigde te worden gepasseerd. Nu dit resultaat is behaald, sluiten de regionale omroepen zich weer aan en trekken de opzegging in. Het overleg wordt in 2006 voortgezet. Openstaande punten zijn onder meer de beloningsaspecten.


13 december 2005  -  Regionale Omroepen zeggen CAO op.

De gezamenlijke regionale omroepen, verenigd in ROOS, hebben de CAO opgezegd. Dit is een belangrijk signaal, al zijn de gevolgen voor de medewerkers beperkt.

Wat betekent opzegging voor de medewerkers?
De bepalingen uit de huidige CAO blijven automatisch gelden voor alle medewerkers die op 31 december in dienst zijn tot het moment waarop er een nieuwe CAO is. Voor nieuwe medewerkers die op of na 1 januari 2006 in dienst treden is dat anders omdat voor hen andere arbeidsvoorwaarden kunnen worden overeengekomen. De regionale omroepen zullen echter tot 1 april 2006 ook voor nieuwe medewerkers de huidige CAO-regels toepassen.

Waarom deze opzegging?
De CAO geldt voor de landelijke en de regionale publieke omroepen. Omdat in Hilversum ruim twee keer zoveel medewerkers zijn als in de regio, is de Hilversumse praktijk dominant. De onderhandelingen staan onder grote invloed van de bezuinigingen in Hilversum. Geregeld gaat het over de vraag of de overkoepelende Raad van Bestuur of de omroepvereniging bepaalt hoe het sociaal beleid eruit ziet. Dat is begrijpelijk, gezien de grote financiële problemen en de dreigende reorganisaties in Hilversum.

Bij regionale omroepen gaat hem om andere dingen. In de regio willen we andere prioriteiten stellen. We willen met de bonden voor alle regionale omroepen geldende ankerpunten voor óns sociaal beleid vaststellen. We willen veel meer ruimte voor persoonlijke keuzes van arbeidsvoorwaarden voor onze medewerkers. We willen minder regels. We willen met de bonden open de discussie voeren over de omgang met freelancers en contracten voor bepaalde tijd, zonder dat steeds de gevolgen voor bijvoorbeeld de VARA of de EO daarbij een rol spelen. Dat zijn voor ons belangrijke punten uit een gemoderniseerde CAO. Dat de bonden daar hun eisen tegenover stellen begrijpen we heel goed.

Voor alle duidelijkheid: het gaat ons niet om een bezuiniging op arbeidsvoorwaarden.

De boodschap dat zo’n andere CAO voor ons een vereiste is geven we al anderhalf jaar. We hebben er nooit misverstand over laten bestaan dat de regionale omroepen in 2006 alleen bij de huidige OmroepCAO blijven als die gemoderniseerd is. Zonder onze opzegging op dit moment zou de huidige CAO echter automatisch verlengd worden voor een half jaar. En dat willen we niet.

Hoe verder?
De onderhandelingen gaan door en wij doen daaraan mee, gewoon samen met de Hilversumse omroepwerkgevers. We zullen ons best doen om alsnog vóór 1 januari een cao-akkoord te bereiken. En ook na 1 januari 2006lopen wij niet meteen weg van de onderhandelingstafel. Maar we willen wel concrete resultaten vóór 1 april 2006.


5 december 2005  -  CAO nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle medewerkers van de publieke omroepen die vallen onder de CAO voor het omroeppersoneel. In deze eerste nieuwsbrief vindt u informatie over het huidige CAO-traject, een interview met Frans Marechal en informatie over de nieuwe pensioenregeling.

 Lees hier de nieuwsbrief van 5 december 2005

 

terug

mobiele versie